Vermogen taalverwerving blijft tot volwassenheid optimaal

Zittende basisischoolleerlingen
Dat zo vroeg mogelijk met Engels beginnen beter is voor de taalverwerving is een mythe, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Onderzoek onder 700 000 mensen die Engels als tweede taal leerden heeft aangetoond dat het gemak waarmee die wordt aangeleerd zeker voortduurt tot aan de volwassenheid. Lang is gedacht dat jonge kinderen makkelijker een tweede (of derde enz.) taal aanleren, maar er is nooit bepaald wanneer dat vermogen zou afnemen. Nu hebben Amerikaanse onderzoekers vastgesteld dat het ‘hersenvenster’ voor het aanleren van een vreemde taal zeker tot iemands zeventiende, achttiende jaar volledig open staat.
Lees verder Vermogen taalverwerving blijft tot volwassenheid optimaal

Voordelen van tweetaligheid overschat

Hersens
Tweetaligheid maakt mensen niet slimmer of beter in leidinggevende taken
Voor elk wat wils, lijkt het. Tweetaligheid zou volgens sommige ondertzoekers allerlei voordelen wat betreft de geestelijke ontwikkeling en vaardigheden met zich meebrengen, maar anderen konden geen verschillen waarnemen. Nu komen onderzoekers rond Minna Lehtonen van de universiteit van Helsinki na een meta-analyse van 152 studies met de conclusie dat de voordelen van tweetaligheid voor leidinggevende taken nogal overschat zijn. Dan hebben we het over het richten van de aandacht, onderdrukken van omgevingsinvloeden en het vlot overschakelen van de ene taak op de andere. Lees verder Voordelen van tweetaligheid overschat

Tweetaligheid is niet slecht, maar echt goed ook niet

Fries servetjeHet veronderstelde cognitieve voordeel van tweetaligheid valt wel mee, blijkt uit promotieonderzoek van Evelyn Bosma. Tegelijkertijd is er ook geen negatieve invloed van tweetaligheid op de ontwikkeling van kinderen. Bosma promoveert maandag 2 oktober aan de Universiteit van Amsterdam en was gedurende haar onderzoek verbonden aan de Fryske Akademy. Kortom: het vriest niet, maar erg hard dooien doet het ook niet. Lees verder Tweetaligheid is niet slecht, maar echt goed ook niet

Drietalig onderwijs nóg beter voor het Nederlands (?)

Logo drietalige scholenUit onderzoek van het Centrum Meertaligheid van Cedin zou zijn gebleken dat drietalig basisonderwijs goed is voor de Nederlandse taalbeheersing. Ook resultaten uit eerder onderzoek zouden hier op gewezen hebben. De grote vraag bij dit soort onderzoek is altijd: hoe geldig zijn de onderzoeksresultaten? Lees verder Drietalig onderwijs nóg beter voor het Nederlands (?)

Wat doen de Taalunie en Nuffic op één kussen?

http://weekvanhetnederlands.orgOp maandag 26 september (13.00 – 15. 00 uur) in Brussel en op vrijdag 30 september (12.30-14.30 uur) zijn er taaldebatten. Die worden georganiseerd door de Nederlandse Taalunie:  “Het ‘Taalunie Talendebat’ is een jaarlijks debat rond meertaligheid en heeft dit jaar als thema ‘meertaligheid in het onderwijs’. Mensen met interesse voor dit thema, taalliefhebbers, beleidsmedewerkers of onderwijsgevenden uit Vlaanderen, Nederland en Brussel zijn er van harte welkom! Uw mening, uw ervaring, uw taal telt.”  Die taaldebatten organiseert de Taalunie samen met de Vlaamse organisatie voor studentenuitwisseling Epos en het EP/Nuffic.
Die laatste organisatie is interessant, omdat die, met geld van de Nederlandse belastingbetaler, het Nederlandse onderwijs wil ‘internationaliseren’ (lees: verengelsen). Die organisaties gaan dan samen een rapport schrijven over meertaligheid in het Nederlandse onderwijs en de positie van het Nederlands daarbij. Dat vraagt om narigheid. Lees verder Wat doen de Taalunie en Nuffic op één kussen?

