Oud nieuws...


Terug naar de voorpagina

Kamer lijkt gevoelig voor
argumenten tegen verengelsing
16 december 2015 - Het lijkt er op dat de Tweede Kamer gevoelig is voor de argumenten tegen de verengelsing van de Nederlandse universiteiten. In het Rondetafelgesprek van vorige week zouden, volgens een verslagje van Beter Onderwijs Nederland, een van de initiatiefnemers van het Taalcollectief, de tegenstanders van de verengelsing meer weerklank hebben gekregen dan de voorstanders als de VSNU, de samenwerkende universiteiten. De 'tegenpartij' was op het Rondetafelgesprek vertegenwoordigd door Lofprijswinnares Emilie van Opstall, BON-voorzitter Ad Verbrugge en prof.dr.GabriŽl van den Brink van het Taalcollectief. Ze werden in hun verzet tegen de verengelsing van de universiteiten gesteund door Stefan Wirken van de Landelijke Studentenvakbond, die aanvoerde dat uit eigen onderzoek onder studenten was gebleken dat het Engels van de meeste docenten belabberd is. BON stelt dat gezien de belangstelling van de Kamerleden over dit onderwerp het laatste woord nog niet gesproken is. Verbrugge roept eenieder op die achter het streven verwoord in het Taalmanifest staat en dat nog niet gedaan dat stuk alsnog te ondertekenen.
Bron: BON

Rondetafelgesprek Kamer
over Engels in het hoger onderwijs
9 december 2015 - De Tweede Kamer houdt op 10 december een wat genoemd wordt Rondetafelgesprek over nut en noodzaak van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Voor die bijeenkomst zijn onder meer Lofprijswinnares Emilie van Opstall uitgenodigd en Ad Verbrugge, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland (BON). Er zal onder anderen aandacht worden besteed aan de gevolgen van Engels in het hoger onderwijs en aan de naleving van regelgeving inzake het gebruik van de Nederlandse taal (artikel 7.2 WHW), de zogeheten taalclausule. Het Taalmanifest zal nadrukkelijk aan de orde komen. Ook de universiteiten komen aan het woord.

Taalacademie vraagt charter voor
Nederlands in het hoger onderwijs
8 december 2015 - Op donderdag 10 december 2015 vindt er in het Academiegebouw in de Koningsstraat 18 te Gent een colloquium plaats over de rol van het Nederlands in het hoger onderwijs. De bijeenkomst is georganiseerd door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL). Op dit colloquium komen niet alleen taalkundigen en beleidsmakers aan het woord, maar ook prominente vertegenwoordigers uit academische, economische, en culturele sectoren. In 2010 vroeg KANTL ook al om een charter voor het Nederlands op de Vlaamse universiteiten, maar die is er niet gekomen.
Philippe van Parijs (UCL) en Ulrich Ammon (Duisburg) spreken over de positie van de moedertaal en van het Engels in het hoger onderwijs, in een context van globalisering. Casper Thomas (De Groene Amsterdammer) en Albert Oosterhof (KULeuven) reflecteren over het taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Europa. Na de middag brengen Gita Deneckere (UGent), Christoffel Waelkens (KU Leuven), Erik Vlaminck (auteur) en Lieve De Wachter (KU Leuven) getuigenissen vanuit hun professionele praktijk. Het colloquium wordt afgesloten met een forumdiscussie. Forumleden zijn: Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder VOKA), Johan Meeusen (vicerector UAntwerpen), Willy Vandeweghe (vast secretaris KANTL), Jonathan Hooft en G. Lambert (Vereniging voor Vlaamse Studenten), Steven Vanhooren (senioradviseur onderwijs Nederlandse Taalunie), Anton Froeyman (Actiegroep Hoger Onderwijs) en Frank van Splunder, auteur van Taalstrijd. Over relaties tussen talen in de wereld, Europa, Nederland en Vlaanderen. Luc Devoldere zit voor.
Bron: KANTL

Stichting Geert Grote-pen houdt
er mee op vanwege 'taalverbod'
8 december 2015 - De stichting Geert Grote-pen houdt het voor gezien. De pen werd de afgelopen vijf jaar jaarlijks uitgereikt aan de schrijver van de beste Nederlandstalige scriptie in de wijsbegeerte. Het stichtingsbestuur vreest dat er de komende vijf jaar geen redelijk evenwichtige aanvoer van filosofische scripties van de Nederlandstalige universiteiten meer zal komen. Volgens de stichting lijkt het Nederlands in scripties in de wijsbegeerte op de Nederlandse universiteiten welhaast verboden. "Er is uiteindelijk door ons besloten de Geert Grote Pen geen vervolg te geven, met name omdat inschatting van het - toekomstig - taalkundig beleid van zeer vele universiteiten geen rooskleurig beeld liet zien: een masterscriptie in het Nederlands lijkt verboden of minimaal in taboesferen beland. En dat terwijl naar onze smaak - en die van een niet onaanzienlijke groep 'verontrusten' uit het veld impuls kan gebruiken."
Na de jubileumuitreiking door Deventer burgemeester Andries Heidema van de Geert Grote Pen 2015 in een volledig gevuld, splinternieuw en prachtig Deventer Geert Groote Huis wilde de stichting een antwoord zoeken op twee vragen:
- Kunnen we de komende vijf jaar uitgaan van een redelijk evenwichtige scriptie-aanvoer van de Nederlandstalige universiteiten?
- Hebben we de komende vijf jaar zicht op voldoende structurele donateurs om de complete organisatie van de GGP te kunnen financieren?
"De soms wisselende antwoorden op bovenstaande vragen die met elkaar in verband leken te staan, hebben het ons wekenlang moeilijk gemaakt. We kwamen in botsing met onze onvoorwaardelijke liefde voor de taal en de filosofie, maar ook met herinneringen aan zonnige junimiddagen met mooie winnaars. Er was in vijf jaar in stad van geest Deventer een evenement neergezet waar we met recht trots op mochten zijn. Toch is uiteindelijk door ons besloten de Geert Grote Pen geen vervolg te geven", schrijft de stichting in een persbericht. De bundels van de prijswinnaars van de Pen zijn overigens nog steeds te koop.
Bron: stichting Geert Grote Pen

Neerlandici laken bezuinigingen
bij Taalunie en in het onderwijs
7 december 2015 De studie en het onderwijs van het Nederlands komen in het gedrang als de overheid haar bezuinigingsplannen niet bijstelt. Dat schrijven meer dan honderd taalspecialisten, verenigd in het Podium voor de Neerlandistiek, aan de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, die vandaag in Brussel bijeenkomt.
Volgens het Podium voor de Neerlandistiek tasten de maatregelen zowel het aanbod als de kwaliteit van het onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan en de internationale positie van het Nederlands wordt erdoor ondergraven. Bovendien treffen de bezuinigingen de essentiŽle rol van het wetenschappelijk onderzoek, met name de lexicografie, het samenstellen van woordenboeken. In de vergadering van de Interparlementaire Commissie zal het Podium een toelichting geven, bijgestaan door Dichter der Nederlanden Joke van Leeuwen, die een gelegenheidssonnet zal voordragen.
Bron: Onze Taal

Bussemaker: geen bezwaar tegen
steeds meer Engels op universiteiten
27 november 2015- Jet Bussemaker, Neerlands minister van cultuur en onderwijs, heeft er geen bezwaar tegen dat er steeds meer onderwijs in het Engels gegeven wordt. Dat zegt ze in een vraaggesprek met Kennislink. "We moeten er alleen voor waken dat er alleen nog in het Engels lesgegeven wordt." Ze heeft het, zo valt af te leiden uit de context, dan over het universitaire onderwijs. Bussemaker vindt overigens dat de hoeveelheid Engels aan de Nederlandse universiteiten nogal meevalt. "Eigenlijk zie je het bijna alleen maar bij het masteronderwijs; er zijn maar weinig Engelstalige bacheloropleidingen. Ik vind het niet erg als een deel van de onderwijsinstellingen dat doet, zolang ze maar niet allemaal hetzelfde doen. Het is mooi als ze zich daar meer mee profileren."
Helemaal onbekommerd is mevrouw Bussemaker die politicologie heeft gestudeerd, niet: "Je moet wel oppassen: bij wetenschappelijke opleidingen telt de nuance. Toen ik zelf aan de universiteit werkte, schreef ik ook veel in het Engels. Uiteindelijk had ik mijn vakidioom onder de knie en kon ik me daar genuanceerd in uitdrukken, maar zoiets duurt best wel lang. Je woordenschat in een andere taal is altijd veel en veel kleiner, dan luistert dat wel nauw, zeker bij bepaalde sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Het zou echt raar zijn als daar alles in het Engels zou zijn." Ze denkt dat de Engelstalige opleidingen de communicatie over wetenschap in het Nederlands niet in de weg staan. Het is onduidelijk waarop de bewindsvrouw haar uitspraak baseert. Taal blijkt voor de minister belangrijk. Taal geeft expressie aan mijn leven, luidt de kop boven het vraaggesprek met Bussemaker.
Bron: Kennislink

Studenten dwingen universiteit
Stellenbosch tot Engelse colleges
14 november 2015 - Studentenprotesten tegen AfrikaansStudenten hebben de universiteit van Stellenbosch (ZA) gedwongen Engelstalige colleges te geven. Het bestuur van de universiteit, waar de officiŽle taal Afrikaans is, zag zich gedwongen tot die stap na lange protesten van met name zwarte studenten. Zij betoogden dat het Afrikaans als lestaal de mogelijkheden van de zwarte studenten ernstig te kort zouden doen.
Bron: the Guardian

Koning houdt tafelrede in China in het Engels
Tafelrede Willem-Alexander in China 201527 oktober 2015 - Koning Willem-Alexander hield zijn tafelrede tijdens het staatsbanket in China gister in het Engels. Te doen gebruikelijk is dat bij staatsbezoeken het staatshoofd zijn/haar eigen taal bezigt, terwijl het gesprokene simultaan vertaald wordt. China beschikt over uitstekende tolken Nederlands, zoals minister Jet Bussemaker het vorig jaar in China heeft kunnen constateren.
Bron: NOS-journaal(zie ook Reactor)

Op-en-Top Nederlands aangeboden
aan Geert Joris (Taalunie)
13 oktober 2015 -Overhandiging Op-en-Top Nederlands Hedenmiddag heeft Geert Joris, algemeen secretaris van de Taalunie, uit handen van mede-auteur Dick van Zijderveld het boekje 'Op-en-Top Nederlands' ontvangen. 'Op-en-Top Nederlands' is de opvolger van het in 2009 uitgegeven 'Funshoppen in het Nederlands. Woordenlijst onnodig Engels'. De redactie van het boek bestaat, naast Van Zijderveld, uit Frens Bakker en Paul Uljť. Er is ook een toep gemaakt waar de 'taalbehoeftige' waarmee hij/zij Nederlandse tegenhangers voor onnodig Engels kan vinden en ook voorstellen kan doen: vindpunt.nl. Meer informatie is te vinden op op-en-top-nederlands.nl.
Het fotoverslag van de aanbieding.

