Categorie archief: Basisschool

Vermogen taalverwerving blijft tot volwassenheid optimaal

Zittende basisischoolleerlingen
Dat zo vroeg mogelijk met Engels beginnen beter is voor de taalverwerving is een mythe, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Onderzoek onder 700 000 mensen die Engels als tweede taal leerden heeft aangetoond dat het gemak waarmee die wordt aangeleerd zeker voortduurt tot aan de volwassenheid. Lang is gedacht dat jonge kinderen makkelijker een tweede (of derde enz.) taal aanleren, maar er is nooit bepaald wanneer dat vermogen zou afnemen. Nu hebben Amerikaanse onderzoekers vastgesteld dat het ‘hersenvenster’ voor het aanleren van een vreemde taal zeker tot iemands zeventiende, achttiende jaar volledig open staat.
Lees verder Vermogen taalverwerving blijft tot volwassenheid optimaal

Wat doen de Taalunie en Nuffic op één kussen?

http://weekvanhetnederlands.orgOp maandag 26 september (13.00 – 15. 00 uur) in Brussel en op vrijdag 30 september (12.30-14.30 uur) zijn er taaldebatten. Die worden georganiseerd door de Nederlandse Taalunie:  “Het ‘Taalunie Talendebat’ is een jaarlijks debat rond meertaligheid en heeft dit jaar als thema ‘meertaligheid in het onderwijs’. Mensen met interesse voor dit thema, taalliefhebbers, beleidsmedewerkers of onderwijsgevenden uit Vlaanderen, Nederland en Brussel zijn er van harte welkom! Uw mening, uw ervaring, uw taal telt.”  Die taaldebatten organiseert de Taalunie samen met de Vlaamse organisatie voor studentenuitwisseling Epos en het EP/Nuffic.
Die laatste organisatie is interessant, omdat die, met geld van de Nederlandse belastingbetaler, het Nederlandse onderwijs wil ‘internationaliseren’ (lees: verengelsen). Die organisaties gaan dan samen een rapport schrijven over meertaligheid in het Nederlandse onderwijs en de positie van het Nederlands daarbij. Dat vraagt om narigheid. Lees verder Wat doen de Taalunie en Nuffic op één kussen?

BON neemt Onderwijs 2032 op de korrel

Jan-Dirk Imelman
Pedagoog Jan Dirk Imelman op de BON-bijeenkomst in Naturalis (afb: BON)

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) vierde onlangs in Naturalis in Leiden haar tienjarig bestaan. Vrij onverwacht werd Sandertje Dekker, het bewindsmannetje voor onder meer basisonderwijs, aan het programma toegevoegd. Het debat zou gaan over het voorstel Onderwijs 2032 van de commissie Schnabel, waar BON een fel tegenstander van is. Sandertje bleek een beminnelijk, zelfs ietwat bedeesd mens, die zonder al te veel morren de kritiek op het voorstel over zich heen liet komen.
Engels als lestaal neemt in dat ‘plan Schnabel’ een vrij prominente plaats in. Sandertje, zelf auteur van een wet die verregaande tweetaligheid op de basisschool mogelijk maakt, negeerde een opmerking van basisschoolveterane over de overbodigheid van het Engels op de basisschool volledig.  BON zelf pleit juist voor meer aandacht voor het Nederlands, een van de kernpunten van het actieplan van de club. De vereniging heeft zich uitgesproken tegen het vertweetaligen van het onderwijs.

De totaal overbodige Onderwijsraad, die maar niet kan ophouden de positie van het Nederlands in het Nederlandse onderwijs te ondermijn, heeft weer eens een advies de wereld in gestuurd om het Nederlandse onderwijs met ambitie te internationaliseren. BON vraagt zich ook af welke onderdelen uit het curriculum verwijderd kunnen worden. “Het is duidelijk dat met het steeds maar weer toevoegen van leerdoelen, men het onderwijs voor een onmogelijke opgave plaatst. Wij vrezen dan ook dat de uitwerking van dit advies kan leiden tot een nieuwe markt voor onderwijsbedrijfjes, dat de veelheid aan doelen nu gebruikt gaat worden voor een pleidooi om al die doelen maar geïntegreerd aan te gaan bieden en dat daardoor het bewezen succesvolle vakgerichte onderwijs, gegeven door hoog opgeleide leraren, opnieuw en verder onder druk komt te staan.”, schrijft de vereniging. Het wordt zo langzamerhand tijd die Onderwijsraad te ontbinden. Goeie club BON, in tegenstelling tot die Onderwijsonraad.

Waarom zou je nog Nederlands leren?