BON neemt Onderwijs 2032 op de korrel

Jan-Dirk Imelman
Pedagoog Jan Dirk Imelman op de BON-bijeenkomst in Naturalis (afb: BON)

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) vierde onlangs in Naturalis in Leiden haar tienjarig bestaan. Vrij onverwacht werd Sandertje Dekker, het bewindsmannetje voor onder meer basisonderwijs, aan het programma toegevoegd. Het debat zou gaan over het voorstel Onderwijs 2032 van de commissie Schnabel, waar BON een fel tegenstander van is. Sandertje bleek een beminnelijk, zelfs ietwat bedeesd mens, die zonder al te veel morren de kritiek op het voorstel over zich heen liet komen.
Engels als lestaal neemt in dat ‘plan Schnabel’ een vrij prominente plaats in. Sandertje, zelf auteur van een wet die verregaande tweetaligheid op de basisschool mogelijk maakt, negeerde een opmerking van basisschoolveterane over de overbodigheid van het Engels op de basisschool volledig.  BON zelf pleit juist voor meer aandacht voor het Nederlands, een van de kernpunten van het actieplan van de club. De vereniging heeft zich uitgesproken tegen het vertweetaligen van het onderwijs.

De totaal overbodige Onderwijsraad, die maar niet kan ophouden de positie van het Nederlands in het Nederlandse onderwijs te ondermijn, heeft weer eens een advies de wereld in gestuurd om het Nederlandse onderwijs met ambitie te internationaliseren. BON vraagt zich ook af welke onderdelen uit het curriculum verwijderd kunnen worden. “Het is duidelijk dat met het steeds maar weer toevoegen van leerdoelen, men het onderwijs voor een onmogelijke opgave plaatst. Wij vrezen dan ook dat de uitwerking van dit advies kan leiden tot een nieuwe markt voor onderwijsbedrijfjes, dat de veelheid aan doelen nu gebruikt gaat worden voor een pleidooi om al die doelen maar geïntegreerd aan te gaan bieden en dat daardoor het bewezen succesvolle vakgerichte onderwijs, gegeven door hoog opgeleide leraren, opnieuw en verder onder druk komt te staan.”, schrijft de vereniging. Het wordt zo langzamerhand tijd die Onderwijsraad te ontbinden. Goeie club BON, in tegenstelling tot die Onderwijsonraad.

Waarom zou je nog Nederlands leren?

Terwijl er in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden (en laaggecijferden) zijn, mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, de basisvaardigheden die je op de basisschool leert, denkt de Nederlandse politiek een probleem op te lossen door het basisonderwijs tweetalig te maken. De Lofprijs in 2013 ging naar b&w in Amsterdam, die weigerden de Amsterdamse basisscholen te vertweetaligen. Het wegwerken van de taalachterstand van veel basisschoolleerlingen was wel een groot probleem. Overigens ging de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan het vorig jaar ernstig in de fout door de studenten die het Amsterdamse Maagdenhuis hadden bezet in het Engels toe te spreken. Er zouden bij de bezetters ook enkele studenten bij gezeten hebben die de Nederlandse taal niet machtig zouden zijn geweest, verweerde de schuinsmarcherende burgemeester zich. Lees verder Waarom zou je nog Nederlands leren?

Eentaligen zouden meer zelfinzicht hebben

Tweetalige borden in BelgiëDe voordelen van meertaligheid worden vaak breed uitgemeten, terwijl er toch veel onderzoek is waar die verschillen niet bleken te bestaan. Een nieuwe Britse studie zou hebben uitgewezen dat eentaligen een beter zelfinzicht hebben. De onderzoekers ontdekten dat eentaligen beter hun eigen prestaties kunnen inschatten dan mensen die twee talen spreken. De experts waren naar eigen zeggen verrast door de resultaten aangezien tweetaligen over het algemeen beter scoren in mentale testen dan eentaligen. “We vonden een mogelijk nadeel van tweetaligheid bij metacognitieve verwerkingsprocessen”, zegt Roberto Filippi van de Anglia-universiteit. Lees verder Eentaligen zouden meer zelfinzicht hebben