Nederlands onderwijs in buitenland in gevaar
12 oktober 2015 - Het Nederlands onderwijs in het buitenland dreigt te verdwijnen als de Nederlandse overheid na 2016 definitief de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, blijkt uit onderzoek van ITS van de Radboud-universiteit. Ook de Nederlandse onderwijsinspectie vreest daarvoor. Nu al betalen ouders en/of bedrijven in het buitenland aanzienlijke bijdragen voor enkele uren Nederlands onderwijs per week, terwijl in tal van landen de overheid geheel die kosten voor haar rekening neemt.
In 2015 volgen 15 000 kinderen Nederlands (taal)onderwijs op meer dan 200 scholen wereldwijd. De meeste kinderen volgen een aantal uur per week les in de Nederlandse taal en cultuur. De toekomst van het Nederlands onderwijs in het buitenland is echter onzeker. Vanaf 2017 ontvangen scholen geen subsidie meer. Uit recent onderzoek blijkt dat dit forse gevolgen heeft voor de kwaliteit en beschikbaarheid. Sinds 1983 ontvangen Nederlandse scholen in het buitenland een financiŽle bijdrage van het Ministerie van OCW. Na een forse bezuiniging in 2013 is deze bijdrage gehalveerd en omgezet in een tijdelijke subsidie tot en met 2016. Scholen ontvangen momenteel 250 euro per leerling per jaar. Scholen hebben na de bezuiniging van 2013 voor het gekorte deel van de subsidie alternatieve inkomstenbronnen gevonden. Het lesgeld is verhoogd, waar mogelijk zijn bedrijven gevraagd (nog meer) te sponsoren en kosten zijn bespaard door o.a. andere locaties te zoeken en extra's uit het programma te halen. De kwaliteit van het onderwijs is vooralsnog op peil gebleven. De Onderwijsinspectie verwacht echter dat een verdere vermindering of stop van de subsidie na 2016 alsnog invloed heeft op de onderwijskwaliteit en op het beschikbare aanbod van Nederlands onderwijs in het buitenland.
Bron: BON

Advies Onderwijs 2032
bekritiseerd door BON
5 oktober 2015 - Op het advies dat het Platform Onderwijs 2032 gisteren presenteerde aan het kabinet kreeg kritiek van Ad Verbrugge van de Beter Onderwijs Nederland. (BON). Het platform adviseerde onder meer om al in groep 1 te beginnen met Engelse les. Verbrugge liet aan Nieuwsuur weten dat hij het een ridicuul idee vindt. Veel leerlingen in Nederland hebben immers al moeite om goed Nederlands te leren. Daarnaast beheersen veel docenten de Engelse taal niet goed genoeg. Het onderwijsplatform verzamelt de komende maanden reacties van betrokkenen, zoals leraren, leerlingen, ouders en schoolleiders en komt in december met een definitief advies.
Bron: Onze Taal

Eerste Kamer sanctioneert
tweetalig basisonderwijs
1 oktober 2015 - Basisscholen in Nederland mogen een deel van hun lessen aanbieden in de Engelse, Duitse of Franse taal. De Eerste Kamer stemde op 29 september 2015 in met het wetsvoorstel over de voertaal in het primair onderwijs. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal worden bepaald wat het percentage van de onderwijstijd per schooljaar is waarin les in een van deze moderne vreemde talen kan worden aangeboden. Het is nog niet vastgesteld wanneer de wet in werking treedt.
Momenteel loopt op een aantal scholen een proef om te bekijken welk effect een vreemde taal als voertaal heeft op het leren van zowel deze taal als de andere onderwijsdomeinen, in het bijzonder de Nederlandse taal. De PO-raad, waar dit bericht vandaan komt, verheugt zich op de goedkeuring. De raad, die wordt voorgezeten door oud-Kamerlid en tv-maker Paul RosenmŲller, noemt geen reden voor de vreugde. De stichting Nederlands voelt de goedkeuring als een nederlaag voor het Nederlands, dat de laatste jaren steeds verder wordt teruggedrongen in het onderwijs.
Bron: PO-raad

Amsterdam steekt Ä 2 mln
in verengelsing basisonderwijs
29 september 2015 - De gemeente Amsterdam trekt Ä 2 miljoen uit voor het verengelsen van het basisonderwijs en de kinderopvang, zo meldt het Amsterdamse dagblad Het Parool.. Het geld is bedoeld om scholen te stimuleren die interesse hebben of al met tweetalig onderwijs bezig zijn. De uiteindelijke ambitie is dat zestig scholen internationalisering een structurele plek geven in hun onderwijs, zo schrijft wethouder Simone Kukenheim van de neoliberale partij D66. Op de plaatselijke Dr. J.Th. de Visserschool in Amsterdam-West werd vorig jaar als eerste Amsterdamse basisschool officieel met tweetalig onderwijs begonnen in het kader van een landelijke proef. Eenderde van de lessen op die school is in het Engels. Er zijn al diverse scholen in de Neerlands hoofdstad waar tweetalig basisonderwijs al eerder dan in groep zeven wordt gegeven. De gemeente hoopt dat er zelfs op nog jongere leeftijd met tweetaligheid kan worden begonnen. Daarom wordt, in afwachting van landelijke wetgeving, dit najaar al in de stad begonnen met een proef bij een aantal kinderdagverblijven.
D66 dringt al jaren aan op een vergaande verengelsing van het Nederlands (basis)onderwijs. Jan Paternotte van die partij kreeg voor zijn jarenlange ijveren op dit vlak samen met VVD-er Werner Toonk daarvoor het vorig jaar de Sofprijs der Nederlandse taal.
Bron: Het Parool

EU-hof veroordeelt taalbeleid EU
27 september 2015 - Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het Europees bureau voor personeelsselectie discrimineert als het sollicitanten vraagt in het Engels, Frans of Duits te reageren. Wie in een andere taal solliciteert, mag niet op grond daarvan worden afgewezen. De zaak is aangekaart door ItaliŽ en Spanje, en de uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor toekomstige ťn voorbije selectieprocedures.
Bron: Onze Taal

Geen Engels op helft basisscholen
25 september 2015 - De helft van de Nederlandse basisscholen geeft geen les in Engels of een andere vreemde taal, zo meldt het gratis dagblad Metro. Volgens het blad betekent dat Nederland daarmee flink achterloopt bij de rest van Europa. Van de 17,7 miljoen leerlingen die in de Europese Unie basisonderwijs volgen, krijgt bijna 82% les in een of meer vreemde talen. In landen als Oostenrijk, ItaliŽ, Spanje, Frankrijk en Polen leren vrijwel alle kinderen een vreemde taal op de basisschool. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Hoe de situatie in het Verenigd Koninkrijk is meldt het bericht niet. Hoogstwaarschijnlijk is de zaak daar bijzonder ernstig. Er zijn ook landen die het nog 'slechter' doen dan Nederland, zo betitelt Metro dat: in Portugal, BelgiŽ en SloveniŽ wordt nog minder les in vreemde talen gegeven dan in Nederland. In een reactie laat een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Onderwijs weten dat scholen alle ruimte hebben om meer aandacht aan vreemde talen te besteden. Staatssecretaris Sander Dekker gaat basisscholen daarnaast de keuze geven om tot 15% van de tijd Engels, Frans of Duits te gebruiken als 'lestaal'. Ze mogen dan een ander vak in die taal geven.
Bron: Metro

Zeszevende van Nederlanders
spreekt minstens een andere taal
24 september 2015 - Bijna 14% van de Nederlanders spreekt alleen maar Nederlands. In Turkije spreekt ruim 80% alleen maar Turks en in Hongarije bijna tweederde alleen maar Hongaars. Het Verenigd Koninkrijk stond niet in het staatje van Eurostat, maar het is zeer waarschijnlijk dat de Britten en Noord-Ieren de Turken wat taalarmoede betreft zullen verslaan. In Luxemburg woont, in verhouding, het grootste aantal meertaligen van Europa. Bijna driekwart van de inwoners spreekt drie of meer talen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het land drie officiŽle voertalen kent. Naast Luxemburgs zijn dat Frans en Duits. Bijna een kwart van de Nederlanders spreekt overigens drie of meer talen over de grens. Op de Europese ranglijst staat Nederland daarmee op de negende plaats. In het overzicht van Eurostat ontbreken gegevens over RoemeniŽ, KroatiŽ en het Verenigd Koninkrijk. Waarom is onduidelijk.
Bron: RTL Nieuws