Terwijl er in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden (en laaggecijferden) zijn, mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, de basisvaardigheden die je op de basisschool leert, denkt de Nederlandse politiek een probleem op te lossen door het basisonderwijs tweetalig te maken. De Lofprijs in 2013 ging naar b&w in Amsterdam, die weigerden de Amsterdamse basisscholen te vertweetaligen. Het wegwerken van de taalachterstand van veel basisschoolleerlingen was wel een groot probleem. Overigens ging de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan het vorig jaar ernstig in de fout door de studenten die het Amsterdamse Maagdenhuis hadden bezet in het Engels toe te spreken. Er zouden bij de bezetters ook enkele studenten bij gezeten hebben die de Nederlandse taal niet machtig zouden zijn geweest, verweerde de schuinsmarcherende burgemeester zich. Lees verder Waarom zou je nog Nederlands leren?

Vroege meertaligheid in onderwijs geen voordeel

Evy WOumans
Evy Woumans

Onderstaand een brief van een deelnemer van de sN-schrijfgroep aan Bart Schols van de VRT over de uitspraken van Evie Woumans van de universiteit van Gent. In tegenstelling tot wat zei beweert heeft vroege meertaligheid geen voordeel:

Beste Bart Schols,

In uw programma de ‘Afspraak’ van woensdag 17/2 kreeg Evie Woumans een platform om te pleiten voor het vroegtijdig aanleren van vreemde talen aan kinderen. Het is een beetje eigenaardig dat de media die mensen steeds aan bod laat komen en hun tegenstanders niet.
Toen erin ‘De Standaard’ over haar experimenten een artikel verscheen, heb ik een bericht naar haar adres aan de U-Gent gestuurd, dat toch wat vraagtekens bij haar onderzoek plaatste. Vreemd genoeg kreeg ik daarop geen antwoord. Wat Evie Woumans met veel stelligheid beweert, is in tegenspraak met de onderzoeken van Basil Bernstein, gewezen adviseur van de Unesco. Ik heb aan René Appel, gewezen hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de universiteit Amsterdam, gevraagd of die onderzoeken nog altijd standhielden, wat hij me bevestigde.
Mocht haar theorie kloppen, dan zouden alle migranten intelligenter moeten zijn dan de doorsnee kinderen, want zij spreken thuis een andere taal (Spaans, Arabisch, Lingala, Engels) dan het Nederlands in de school. Bernstein beweerde trouwens dat alleen de slimme kinderen de hindernis van het vroegtijdig aanleren van verschillende talen baas kunnen. Abstracte begrippen zoals ‘hoop’ leert men vooral in zijn moedertaal, is zijn stelling. Hij raadde aan na 12 jaar volop op vreemde talen in te zetten.
Hun systeem zal aanslaan bij kinderen met een iq dat een stuk boven de middelmaat ligt. En och arme de kinderen die niet mee volgen. Bovendien heb ik vroeger in psychologie geleerd dat het meten van het iq van kinderen bijzonder moeilijk is. Allemaal dingen die men handig verzwijgt als men beweert dat het geen invloed op de moedertaal heeft.

Prof.Cassiman, de geneticus, zei in een radio-interview dat hij Frans nooit meer goed onder de knie kreeg, omdat het hem te vroeg werd onderwezen. Ik raad u aan om de leerkrachten te raadplegen die in Antwerpen aan kinderen les geven die thuis Frans spraken. Ze kwamen later zelfs niet verder meer dan een eenvoudig gesprek over het weer. Ik kan een resem voorbeelden aanhalen, die deze theorie ondermijnt. Denk bijv. maar aan ons koningshuis en hun Nederlands.
Zou het, omwille van de objectieve informatie, niet passend zijn dat ook iemand, die met haar stellingen niet akkoord gaat in uw programma aan het woord komt? Als men deze tegenargumenten niet kent, krijgt men een verwrongen beeld van de feiten. Ik veronderstel niet dat dit de bedoeling van uw programma is.

Bedankt en vriendelijke groeten.

Nederland is gek geworden

Taalverdringing in woord en beeld in Liburg
Taalverdringing in woord en beeld in Limburg