Vroege meertaligheid in onderwijs geen voordeel

Evy WOumans
Evy Woumans

Onderstaand een brief van een deelnemer van de sN-schrijfgroep aan Bart Schols van de VRT over de uitspraken van Evie Woumans van de universiteit van Gent. In tegenstelling tot wat zei beweert heeft vroege meertaligheid geen voordeel:

Beste Bart Schols,

In uw programma de ‘Afspraak’ van woensdag 17/2 kreeg Evie Woumans een platform om te pleiten voor het vroegtijdig aanleren van vreemde talen aan kinderen. Het is een beetje eigenaardig dat de media die mensen steeds aan bod laat komen en hun tegenstanders niet.
Toen erin ‘De Standaard’ over haar experimenten een artikel verscheen, heb ik een bericht naar haar adres aan de U-Gent gestuurd, dat toch wat vraagtekens bij haar onderzoek plaatste. Vreemd genoeg kreeg ik daarop geen antwoord. Wat Evie Woumans met veel stelligheid beweert, is in tegenspraak met de onderzoeken van Basil Bernstein, gewezen adviseur van de Unesco. Ik heb aan René Appel, gewezen hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de universiteit Amsterdam, gevraagd of die onderzoeken nog altijd standhielden, wat hij me bevestigde.
Mocht haar theorie kloppen, dan zouden alle migranten intelligenter moeten zijn dan de doorsnee kinderen, want zij spreken thuis een andere taal (Spaans, Arabisch, Lingala, Engels) dan het Nederlands in de school. Bernstein beweerde trouwens dat alleen de slimme kinderen de hindernis van het vroegtijdig aanleren van verschillende talen baas kunnen. Abstracte begrippen zoals ‘hoop’ leert men vooral in zijn moedertaal, is zijn stelling. Hij raadde aan na 12 jaar volop op vreemde talen in te zetten.
Hun systeem zal aanslaan bij kinderen met een iq dat een stuk boven de middelmaat ligt. En och arme de kinderen die niet mee volgen. Bovendien heb ik vroeger in psychologie geleerd dat het meten van het iq van kinderen bijzonder moeilijk is. Allemaal dingen die men handig verzwijgt als men beweert dat het geen invloed op de moedertaal heeft.

Prof.Cassiman, de geneticus, zei in een radio-interview dat hij Frans nooit meer goed onder de knie kreeg, omdat het hem te vroeg werd onderwezen. Ik raad u aan om de leerkrachten te raadplegen die in Antwerpen aan kinderen les geven die thuis Frans spraken. Ze kwamen later zelfs niet verder meer dan een eenvoudig gesprek over het weer. Ik kan een resem voorbeelden aanhalen, die deze theorie ondermijnt. Denk bijv. maar aan ons koningshuis en hun Nederlands.
Zou het, omwille van de objectieve informatie, niet passend zijn dat ook iemand, die met haar stellingen niet akkoord gaat in uw programma aan het woord komt? Als men deze tegenargumenten niet kent, krijgt men een verwrongen beeld van de feiten. Ik veronderstel niet dat dit de bedoeling van uw programma is.

Bedankt en vriendelijke groeten.

“Geen kritische periode om tweede taal aan te leren”

Leraar Nederlands voor bordAls het om het aanleren van een tweede taal gaat, worden er nogal wat sprookjes verteld. Dat heeft er mee te maken dat we bij dergelijk onderzoek te maken hebben met mensen, ingewikkelde wezens die aan een groot aantal invloeden en omstandigheden blootstaan. Bovendien zijn de leervaardigheden en intelligentie (wat dat ook moge zijn) niet gelijkelijk over mensen verdeeld. Ik heb het idee dat er veel wordt aangenomen bij dit soort onderzoek. Nu hebben onderzoekers in Groningen en Essex (GB) weer aannemelijk gemaakt dat er geen kritische periode is voor het aanleren van grammatica in een vreemde taal. Wel zou aan ‘hersengolven’ (EEG) te zien zijn dat het vermogen een tweede taal op te pikken daalt met de leeftijd. Lees verder “Geen kritische periode om tweede taal aan te leren”