Publieke omroep draait weinig
Nederlandstalige muziek
14 september 2015 -Volgens een onderzoek van TNS Nipo draait de Nederlandse publieke omroep nauwelijks Nederlandstalige muziek. "Bij de landelijke zenders NPO Radio 1, 2 en 3FM is slechts 4,6 procent van de honderd meest gedraaide nummers Nederlandstalig", zegt Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, die TNS Nipo onderzoek liet doen. "De beperkte aandacht voor Hollandse hits staat in geen verhouding tot verkoopcijfers en bezoekersaantallen. Kijk naar de populariteit van de Toppers, Guus Meeuwis en Nielson of festivals als Dutch Valley en het Mega Piraten Festijn. Ik heb het gevoel dat de persoonlijke smaak van muzieksamenstellers van de zenders allesbepalend is." Volgens de Buma-directeur zwijgen platenmaatschappijen en artiesten uit angst voor represailles. Ze vrezen dat ze straks helemaal niet meer te horen zijn. "Bij de regionale omroepen, waar ik juist heel veel muziek uit mijn omgeving verwacht, is het iets beter met 13,5 procent, maar de lokale stations scoren met 4 procent zelfs slechter dan de landelijke zenders. Dit zijn dramatische cijfers." Toch ziet Helmink niets in een quotum, zoals in Frankrijk, waar de publieken 40 procent Franstalige muziek moeten draaien.
Ook binnen de NPO is er kritiek. AvroTros-dj DaniŽl Dekker pleit al langer voor meer Nederlandstalige muziek op de FM-zenders. "De publieke omroep werkt met vaste speellijsten. Jan Smit stond nog nooit op zo'n lijst", zegt Dekker. "Hetzelfde geldt voor de Toppers. Marco Borsato verkoopt zeven keer de Ziggo Dome uit, maar ook hij komt slechts sporadisch voorbij." De NPO veegt alle kritiek van tafel. Eerder hadden Kamerleden al eens een motie aangenomen waarin de publieke omroep werd gevraagd meer Nederlandstalige muziek te draaien.
Bron: de Telegraaf

Op-en-Top Nederlands aangeboden
aan Geert Joris van Taalunie
4 september 2015 - Boekomslag Op-en-Top Nederlands Op 13 oktober a.s. wordt in Nieuwspoort in Den Haag het eerste exemplaar van het boek Op-en-Top Nederlands. Woordenlijst overbodig Engels aangeboden aan de algemeen secretaris Geert Joris van de Nederlandse Taalunie. Het boekje is de opvolger van het bekende en befaamde Funshoppen in het Nederlands, woordenlijst onnodig Engels. Op-en-Top Nederlands zal ook digitaal beschikbaar zijn via een toep, die zal worden gedemonstreerd en die door de aanwezigen kan worden toegepast. De aanbieding van deze uitgave, die plaatsvindt in het kader van de Week van het Nederlands, wordt voorafgegaan door een korte inleiding over het doel van de publicatie en de werkwijze van de redactie. Na de daaropvolgende officiŽle aanbieding aan de algemeen secretaris, kunnen de aanwezigen genieten van Hollandse bitterballen en Vlaamse bieren en waters. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via een webformulier.

Op 1000 basisscholen krijgen
kleuters al Engelse les
24 augustus 2015 - Het aantal basisscholen waar al in groep 1 Engelse les wordt gegeven is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Al meer dan duizend basisscholen bieden Engelse les aan kleuters aan, zo meldt BNR-nieuwsradio.
Volgens Paul RosenmŲller, voorzitter van de VO-raad, is dat een mooie ontwikkeling: " Als het maar spelenderwijs gebeurt." Guus Staats van EP Nuffic, het centrum dat streeft naar de verengelsing van het Nederlandse onderwijs, vertelt dat het meestal gaat om een uurtje per week. "Dan wordt een reguliere les, bijvoorbeeld gym, in het Engels gegeven." Er is een proef aan de gang om een veel groter deel van het basisonderwijs te verengelsen (30 tot 50%). De man van Nuffic vindt dat er veel voordelen zitten aan tweetalig onderwijs. Volgens Staats zouden ze een een beter gevoel voor het Nederlands krijgen door tweetalig onderwijs.
RosenmŲller is positief over de ontwikkeling. "Ook in het voortgezet onderwijs is een groei te zien van scholen die tweetalig lesgeven. Leerlingen vinden dat fantastisch, op alle niveaus, het is niet alleen iets voor HAVO- en VWO-leerlingen. Er speelt nu de vraag of Engels niet gewoon in het basisonderwijs moet zitten." Over wat de verengelsing van het Nederlandse onderwijs betekent voor het Nederlands laat RosenmŁller zich niet uit.
Bron: Onze Taal

SP kritisch over verengelsing
van het hoger onderwijs
15 juli 2015 - Tussen 2009 en 2013 is het Engelstalige onderwijsaanbod op de Nederlandse universiteiten gestegen van 64 naar 80%. Op hogescholen wordt circa 15% in het Engels aangeboden. De Socialistische Partij vindt dat geen goede ontwikkeling. Leidt de verengelsing van het hoger onderwijs leidt niet tot een 'gesegregeerde intellectuele elite die letterlijk en figuurlijk niet meer een zelfde taal spreekt als de rest van Nederland', zo vraagt die partij aan de minister van onderwijs. Minister Jet Bussemaker ziet dat niet gebeuren. Ze vindt het belangrijk dat door het Engelse lesaanbod meer buitenlandse studenten in Nederland gaan studeren. Toch heeft ze ook zorgen over de positie van het Nederlands als cultuur- en wetenschapstaal. Bussemaker wil stimuleren dat binnen de onderwijswereld meer nagedacht wordt over het gebruik van Engels. Ook juicht ze het toe dat buitenlandse studenten die lang hier zijn, de Nederlandse taal gaan leren, aldus meldt de Telegraaf.

Raad Nederlandse Taal en
Letteren onderschrijft manifest
3 juli 2015 - De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie onderschrijft van harte het Taalmanifest en de bijbehorende 10 actiepunten van het TaalCollectief. De Raad is ervan overtuigd dat studenten de kans moeten krijgen om hun beheersing van het Nederlands binnen het hoger onderwijs verder te ontwikkelen. Het hoger onderwijs vraagt om andere en meer academische talige vaardigheden dan de lagere onderwijsniveaus. Verbreding en versterking van de Nederlandse taalbeheersing kunnen studie-uitval helpen voorkomen. Bovendien groeit dan de kans op een degelijke en succesvolle verwerving van andere talen, zoals het Engels. Een ander argument betreft de professionele context waarin studenten later zullen functioneren: hoewel meertaligheid absoluut een troef is, komen vele afgestudeerden in Vlaanderen en Nederland in een overwegend Nederlandstalige werkomgeving terecht die hoge eisen stelt aan de taalvaardigheid van de werknemers. Kortom, verwaarlozing van het Nederlands werkt contraproductief.
In maart bracht de Raad een rapport uit dat is overhandigd aan het Comitť van Ministers overhandigd over taalvaardigheid. De Raad gaat na de zomer aan de slag met een rapport over het belang van het Nederlands als wetenschapstaal.
Bron: TaalUnie

Taaltelefoon dreigt te verdwijnen
1 juli 2015 - Het lijkt er op dat de Taaltelefoon in Vlaanderen zijn langste tijd heeft gehad. De Vlaamse regering wil die taaldienst beŽindigen, maar er zou nog geen beslissing zijn genomen.
De Taaltelefoon is sinds eind oktober 1999 operationeel en beoogt taaladvies te verstrekken aan de burgers. In ruim 15 jaar beantwoordde de Taaltelefoon zowat 150 000 taalvragen. Afgelopen weekeinde uitte Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) zijn vrees dat de Taaltelefoon opgedoekt wordt. "De medewerkers van de Taaltelefoon hebben te horen gekregen dat hun dienst op het hakblok ligt. Volgens het decreet is het weliswaar mogelijk die dienst te privatiseren, maar ik zie geen enkele private partner met die expertise. Dit lijkt opnieuw op een blinde besparing, zonder te weten of er een even kwaliteitsvol alternatief is", zei hij in De Zondag.
Gevraagd naar een reactie zegt het kabinet-Bourgeois dat er enkel een voorstel is in het kader van het kerntakenplan. "Aan elk beleidsdomein is gevraagd om de kerntaken in kaart te brengen en ook op te lijsten wat eventueel zou afgebouwd of geoptimaliseerd kunnen worden." De Dienst Kanselarij en Bestuur stelt de afbouw van het extern taaladvies via de taaltelefoon voor. De Vlaamse regering moet zich hierover nog buigen, luidt het.
Bron: de Standaard

Manifest pleit voor (her)invoering
Nederlands aan de universiteiten
29 juni 2015 - Zaterdag 27 juni verscheen er in NRC Handelsblad een manifest, onder meer ondertekend door de vier Lofprijswinnaars, waarin wordt gepleit voor de herinvoering van het Nederlands als voertaal op de Nederlandse universiteiten. Er dient eindelijk eens een fundamenteel debat te worden gevoerd over handhaving van de taalclausule in de wet op het wetenschappelijk en hoger onderwijs, die Nederlands als voertaal op de universiteiten aanmerkt. Daarmee wordt door universiteiten en de overheid al vele jaren de hand gelicht. De ondertekenaars vinden dat de Nederlandse universiteiten een zorgplicht hebben voor de landstaal. Ook dient Nederlandstalig onderzoek ten volle mee te tellen voor de beoordeling van iemands wetenschappelijke werk. Je kunt het manifest steunen via de stichting Beter Onderwijs