Het lijkt er op of Nederland met de grootst mogelijk spoed van het Nederlands af wil. Niemand zegt dat met zoveel woorden, maar binnen korte tijd komt Asscher met het idee om buitenschoolse opvang verreweg te verengelsen, de commissie-Schnabel om kleuters al lastig te vallen met Engels en stemt de Eerste Kamer met het wetsvoorstel in om het Nederlandse basisonderwijs te vertweetaligen. Dat lijkt op een gecoördineerde actie of op een aanval van totale gekte. Niemand vraagt zich af, behalve Arda Gerkens (SP) in de Eerste Kamer, welk probleem er met het verengelsen van het basisonderwijs wordt opgelost. In de Eerste Kamer maakten de senatoren zich vooral druk om de kwaliteit van het Engels van de onderwijzers. Wat er met het Nederlands gebeurt zal ze waarschijnlijk koud aan de kont roesten.
Opmerkelijk is dat in de Senaat enkele partijen voor het wetsvoorstel van Sandertje Dekker hebben gestemd, die in het verleden hebben gepleit voor het Nederlands als voertaal in het Nederlands onderwijs, zoals de ChristenUnie en het CDA.  De ChristenUnie heeft ooit de Lofprijs der Nederlandse taal gehad voor haar voorstel de positie van het Nederlands in de grondwet te verankeren. Van het SGP zou je ook verwachten dat die de verengelsing van het (basis)onderwijs zouden verwerpen, maar die (principiële) partij is op dat vlak heel wat minder principieel.
Het vreemde is dat bij al die anglodrammerij nauwelijks argumenten worden aangevoerd en dat allerlei mensen en instanties blij uitroepen dat het eindelijk zo ver is zoals de steeds verder afglijdende Paul Rosenmöller, ooit gevierd fractieleider van GroenLinks. Ik vrees voor hem dat hij aan het verkindsen is en alleen nog vanwege familiebanden aan het werk gehouden wordt (nu als voorzitter van de PO-Raad). Het lijkt wel of (een belangrijk deel van) Nederland gek geworden is. Welk land teistert zijn taal zo als Nederland?

Geen Engels op helft Nederlands basisscholen

Basisschool; kinderen aan het werkOp de helft van de Nederlandse basisscholen wordt geen vreemde taal onderwezen, blijkt uit een artikel in de gratis krant Metro. Die vindt dat schandalig, want, zo schrijft het blad, ‘we’ lopen achter bij de rest van Europa. Opmerkelijk is dat Metro kennelijk niet in de gaten heeft dat het Verenigd Koninkrijk geheel buiten de competitie blijft of waarschijnlijker is het dat het blad het logisch vindt dat het VK niet in de lijst is opgenomen: daar spreken ze al Engels, dus hoeven ze het niet te leren. Lees verder Geen Engels op helft Nederlands basisscholen

Het kan het kabinet niet snel genoeg gaan

Tweetalige kinderopvang
We werken in Nederland hard aan het marginaliseren van het Nederlands

Het wordt op korte termijn mogelijk om meertalige buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden, zo lees ik bij Kassa van de Vara. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar krijgen dan opvang aangeboden in het Engels, Frans of Duits. Dat heeft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Het lijkt er op alsof het huidige kabinet staat te trappelen om van het Nederlands af te komen. Asscher gebruikt geen argumenten voor zijn opmerkelijke besluit. Hij zou aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs waar het mogelijk wordt om een deel van de lessen in het Engels, Frans of Duits te geven, schrijft Kassa braaf. Vergeet dat Frans en Duits. Het wordt Engels. Sandertje Dekker heeft al geen argumenten en Asscher sluit zich daar gewoon bij aan. Dat bespaart deze koene bewindsman een verdere onderbouwing. De Tweede Kamer was, volgens het AD, al erg geestdriftig over de voorstellen van Sandertje om het basisonderwijs te vertweetaligen, dus die zal niet moeilijk doen. O nee, ik zie het al: het gaat om een algemene maatregel van bestuur. Daar komt de Kamer niet eens aan te pas. Begin volgend jaar kunnen de buitenschoolsen al in het Engels toegesproken worden. De eis is dat er één beroepskracht is die Nederlands spreekt en één die Engels (of Duits of Frans) als moedertaal heeft. Vervolgens wordt nauwlettend bekeken of kinderen minder goed Nederlands gaan praten omdat ze een tweede taal leren.Op kinderopvangtotaal.nl wordt nog het knoertharde argument aangevoerd dat kinderen die na hun 12de een taal leren nooit meer van hun verderfelijke accent af komen. Gruwelijk. Natuurlijk spreken alle Engelstaligen accentloos. Meertalige opvang in Amsterdam zette onze koene held aan het denken. Stel je voor dat die westerse allochtonen Nederlands zouden leren? Ben je belazerd. En ondertussen wordt het Nederlands steeds verder onder het tapijt geschoffeld. Wat is er toch met die Hollanders? Dom volk.