Geert Grote Pen 2015 voor Tomas Serrien
23 juni 2015 - De jonge Vlaamse musicus en filosoof Tomas Serrien (Universiteit van Gent) ontving deze week in het Deventer Geert Groote Huis de Geert Grote Pen uit handen van burgemeester Andries Heidema. Serriens eindscriptie "Een fenomenologie van de muzikale ervaring. De aard en waarde van de muzische belevingsexistentie" werd door de jury als winnaar uitgekozen uit vijf nominaties, vanwege de intrigerende, originele aanpak en de toegankelijkheid van de tekst.
De stichting Geert Grote Pen breekt een lans voor het gebruik van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap, dit alles in de geest van de vernieuwende Deventer wetenschapper Geert Grote. De stichting loofde dit jaar voor de vijfde maal de Geert Grote Pen uit voor de beste eindscriptie filosofie geschreven in het Nederlands. De werken van winnaar en genomineerden verschijnen integraal in de bundel Geert Grote Pen. Opmerkelijk is dat alle genomineerde eindscripties dit jaar uit Vlaanderen kwamen. De jury van de GGP 2015 bestond uit prof.dr.Wouter Goris, VU Amsterdam; prof. dr.Raymond Corbey, universiteit van Tilburg/RU Leiden en prof.dr. Bart Raymaekers, KU Leuven.
Bron: stichting Geert Grote Pen

Bussemaker schoffeerde haar tolk in China
19 juni 2015 - Het vorig jaar was onderwijsminister Jet Bussemaker (PvdA) op reis in China en in Sjanghai krijgt ze een goed Nederlands sprekende Chinese als tolk. Zij toont niet de erkentelijkheid voor die hoffelijke geste of haar bewondering voor het goede Nederlands van de vrouwelijke tolk, maar uit haar verbazing over de belangstelling voor zo'n 'kleine taal' als het Nederlands. Ze zegt haar dat Engels toch veel nuttiger is dan dat 'kleine' Nederlands. De perfect Nederlands ot;cultuur van de Lage Landen.

Voorlopig vergelijk IVN en Taalunie
18 juni 2015 - De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) en de Taalunie hebben een voorlopig vergelijk op hoofdlijnen bereikt over hoe zij de neerlandistiek in het buitenland kunnen blijven stimuleren. De afgelopen weken was hierover veel onrust ontstaan nadat de Taalunie een aantal ingrijpende bezuinigingen had aangekondigd.
Zo zullen de zomercursussen in Nederland en Vlaanderen voor buitenlandse studenten Nederlands blijven bestaan, zij het in aangepaste, goedkopere vorm. De toeslagen voor moedertaaldocenten Nederlands in Midden- en Oost-Europa blijven gehandhaafd, in eerste instantie voor driekwart van het huidige bedrag. De criteria voor deze regeling worden wel verduidelijkt en de toeslagen worden afhankelijk van de lokale omstandigheden. Er wordt een Adviesgroep FinanciŽle Openheid ingesteld die de IVN en de Taalunie in het najaar zal adviseren over een inzichtelijke financiŽle verslaglegging van het buitenlandbeleid van de Taalunie.
Met de Nederlandse en Vlaamse overheid is overeengekomen dat er onderzoek wordt gedaan naar de meerwaarde van het culturele kapitaal van de Lage Landen. Het onderzoek moet overheden helpen (nieuw) beleid te formuleren voor de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur. De overeenstemming wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarnaast blijft de Taalunie het Nederlands in het buitenland ondersteunen, onder meer met een basisfinanciering en zomercursussen ter plaatse. Verder krijgt het Erasmus Taalcentrum (ETC) in Jakarta een doorstart als zelfstandige stichting. Het Ministerie van OCW, het ETC, de Taalunie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben hiervoor een plan opgesteld met steun van de Nederlandse ambassade in Jakarta. De IVN, de Taalunie en de betrokken Nederlandse en Vlaamse ministeries hebben uitgesproken zich te blijven inzetten voor een constructieve samenwerking op het gebied van de internationale neerlandistiek. Zij vertrouwen erop dat de nu bereikte overeenstemming een goede basis is om gezamenlijk de sterke positie van het Nederlands in het buitenland vast te houden en te verstevigen, aldus een persbericht van de Taalunie.
Bron: Taalunie

Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden
2 juni 2015 - Terwijl het kabinet Rutte het nodig vindt het Nederlandse onderwijs te verengelsen, heeft ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland grote moeite met lezen en schrijven. Het aantal laaggeletterden blijft stijgen, meldt RTL-nieuws. Het kabinet maakt zich zorgen en trekt aan de bel, schrijft RTL. Donderdag bespreekt de Tweede Kamer hoe de problemen van laaggeletterdheid kunnen worden aangepakt. Onlangs stemde diezelfde Tweede Kamer nog geestdriftig in met het kabinetsvoorstel de basisscholen in Nederland te vertweetaligen. De toename zou deels veroorzaakt worden door de vergrijzing. Een andere oorzaak zou zijn dat een grote groep leerlingen op school nog altijd slecht scoort op taalgebied. Dan gaat het vooral om leerlingen met een allochtone achtergrond. Naast de 1,3 miljoen laaggeletterden zijn er ook nog eens 250 000 analfabeten. Volgens oud-onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA), voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, is een van de oplossingen het verbeteren van het taalonderwijs gedurende de hele schoolopleiding. "Zolang kinderen de samenleving ingaan met een taalachterstand, blijft de aanpak van laaggeletterdheid dweilen met de kraan open", stelt Van Bijsterveldt.
Bron: RTL-nieuws

Asscher: tot 50% vreemde taal
bij buitenschoolse opvang
19 mei 2015 - Lodewijk Asscher (PvdA), minister van sociale zaken, wil dat er bij buitenschoolse opvang tot de helft van de tijd Engels, Frans of Duits gesproken zal kunnen worden. Daartoe zal de wet Kinderopvang worden gewijzigd. Volgens Asscher sluit die maatregel aan bij de plannen van staatssecretaris Sander Dekker (VVD) om het basisonderwijs te vertweetaligen. Het ziet er naar uit dat het huidige kabinet alles op alles zet om de positie van het Nederlands in Nederland nog verder te marginaliseren, met name in het onderwijs. In zijn tijd in de gemeentepolitiek in Amsterdam had Asscher zich al een ferm voorstander getoond van een grotere rol voor het Engels in de Nederlandse hoofdstad (zie ook Tweetaligheid).
Bron: Onze Taal

Lofprijswinnaars blij maar bezorgd
14 mei 2015 -

Jan Paternotte en Werner Toonk bij de uitreiking van de SofprijsDe Sofprijswinnaars

De Lofprijswinnaars waren in Akhnaton in Amsterdam blij met de prijs, die ze overhandigd kregen door de makers Michaela Bijlsma en Eric Coolen. Ze toonden zich, op de door spreekstalmeester Marc van Oostendorp voorbeeldig geleide bijeenkomst, ook bezorgd over de toekomst van het Nederlands aan de Nederlandse universiteiten. Ze herhaalden hun sterke punten voor handhaving van het Nederlands, die ze neergelegd hebben in het vorig jaar verschenen manifest. De petitie ter ondersteuning van hun streven is inmiddels ruim 1400 keer ondertekend, maar meer handtekeningen zijn welkom. Piet Gerbrandy, een van de vier winnaars, betoogde dat het perfect beheersen van de moedertaal al problematisch genoeg is, gelezen een recente brief van neerlandici als protest tegen de in hun ogen verkeerde bezuinigingen bij de Taalunie. Ook het weerwoord van de Taalunie vond hij geen voorbeeld van perfecte taalbeheersing. Lofprijswinnares Lucinda Dirven richtte zich in haar vurige betoog tot beide politici, maar de vraag is of beide politici daar iets van hebben meegekregen gegeven hun drukke elektronische bezigheden.
Sofprijswinnaar Jan Paternotte ging in zijn weerwoord op de vrolijke toer. Hij gebruikte zijn Franse komaf om een met gallicismes en Franse leenwoorden doorspekte redevoering te houden, waardoor de portee van zijn verhaal enigszins verloren ging. Zijn medeprijswinnaar Werner Toonk stelde dat hij bij een internationaal bedrijf werkt waar Engels de voertaal is en als daar Chinees gesproken moet worden zijn er mensen die dat doen. Daarmee beklemtoonde hij het belang van goede kennis van talen. Hij betoogde dat taal geen doel op zich, waarmee hij kennelijk wilde aangeven dat streven naar het behoud van het Nederlands als (enige) voertaal op de basisschool een onzinnig streven is. In zijn slotwoord zei sN-voorzitter Jan Roukens dat talenkennis belangrijk is, maar dat het aanleren en het koesteren van de moedertaal de basis daarvan vormt.
Hier vind je een fotografisch verslag van de uitreiking

IVN in overleg met Taalunie
over bezuinigingen
8 mei 2015 - De Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek is met de Taalunie een gesprek aangegaan over de bezuinigingsmaatregelen die die organisatie bekend had gemaakt. Zo zou het Erasmus Taalcentrum in Jakarta weer door de Taalunie gesubsidieerd moeten worden. Ook vindt de IVN dat de zomercursussen voor studenten Nederlands uit de hele wereld moeten worden voortgezet. Ook het aanvullen van de salarissen van universitaire docenten Nederlands zou moeten worden gecontinueerd, vindt de Vereniging. De Taalunie staat volgens het verslag van de IVN niet afwijzend tegenover de wensen van de vereniging. Na het bekend maken van de bezuinigingen hebben diverse hoogleraren in Nederland hun grote bezorgdheid uitgesproken over de kortingen die de Taalunie voornemens was. In een opiniestuk in NRC Handelsblad en De Standaard protesteerden Neerlandici tegen deze maatregelen, die het Nederlands wereldwijd onzichtbaar zouden maken. Met succes, kennelijk.

Lof- ťn Sofprijs uitgereikt
7 mei 2015 - Op 13 mei wordt 's avonds in Amsterdam de Lof- en de Sofprijs uitgereikt door Marc van Oostendorp, taalkundige en publicist, aan de winnaars die eerder dit jaar bekend zijn gemaakt. Het bijzondere van deze uitreiking is dat beide prijzen worden aanvaard. Behoudens de eerste uitreiking in 2005 is dat nog niet eerder voorgekomen. De meeste Sofprijswinnaars vonden dat ze die als aanmoediging bedoelde prijs niet verdienden. Het vorig jaar had b&w van Amsterdam als prijswinnaar een primeur. Het college liet bij monde van burgemeester Eberhard van der Laan weten geen tijd te hebben de Lofprijs in ontvangst te nemen. De bijeenkomst zal muzikaal worden versierd door het Haarlemse Ampzing-genootschap. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden via slofprijs@stichtingnederlands.nl

Tweede fase UU geheel in het Engels
23 april 2015 - Het bestuur van de Universiteit van Utrecht wil dat alle opleidingen in de tweede fase (masters) in het Engels worden gegeven. De universiteitsraad vraagt zich af af dat wel in het belang van de Nederlandse student en de onderwijskwaliteit zal zijn. Het universiteitsbestuur zegt dat er uitzonderingen mogelijk zijn: Engels, tenzij... Ooit schreef de KNAW een rapport over de taal van de universiteit. Dat heette: Nederlands tenzij...

Minder geld voor wegwerken
taalachterstand grote steden
12 april 2015 - Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, wil het budget om de taalachterstand bij jonge kinderen tegen te gaan herverdelen, zo meldt De Volkskrant. Zijn voorstel is om in 2016 twintig miljoen euro af te halen van het geld van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en dat over kleinere gemeenten te verdelen. De vier grote steden vrezen dat deze maatregel hen jaren terug in de tijd zet en hebben een brandbrief geschreven naar het kabinet.
Bron: Onze Taal (zie ook Reactor)

Apple verstaat eindelijk ook Nederlands
9 april 2015 - Sinds kort kunnen iPhone- en iPad-gebruikers hun besturingssysteem (iOS) bijwerken naar versie 8.3. In deze versie 'beheerst' de spraakassistent Siri eindelijk ook het Nederlands. Gebruikers kunnen hierdoor hun telefoon of tablet in het Nederlands opdrachten geven, bijvoorbeeld om iemand te bellen of iets op te zoeken. In de nieuwe versie van het besturingssysteem zijn ook nog enkele andere talen toegevoegd, waaronder Russisch, Deens (opmerkelijk voor een taal met 5,5 miljoen sprekers), Zweeds en Thais. Tot voor kort verstonden de Apple-apparaten alleen Engels, Duits, Frans, Japans, Spaans, Italiaans, Koreaans en het Chinese Kantonees en Mandarijn.
Bron: nu.nl

Subsidie taalcentrum in IndonesiŽ stopt
7 april 2015 - In juli stopt de Nederlandse overheid de subsidie aan het Erasmus Taalcentrum (ETC) in IndonesiŽ, een instituut waar sinds 1981 tienduizenden IndonesiŽrs Nederlands hebben geleerd. De verantwoordelijkheid voor het ETC lag lange tijd bij de Nederlandse Taalunie, maar vanwege de bezuinigingen bij deze organisatie werd die overgedragen aan de Nederlandse overheid. Die heeft besloten de subsidie van Ä 300 000 euro halverwege dit jaar stop te zetten. Het ETC werkt aan een doorstart, mogelijk op commerciŽle basis (zie ook Reactor).
Bron: Onze Taal

Gerechtshof wijst eis
Taalverdediging af
2 april 2015 - Het gerechtshof in Den Haag heeft in de zaak over het tweetalig onderwijs op de basisscholen van de Rotterdamse stichting BOOR de stichting Taalverdediging in het ongelijk gesteld. De stichting voert al jaren een strijd tegen tweetalig onderwijs op de basisscholen van de stichting BOOR met als ijzersterk argument dat de wet op het primair onderwijs Nederlands als voertaal op de basisschool bestempelt. De stichting Taalverdediging, die in beroep was gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank, had op basis van de zitting dit vonnis niet verwacht. Volgens Taalverdediging veegt het gerechtshof met dit vonnis de wet van tafel. Zij overweegt of cassatie zin heeft gezien de huidige krachtsverhouding in het parlement, dat erg geporteerd is voor tweetalig onderwijs op de basisschool.
Bron: nieuwsbrief stichting Taalverdediging

D66 wil tot 50% meertalig
onderwijs op de basisschool
24 maart 2015 - D66 wil dat Nederlandse basisscholen de mogelijkheid krijgen om de helft van hun lessen in het Engels, Frans of Duits te geven. De Tweede Kamer debatteert vandaag over een wijziging van de Wet op het primair onderwijs waardoor scholen 15% van hun lessen in een andere Europese taal mogen aanbieden. Met uitzondering van de SP en de PVV blijkt de Kamer enthousiast over het voorstel van staatssecretaris Sander Dekker.
D66 vindt dat niet genoeg en pleit ervoor om dit percentage te verhogen naar 50%. De partij wijst ook op het belang van Frans en Duits. Volgens D66 is de Nederlandse samenleving erg op het Engels gericht, terwijl er grote kansen in bijvoorbeeld Duitsland liggen. Onlangs werd overigens bekend dat er in Nederland een groot tekort aan leraren Duits is. D66 is bovendien van mening dat de regels over meertalig onderwijs niet in Den Haag moeten worden bepaald, maar op de scholen zelf, in samenspraak met ouders. In Amsterdam heeft de partij zich geworpen op het vertweetaligen van het Amsterdamse basisonderwijs. De beoogde tweede taal daar is wel degelijk het Engels.
Bron: Onze Taal/AD

Raad Amsterdam akkoord met
vertweetaligen basisonderwijs
19 maart 2015 - De Amsterdamse gemeenteraad heeft het voorstel van Jan Paternotte (D66) en Werner Toonk (VVD) aangenomen om het tweetalig onderwijs in Amsterdam fors uit te breiden. Onderwijswethouder Kukenheim (D66) gaat met staatssecretaris Sander Dekker (VVD) in gesprek om een uitbreiding van de proef met tweetalig basisonderwijs, waaraan landelijk nu zo'n 20 basisscholen meedoen, mogelijk te maken. Bij die proef wordt aan de deelnemende basisscholen 30 tot 50% van de lessen in het Engels gegeven. Tevens wil de wethouder het aanbod van vroegtijdig vreemdetalenonderwijs (vvto) op de basisschool vergroten. Eentiende van de Amsterdamse basisscholen biedt momenteel vvto aan. In Rotterdam, daar zit kennelijk de pijn in de hoofdstad, is dat aandeel een kwart. Eerder werd het voorstel van Paternotte en Toonk door het Amsterdamse gemeentebestuur afgewezen, met een verwijzing naar de grote taalachterstand van veel Amsterdamse basisschoolleerlingen. Dat was voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar maart, waarbij D66 een klinkende overwinning boekte.
Bron: NRC Handelsblad

VdLaan spreekt studenten
UvA toe in het Engels
2 maart 2015 - Studenten van de universiteit van Amsterdam (UvA) die het bestuursgebouw het Maagdenhuis hebben bezet, werden vorige week door de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in het Engels toegesproken, volgens de NOS de voertaal aan die universiteit. Het vorig jaar kreeg Van der Laan met zijn wethouders nog de Lofprijs der Nederlandse taal 2013, omdat dat college weigerde het Amsterdamse basisonderwijs tweetalig te maken, zoals D66-er Jan Paternotte wilde. Inmiddels is het standpunt van b&w in Amsterdam, waaraan ook D66 deelneemt, op dit punt omgeslagen. De burgemeester is om een reactie gevraagd.

Nederlandse les wereldwijd gewild
26 februari 2015 - Het lijkt er op of in alle delen van de wereld mensen Nederlands willen leren spreken, zo meldt De Telegraaf. Tot verbazing van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen hebben zich in een mum van tijd bijna 20 000 cursisten aangemeld voor de introductie Nederlands op het web die in maart start. De belangstelling komt uit de hele wereld. "De in de Nederlandse taal geÔnteresseerden komen echt overal vandaan: uit AustraliŽ, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Duitsland en TsjechiŽ. We hadden echt niet verwacht dat deze gratis taaltraining zů populair zou worden", zegt docent Margriet Hidding van het Talencentrum. Hidding legt uit hoe het mogelijk is dat zoveel wereldburgers zich het Nederlands eigen willen maken. Er is een Engelse stek die gratis cursussen aanbiedt: futurelearn.com. Daar is half december de aankondiging opgezet en de aanmeldingen stroomden toen binnen.
Binnen drie weken leren de cursisten, die wel het Engels machtig moeten zijn, de basis van het Nederlands lezen, schrijven en uitspreken. Ook worden de cultuur en het landschap toegelicht. Hidding: "Met deze cursus willen we ons profileren bij potentiŽle nieuwe studenten en medewerkers. Dat wilde het ministerie van Onderwijs ook graag, vooral omdat veel buitenlanders die in Nederland studeren daarna snel weer vertrekken. Dat komt deels doordat ze de taal niet beheersen en zich daardoor minder snel thuis voelen. Het idee is dat ze de taal van tevoren proeven waardoor zij zich sneller hechten."
Bron: Telegraaf

Luchthaventaal
9 februari 2015 - De taal van de nationale luchthaven in Nederland is vrijwel uitsluitend Engels. Volgens de directie van Schiphol kan dat niet anders. Dat is natuurlijk volslagen nonsens. Allerlei luchthavens in Europa slagen er prima in duidelijk te maken waar de reiziger moet zijn, zonder de eigen landstaal te kleineren. Het nieuwe sN-blog Luchthaventaal laat overtuigend zien dat de directie van Schiphol uit zijn nek kletst.