Bron: Kassa, kinderopvangtotaal.nl

Een knappe juf

Het zal wel aan mij liggen als ik bijgaand artikeltje van de Taalunie krijg toegestuurd dan vraag ik me af wat die organisatie daarmee wil zeggen. Dat het niet slecht is voor het Nederlands dat kleuters ook Engels met de paplepel krijgen ingegoten? Op basis waarvan wordt dat gezegd? Op basis van wat juf Jacqueline Meerding zegt? En dat zegt ze na een half jaar ervaring. Ik vind het knap van de juf.
Hoe je het wendt of keert: tweetalig Engels/Nederlands onderwijs is een nederlaag voor het Nederlands, een marginalisering van de eigen taal. Heel krampachtig komen voorstanders altijd weer met de nog steeds onbewezen voordelen van tweetalig onderwijs aan dragen. Op de vraag welk probleem je met tweetalig onderwijs oplost gaat geen voorstander ooit in. Het zou natuurlijk ook een 1 aprilgrap kunnen zijn….

‘Nederlandse taalontwikkeling kleuters net zo goed in tweetalig onderwijs’

01/04/2015

Dit schooljaar mochten twaalf basisscholen experimenteren met volledig tweetalig onderwijs. De Haagsche Schoolvereeniging zegt tevreden te zijn over de eerste resultaten van deze proef. Sinds een half jaar krijgen de kleuters les in het Nederlands en Engels. Volgens de leerkrachten pikken de kinderen de Engelse taal snel op en gaat dit niet ten koste van hun Nederlands. Dit meldt Omroep West.

Lees meer op Nationale Onderwijsgids

Kamer stemt enthousiast in met Engels op basisschool

Engels basisschool nrc
NRC Handelsblad 25 maart 2015

“De Tweede Kamer is enthousiast over een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, bleek vandaag tijdens een debat hierover. De SP is kritisch en de PVV is tegen.” Dat staat er in het Algemeen Dagblad. De Kamer zet kennelijk met genoegen het Nederlands bij het grofvuil. Niet meteen de hele zooi, maar eerst de ergste rommel. Alleen de Socialistische Partij was kritisch terwijl de PVV tegen is. Waar is de ChristenUnie gebleven en het CDA? Onder Balkenende werd, vooral door toedoen van de ChristenUnie, besloten de positie van het Nederlands in de grondwet te verankeren. De ChristenUnie heeft dat nog steeds in haar partijprogramma staan. In Het 2011 stelde het CDA bij monde van Jack Biskop  dat opleidingen in Nederland in principe Nederlandstalig moeten zijn, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken. Het is nu te gewoon om in het Engels les te geven, stelde die CDA-er. Hij zit niet meer in de Kamer, maar was hij dan het CDA? De PvdA is natuurlijk al langer de weg kwijt.

De (mijn) grote vraag is welk probleem de Kamer en Sandertje Dekker denken te gaan oplossen met het in een vreemde taal tegen basisschoolleerlingen aanpraten. Ze leren zo lekker makkelijk een tweede taal, wordt dan altijd gezegd, maar waarom is die tweede taal dan vrijwel altijd Engels? Dat is nu precies de taal die geen enkele moeite heeft zich tot in de diepste poriën van de Nederlandse samenleving door te dringen. Is het Engels van de gemiddelde Nederlander zo bedroevend? Daar geloof ik niks van. En wat gebeurt er met het Nederlands?  De verengelsing van het basisonderwijs is een forse stap in de richting van de verdringing van het Nederlands. Beseffen die domme, geestdriftige Kamerleden dat niet of is dat hun uiteindelijke doel? Als dat zo is, dan moeten ze daar dan maar voor uit komen, maar zelfs D66, met haar doldrieste 50% voor vreemde talen (lees: Engels) op de basisschool, zegt dat niet. Die komt met totaal ongefundeerde argumenten aan als de gefnuikte internationale carrièrekansen. Over de voorheen grote taalachterstand van kinderen in het basisonderwijs in, vooral, de grote steden wordt ook al niet meer gesproken. Niet belangrijk zeker of is die ineens verdwenen? En het slechte Nederlands van de studenten is binnenkort geen probleem meer. Dat wordt op de universiteit al bijna niet meer gebruikt.

Als je de voors en tegens bekijkt dan is het eigenlijk te zot dat zo’n voorstel voor vertweetaliging van het basisonderwijs zelfs maar wordt bekeken. Zonder enige noodzaak en nut en slecht voor het Nederlands, zou je zeggen, maar nee, de Kamer nam het voorstel van Sandertje Dekker niet alleen in behandeling, maar keurde het voorstel nog  ‘geestdriftig goed’ ook. Ik mag hopen dat het voorstel nog langs de Eerste Kamer moet. Er is de laatste veel kritiek op de Eerste Kamer. Die wordt zelfs met opheffing bedreigd, maar als ik naar de Tweede Kamer kijk zie ik vooral incompetentie en wijsheden achteraf. ZIjn al die parlementaire enquêtes geen bewijs dat dat vertegenwoordigende lichaam zijn werk niet goed doet?