Amsterdams duo wint de Sofprijs,
Lofprijs is voor de Acasa-vier
Amsterdam
31 januari 2015 - De twee Amsterdamse politici Jan Paternotte (D66) en Werner Toonk (VVD) zijn winnaar van de Sofprijs der Nederlandse taal 2014 geworden. Zij kregen de prijs voor hun voorstel aan het Amsterdamse gemeentebestuur de Amsterdamse basisscholen tweetalig te maken. Het Amsterdamse tweetal is daarmee de opvolger van staatssecretaris Sander Dekker (ook VVD), die ook plannen heeft het basisonderwijs te vertweetaligen.
Een viertal medewerkers van de Amsterdamse faculteit voor geesteswetenschappen is de winnaar geworden van de Lofprijs der Nederlandse taal 2014. De vier kregen de prijs voor hun pleidooi het Nederlands een prominente plaats te geven op de faculteit geesteswetenschappen. De uitreikingen van de twee prijzen zullen later dit jaar plaatsvinden.
(Zie ook de slofpagina)

B&w Amsterdam nu voorstander
van tweetalig basisonderwijs
28 januari 2015 - In reactie op een brief van de stichting Nederlands aan burgemeester Eberhard van der Laan legt Eveline Hamers, beleidsadviseur onderwijs van Amsterdam, uit dat het nieuwe college als doelstelling in het coalitieakkoord heeft opgenomen dat Amsterdamse leerlingen een internationale basis meekrijgen om goed voorbereid te zijn op het leven en werken in een internationale omgeving. Hamers: "Samen met het onderwijsveld wordt gewerkt aan een werkagenda internationaal onderwijs met ruimte voor meer en vroeg vreemde talenonderwijs en de ontwikkeling van tweetalig primair onderwijs. Uit onderzoek blijkt verder dat vroeger inzetten op vreemde talen niet de inzet op Nederlands en taalachterstand in het Nederlands bijt, en dat meertaligheid de taalverwerving stimuleert en de spreekvaardigheid bevordert." Mevrouw Hamers geeft niet aan op welk onderzoek ze doelt. De stichting Nederlands heeft haar om haar bronnen gevraagd.
SN is van mening dat tweetalig onderwijs dreigt te worden ingevoerd op basis van een flinterdunne argumentatie. Zij vindt dat het gemeentebestuur met de invoering van tweetalig basisonderwijs niet alleen het Nederlands een slechte dienst zou bewijzen, maar ook de talrijke basisschoolleerlingen in Amsterdam met een leerachterstand. Die leerachterstand was bij het vorige college van b&w nog het belangrijkste argument niet te investeren in tweetalig onderwijs. Te verwachten valt dat het, nog onbewezen, taalvoordeel van tweetalig basisonderwijs, slechts een klein deel van Amsterdamse (ex-)basisschoolleerlingen ten deel zal vallen.
Zie ook blog tweetaligheid

Nederland drie taalhelden rijker
27 januari 2015 - Ineke van der Weide, Pietro van Loenen en Jacqueline Blase-van der Meer zijn de winnaars van de Taalheldenprijs 2015. Ze ontvingen de onderscheiding maandag uit handen van prinses Laurentien tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting Lezen & Schrijven in de Rotterdamse Pauluskerk. De Taalheldenprijs is een aanmoedigingsprijs voor mensen die zich inzetten in de strijd tegen laaggeletterdheid. Nederland telt ongeveer 1,3 miljoen laaggeletterden, mensen die veel moeite hebben met lezen en schrijven. De prijs is in het leven geroepen ter gelegenheid van het afscheid van prinses Laurentien als voorzitter van de stichting Lezen & Schrijven. De prijs bestaat uit een speldje en een bedrag van Ä 2500.
Bron: De Stem

Hoorzitting over gebruik
van Standaardnederlands
7 januari 2015 - Op maandag 19 januari 2015 vindt in het Vlaams Parlement in Brussel een openbare hoorzitting plaats over het gebruik van het Standaardnederlands in de media en politiek. Het is de bedoeling dat aan die hoorzitting zoveel mogelijk schakeringen van de maatschappij hun bijdrage zullen leveren. De hoorzitting vindt plaats onder auspiciŽn van de Interparlementaire commissie van de Taalunie.
Aanleiding voor de hoorzitting is de aanbieding van 5000 handtekeningen onder een petitie van de actiegroep Nederlands Vanzelf Sprekend aan de algemeen secretaris van de Taalunie, waarin het belang van het gebruik van de standaardtaal in de openbare discours wordt onderstreept. De algemeen secretaris neemt die boodschap de komende tijd mee in zijn beleid. Met een openbare hoorzitting in het Vlaams Parlement, waarbij niet alleen de uitgenodigde deskundigen, maar ook het aanwezige publiek aan het woord komt, wil de IPC in eerste instantie vaststellen hoe het staat met het gebruik van het Standaardnederlands in de media en de politiek en inventariseren welke opvattingen hierover leven bij de parlementsleden en een breder in taal geÔnteresseerd publiek. Wilfried Vandaele (N-VA), Vlaamse voorzitter van de IPC, stelt dat het debat over het Nederlands leeft. "In Vlaanderen verliest het Standaardnederlands terrein. Weot; gebruiken steeds vaker een soort tussentaal, ook in de media en de politiek. Ik vind dat erg, maar wil wel eens horen wat anderen daarover vinden." Martin Bosma (PVV), de Nederlandse vice-voorzitter van de IPC: "Ik kijk er naar uit met de Vlamingen in debat te treden over het Standaardnederlands en reken op voldoende Nederlandse supporters in het publiek. Het is voor ons tenslotte een uitwedstrijd, dus alle vocale steun is welkom."
(Aanmelding is mogelijk via hoorzitting@taalunie.org).

"Amsterdamse basisscholen
moeten tweetalig worden"
23 december 2014 - B&w van Amsterdam willen de Amsterdamse basisscholen tweetalig maken, zo meldt NRC Handelsblad. Het college heeft een voorstel van Jan Paternotte (D66) en Werner Toonk (VVD) in die zin positief ontvangen. Eerder schoten B&w van Amsterdam een voorstel van dezelfde Paternotte af. Het wilde voorrang geven aan het wegwerken van de leerachterstand van veel basisschoolleerlingen in 's lands hoofdstad, maar dat was vůůr de gemeenteraadverkiezingen in maart van dit jaar. In het nieuwe college heeft D66 als grote winnaar van de verkiezingen een prominente plaats verworven. Jan Paternotte stuurt al jaren aan op een prominentere plaats voor het Engels in de hoofdstad. Mede op zijn initiatief zijn de omroepberichten in het Amsterdamse stadsvervoer sinds een aantal jaren tweetalig. Paternotte denkt dat door het vertweetaligen van het Amsterdamse basisonderwijs de toekomstige positie van de leerlingen op de internationale arbeidsmarkt zal worden vergroot. Paternotte onderbouwt dat argument niet. Op de vraag of hij voorbeelden kent van mensen die hun kansen op de arbeidsmarkt hadden verspeeld door hun slechte kennis van het Eng els (want daar gaat het hier om) moest Paternotte het antwoord schuldig blijven. (Lees ook het blog Tweetaligheid).

Jong aanleren vreemde
taal geen enkel voordeel
Simone Pfenninger 11 december 2014 - De Zwitserse taalkundige Simone Pfenninger van de universiteit van ZŁrich wilde wel eens weten of het klopt dat het beter is een tweede taal jong aan te leren. Dat wordt nu beschouwd als de onomstotelijke waarheid evenals de gedachte dat je goed in je eigen taal moet zijn om een tweede taal goed onder de knie te kunnen krijgen. Ze is daar vijf jaar mee bezig geweest en komt nu tot de, voorlopige, conclusie dat jong een tweede taal leren geen duidelijk voordeel levert boven die vreemde taal op latere leeftijd eigen te maken. Vroegtijdig aanleren van een vreemde taal kan zelfs op de korte termijn negatief uitpakken voor de eerste taal. Wel bleek haar dat als haar proefpersonen (lager en middelbaar onderwijs), die als moedertaal Zwitserduits hadden goed in hun moedertaal waren ze dat ook in het Engels waren. Die 'mythe' houdt dus voorlopig stand (lees verder...).

Internationale studenten leren
hier nauwelijks Nederlands
18 november 2014 - Buitenlandse studenten die in Nederland studeren leren nauwelijks Nederlands, zo heeft een onderzoek onder buitenlandse studenten door het Nuffic duidelijk gemaakt. Nederland is vrij populair onder studenten. Er zouden hier zo'n 30 000 studeren, vooral uit zich ontwikkelende landen als BraziliŽ, Rusland, China, India en IndonesiŽ, maar ze leren hier niet of nauwelijks Nederlands. Het overgrote deel gaat na zijn/haar studie ook weer weg. Het Nuffic, dat zich toelegt op de internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland, vindt dat een probleem en hoopt via het aanbieden van taalcursussen meer buitenlandse afgestudeerden aan ons land te binden. In het blad Metro wordt de Zuid-Koreaanse Kyuri Kim opgevoerd, die in Amsterdam vijf jaar aan het conservatorium heeft gestudeerd. Al haar lessen waren daar in het Engels. Zij zegt nauwelijks Nederlands geleerd te hebben omdat de Nederlanders zo graag Engels praten. "Zelfs als ik Nederlands probeerde te praten ging iedereen in het Engels over." Kim vindt dat een gemiste kans en is nu van plan in Korea een cursus Nederlands te gaan volgen.
Bron: Metro

"Engels onderwijs kan funest
zijn voor intellectuele vorming"
3 november 2014 - Een aantal medewerkers van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (Acasa) van de twee Amsterdamse universiteiten UvA en VU hebben een manifest opgesteld waarin ze pleiten voor het behoud van het Nederlands binnen hun instituut. Lucinda Dirven (UvA, oude geschiedenis), Emilie van Opstall (archeologie, VU), Mieke Koenen (klassieke talen, VU) en Piet Gerbrandy (klassieke talen, UvA) hebben een manifest opgesteld waarin ze hun faculteitsbesturen en de colleges van bestuur van UvA en VU oproepen een halt toe te roepen aan de dominante positie van het Engels in het onderwijs.
Het viertal schrijft dat iemand die toegang heeft of wil hebben tot de intellectuele voorhoede van de samenleving weliswaar vlekkeloos het Engels onder de knie moet hebben en ook Frans en Duits moet kunnen lezen, maar dat "...de perfecte beheersing van hun moedertaal bepaalt of ze in eigen land kunnen meedraaien op het hoogste niveau. Al een aantal jaren zien we dat Nederlandse universiteiten het gebruik van Engels in het onderwijs stimuleren. Deze trend komt enerzijds voort uit de correcte constatering dat in een globaliserende academie de beheersing van het Engels onontbeerlijk is geworden, anderzijds spelen financiŽle factoren een rol: door Engelstalig onderwijs aan te bieden hoopt men buitenlandse studenten aan te trekken."
Volgens de wetenschappers nemen de geesteswetenschappen binnen de universiteit een speciale positie in als het gaat om het gebruik van het Engels, juist omdat binnen de geesteswetenschappen ook het vreemdetalenonderwijs plaatsvindt. Engelstalig onderwijs kan volgens de vier "..funest zijn voor de intellectuele vorming van onze Nederlandse studenten en het kan er bovendien toe leiden dat andere talen in het gedrang komen." Bovendien zouden er volgens hen cultuurpolitieke redenen zijn om het gebruik van de moedertaal te koesteren. De vier willen trouwens het Engels niet per se uitbannen. Sterker nog: aan masterstudenten die worden voorbereid op een academische carriŤre zou de universiteit een cursus academisch Engels moeten aanbieden.
Het viertal is door de schrijfgroep van sN uitgeroepen tot Lof van oktober, EuroparlementariŽr Sophie in 't Veld (D66) werd de Sof van de maand omdat ze het nodig vond de Nederlandse kandidaat voor een EU-commissariaat, Frans Timmermans, in het Engels te ondervragen.
Bron: Folia

"Beter werkgeheugen
door tweetaligheid&qu
15 oktober 2014 - Onderzoek van Elma Blom van de universiteit van Utrecht zou hebben aangetoond dat tweetaligheid bij Turkse kinderen in Nederland het werkgeheugen zou verbeteren. Blom concludeert dat op basis van testjes waarmee het 'werkgeheugen' zou worden getest. De tweetalige Turkjes (vijf- en zesjarigen) met laagopgeleide ouders scoorden daarbij net zo goed als eentalige vijf- en zesjarigen met hoogopgeleide ouders. Volgens Blom hebben kinderen van laagopgeleide ouders normaal gesproken een kleiner werkgeheugen dan van hoogopgeleide ouders.
Hoewel Blom overtuigd is van de cognitieve voordelen van tweetaligheid zijn er ook onderzoekers die de voordelen in twijfel trekken. "Sommige onderzoekers vinden geen verschillen tussen een- en tweetaligen. Dit zou onder andere kunnen komen doordat tweetaligheid erg veel vormen heeft en niet elke vorm van tweetaligheid tot een cognitief voordeel leidt. Niet alle tweetalige kinderen beheersen hun twee talen voldoende of gebruiken ze actief." Eerder Schots onderzoek heeft, tot de verbazing van de onderzoekers zelf, tot de slotsom geleid dat tweetaligheid mensen niet slimmer maakt. Dat hoeft elkaar overigens niet meteen te weerspreken. In een vervolgonderzoek wil Blom uitzoeken wanneer meertaligheid schadelijk is voor de ontwikkeling van een kind en wanneer meertaligheid een meerwaarde heeft. Onze Taal meldt in haar berichtgeving over dit onderzoek dat het "..genoegzaam bekend is dat tweetaligheid positieve kanten heeft." Dat lijkt op zijn minst een twijfelachtige uitspraak.
Bron: SciencePalooza (zie ook blog Tweetaligheid)

Tweetaligheid maakt niet slimmer
Hersens
2 september 2014 - Anderhalf jaar geleden meldde Brian Gold van de universiteit van Kentucky dat tweetaligheid de geest scherpt, maar nu stelt Vera Kempe van de Abertay-universiteit (Schotland) dat tweetaligheid mensen niet slimmer maakt. Het aardige van het onderzoek is dat de onderzoekers er van uit gingen dat dat wŤl het geval was. De toegenomen slimheid zou te verklaren zijn doordat door het aanleren van een tweede taal (dialect) het vermogen irrelevante informatie te onderdrukken toeneemt. De onderzoekers wilden eigenlijk vooral ontdekken op welke gebieden mensen profijt zouden hebben bij de toegenomen slimheid. Helaas voor hen, het maakte niet zo veel uit
(zie ook sN-blog Tweetaligheid).

Vlaamse scholen worden 'ondergedompeld'
28 augustus 2014 -Vijfentwintig Vlaamse secundaire scholen gaan op 1 september van start met zogeheten immersie-onderwijs. Met die onderwijsvorm worden vakken in een andere taal gegeven dan in het Nederlands, zo meldt De Standaard.
De scholen hadden een aanvraag ingediend en alle aanvragen zijn gehonoreerd. Vakken die in een vreemde taal worden gegeven, zullen, overigens, ook in het Nederlands moeten worden aangeboden. De vorige Vlaamse regering heeft er mee ingestemd dat tot 20% van de vakken in het voortgezet onderwijs in een andere taal mogen worden gegeven dan het Nederlands. In WalloniŽ is onderdompelingsonderwijs al langer mogelijk. Daar wordt vooral op de basisscholen les in het Nederlands en het Engels gegeven op zo'n 300 scholen.

"Blijf Nederlands praten"
21 juli 2014 -Veel Nederlanders hebben de vreemde neiging dat als ze merken dat iemand uit het buitenland komt Engels te gaan praten, ook al doet die buitenlander de moeite hem/haar in zijn/haar landstaal te woord te staan. Ene Beatrijs adviseert in dagblad Trouw de klagende buitenlandse (?) toch maar Nederlands te blijven praten. Ze vindt deze Nederlandse 'hulpvaardigheid' onbeleefd en vernederend en het helpt de buitenlander ook niet: "Hoe meer u oefent, hoe beter het zal gaan. Fouten maken hoort erbij."

EC hecht (weinig) waarde
aan meertaligheid
2 juli 2014 - De Europese Commissie liet bij monde van Europees commissaris voor onderwijs, cultuur en meertaligheid Androulla Vassiliou weten dat zij grote waarde hecht aan de meertaligheid in Europa. Ze hield op een Brussels congres op 24 juni een rede in het Engels met als titel 'Linguistic diversity : the heart of Europe's DNA' (Taalkundige verscheidenheid: het hart van het Europese DNA). De tekst was op de webstek van de Commissie echter uitsluitend in het Engels te lezen, zo meldt het Belgische blad Le Fiv. Het Franstalige blad stelt dat die weinigtaligheid een trend is in de EU. De huidige EU-voorzitter ItaliŽ heeft besloten bij de publiciteit rond zijn EU-activiteiten zich te beperken tot het Italiaans en het Engels. Normaal worden ook Frans en Duits gebruikt door de roulerende EU-voorzitters. Dat de andere EU-talen al jaren worden genegeerd in veel EU-uitingen meldt het Waalse blad niet. Overigens zal mevrouw Vassiliou weldra vertrekken nu de Luxemburger Juncker de nieuwe EC-voorzitter is geworden. (zie ook Reactor).

Nederlands niet meer enige
voertaal in basisonderwijs
30 juni 2014 - De liberale Nederlandse staatssecretaris Sander Dekker zet haast achter de marginalisering van het Nederlands in het basisonderwijs. Nadat hij eerder 12 basisscholen de gelegenheid had gegeven tot volledig tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands), zogenaamd bij wijze van proef, wil hij nu ook op de andere basisscholen tot 15% van de lessen in een vreemde taal (lees: Engels) laten geven. Als argument wordt aangevoerd dat kinderen op jongere leeftijd makkelijker een buitenlandse taal aanleren. Wat die verengelsing van het basisonderwijs voor het Nederlands betekent, lijkt Dekker en ook de Kamer maar matig te interesseren. (Zie ook reactor).
Bron: nu.nl
Filosofieprijs naar Vlaming Bart Loos
Geert Groote Pen 20 juni 2014 - Vrijdagmiddag 20 juni werd in de Deventer Latijnse School voor de vierde keer de Geert Grote Pen uitgereikt. De jury, bestaande uit prof.dr.Marli Huijer, prof. dr. Raymaekers en dr. Ad Verbrugge , koos de Vlaming Bart Loos tot winnaar met zijn scriptie over liefdestheorieŽn van twee filosofen (Jean-Luc Marion en Jean-Luc Nancy). De scriptie van Loos, die afstudeerde aan de Open Universiteit Nederland, was volgens de jury de beste van de zestien inzendingen. De Geert Groote Pen, waaraan een bedrag is verbonden van Ä 2500 en een luxe pen, is bedoeld het gebruik van de moedertaal in de (alfa-)wetenschap te bevorderen, geheel overeenkomstig de geest van de Deventer denker en onderwijsvernieuwer Geert Grote. De gelijknamige stichting biedt na afloop van elk studiejaar, zowel in levende lijve als in boekvorm, een podium aan de genomineerde denkers in onze moedertaal. De scripties van winnaar en genomineerden worden uitgegeven.

VVL, vzw ANV en sN willen van
Taalunie een krachtiger taalbeleid
10 juni 2014 -De Vereniging van Vlaamse Leerkrachten (VVL), vzw ANV en de stichting Nederlands hebben er in een notitie bij de Taalunie op aangedrongen een meer op het behoud en de vitaliteit van het Nederlands gericht taalbeleid na te streven. De standpunten van het drietal organisaties zijn verschenen in het blad van de VVL.
De standpunten zijn opgesteld ter voorbereiding van een overleg van Taaluniesecretaris Geert Joris op 1 april jl. in Brussel met vertegenwoordigers van de vzw Algemeen-Nederlands Verbond, de Vereniging Vlaamse Leerkrachten en de stichting Nederlands. Bedoeling van de geopenbaarde standpunten over taal en taalbeleid is een discussie daarover in het maatschappelijk middenveld op gang te brengen. Zo kunnen deze standpunten verrijkt worden met de meningen van anderen en aldus worden verdiept en uitgebreid, zo stellen de organisaties. Het gaat daarbij om kwesties die in de Nederlandse en Vlaamse samenleving tot discussie en zelfs onrust onder burgers geleid hebben. Voor de gerezen problemen moeten goede en duurzame oplossingen worden gevonden. Deze standpunten pretenderen daaraan een bijdrage te leveren. In het proces speelt de Taalunie een beslissende rol, zo stellen de organisaties. Middenveldorganisaties kunnen initiŽren en ondersteunen, maar de uiteindelijke beslissingen zijn aan de politiek. De organisaties beschouwen de unie op taalgebied als het voorportaal voor de politiek.

Taalunie deels eens met petitie
Nederlands Vanzelf Sprekend
aanbieding petitie Nederlands Vanzelfsprekend aan Taalunie
23 mei 2014 - Vandaag werd in Antwerpen de petitie Nederlands Vanzelf Sprekend door de gelijknamige actiegroep officieel aan de Nederlandse Taalunie overhandigd. De Taalunie deelt de bezorgdheid (pdf-bestand) van de vijfduizend ondertekenaars van de petitie over het verminderde gebruik van het Standaardnederlands in Nederland en Vlaanderen, maar maakt wel een kanttekening. Goed onderwijs in de standaardtaal is van het grootste belang, zei algemeen secretaris Geert Joris tijdens een gesprek met de initiatiefnemers, maar het gaat ons minder om het bestrijden van oppervlakkige verschillen tussen Nederland en Vlaanderen, dan om taalvaardigheid in het algemeen.
Nederlands Vanzelf Sprekend is een initiatief van de actiegroep Nederlands, die is opgezet door het Algemeen Nederlands Verbond, de Marnixring en de Orde van den Prince. Sinds de lancering eind december 2013, is de tekst meer dan vijfduizend keer ondertekend, door Nederlanders en Vlamingen uit verschillende sectoren van de samenleving. De initiatiefnemers overhandigden de tekst aan Geert Joris, met het verzoek hem voor te leggen aan het Comitť van Ministers van de Taalunie.
De petitie gaat uit van de overtuiging dat mensen taal nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan het eigen welzijn en dat van de gemeenschap. Daarvoor biedt het Standaardnederlands in Nederland en Vlaanderen de beste kansen. Een goede taalbeheersing is ook onmisbaar om als volwaardig weerbaar lid te functioneren in onze democratie. Daar is de Taalunie het volkomen mee eens. Ook zij onderschrijft het belang van de taaleenheid van Nederland en Vlaanderen, maar ziet oppervlakkige regionale kenmerken niet als een bedreiging voor de standaard. Die staan taaleenheid niet in de weg, zegt de Taalunie, evenmin als dat bijvoorbeeld voor het Engels, het Duits of het Frans het geval is, zo vindt de Taalunie.

Taaldidacticus Frans Daems wees er tijdens het overleg op dat jongeren gevoelig moeten worden gemaakt voor registers en vaardigheden in de standaardtaal, ook in de informele registers. Dat gebeurt het best door ze daarmee zo veel mogelijk te confronteren, op school maar bijvoorbeeld ook in de media. De actiegroep deed een oproep om alles in het werk te stellen om taal weer aantrekkelijk te maken voor jongeren. Net als de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (2003) vindt de Taalunie (zie Taaladvies.net) het nuttig om op onderlinge verschillen in de standaardtaal te wijzen met het oog op een mogelijk beperkte bruikbaarheid van woorden binnen het Nederlandse taalgebied. Het zou goed zijn daar ook aandacht te besteden in het onderwijs, zegt Joris, maar hij past voor de rol van 'taalpolitie'. De overhandiging is niet het einde van de dialoog, stelt hij. In het najaar is er een hoorzitting van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie waarop de discussie kan worden voortgezet.

Kamercommissie vraagt Renkema
om vertaling van ict-bargoens
12 mei 2014 - De Kamercommissie die de mislukte ict-projecten bij de overheid onderzoekt, wordt gek van al dat vaak onbegrijpelijke ict-bargoens dat deskundigen gebruiken, zo blijkt uit een bericht in NRC Handelsblad. Voorzitter Ton Elias (VVD): "We moeten af van het gebruik van die rare geheimtaal. Het slaat nergens op. Ict is voor gewone mensen, niet iets voor tovenaarsleerlingen onder elkaar." Commissieleden probeerden op de eerste verhoordag zelf al Nederlands te maken van het Engels waarmee ondervraagden strooiden, met wisselend succes en gemopper van deskundigen. De commissie heeft oud-hoogleraar taalkunde Jan Renkema gevraagd het ict-bargoens te vertalen, zo meldt de NOS. In het NRC-artikel liet Renkema merken dat hij zin in de klus heeft. EŽn voorstel heeft hij al: "Maak van vendor lock-in klantverslaving. Dat dekt de lading wel."

Engels wordt voertaal op RUG
12 mei 2014 _ Alle studenten en medewerkers moeten aan de Rijksuniversiteit Groningen binnenkort een goede beheersing van het Engels hebben meldt de UKrant."Engels wordt meer en meer gebruikt. Wij denken dat de administratieve processen ook meer en meer Engelstalig zullen worden, dat wij hier over vijf jaar alles in het Engels met elkaar delen en er meer Engelstalige medewerkers en studenten zullen zijn", stelt collegelid Jan de Jeu. Het besluit volgt op een onderzoek van voormalig rector magnificus Frans Zwarts (hoogleraar Nederlandse taalkunde), die altijd al een ferm voorstander is geweest van de verengelsing van de Groninger universiteit. Zoals te verwachten was luidt zijn advies dat vanwege de snelle internationalisering van de RUG alle medewerkers en studenten zowel het Engels als het Nederlands voldoende beheersen om hun werk en studie goed te kunnen uitvoeren. Maar het huidige universiteitsbestuur vindt dat kennelijk nog niet ver genoeg gaan. Het Engels wordt verplicht en het is aardig als de studenten en medewerkers ook Nederlands machtig zijn.
Zwarts is het daar niet helemaal mee eens. "Onze ervaring is dat iets verplicht stellen tegenovergestelde reacties oproept. Je moet het stimuleren. Daarnaast moet je het hebben over de verschillende categorieŽn van medewerkers. Bij docenten is het inherent aan de job. Maar voor iemand die baliewerk doet, hangt het van z'n werk af", zegt hij. Ook het nieuwe college van bestuur is niet voor volledige verengelsing. Hier en daar wordt het Nederlands oogluikend toegestaan, zoals bij rechten en geneeskunde. Bij de exacte vakken wordt zelfs de eerste fase in het Engels gegeven. Studenten worden daar nauwelijks nog met Nederlands 'lastiggevallen'.
De partijen in de universiteitsraad zijn voor het nieuwe taalbeleid, maar vragen zich wel af of de RUG-medewerkers er wel klaar voor zijn. "Binnen onze faculteit zijn hoogleraren en directeuren faliekant tegen het gebruik van Engels. Op dat vlak moet nog heel veel overtuigingswerk gebeuren. Voor veel medewerkers is het een ingrijpende verandering", aldus Dinie Bouwman van de personeelsfractie. Het nieuwe taalbeleid moet 1 september ingaan.

Yale doet Nederlands al weer weg
11 april 2014 - De bekende Amerikaanse Yale-universiteit in New Haven (Connecticut) doet het Nederlands 'weg'. Dat heeft volgens een bericht in de Volkskrant te maken met bezuinigingen. Het Nederlands was pas drie jaar als bijvak present bij Yale. Volgens universitair docent Bonny Wassing heeft het Nederlands amper de kans gekregen. "Natuurlijk begrijp ik dat er bezuinigd moet worden, maar ze sparen alleen maar mijn salaris uit." Studenten die Nederlands willen studeren moeten nu naar de Columbia-universiteit in New York.

Burgemeester Van der Laan heeft
geen tijd om Lofprijs te ontvangen
25 maart 2014 - De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan laat in een brief vol opzettelijke taalvauten weten dat hij geen ruimte in zijn agenda kan vinden om de stoffelijke blijken van de prijs in ontvangst te nemen. De Amsterdamse burgemeester is daarmee de eerste Lofprijs-winnaar die de prijs niet in ontvangst kan/wil nemen. De taalfouten waren een weinig subtiele verwijzing naar een spellingsblunder van de coŲrdinator van de sN-schrijfgroep in zijn eerste elektronische bericht aan b&w van Amsterdam met de heuglijke mededeling dat Eberhard van der Laan/b&w van Amsterdam de Lofprijs hadden gewonnen.
Eerder had staatssecretaris Sander Dekker al laten weten geen tijd te hebben om de Sofprijs der Nederlandse taal 2013 in ontvangst te nemen. Dekker, die voorstander is van de tweetalige basisschool, staat daarin echter niet alleen. Sedert 2004, toen de Lof- en Sofprijzen voor het eerst zijn uitgereikt, hebben maar twee Sofprijswinnaars die prijs ook daadwerkelijk in ontvangst durven nemen.
(Zie ook Reactor)

D66 op winst in Amsterdam
17 maart 2014 - Volgens de peilingen van Maurice de Hond staat D66 op winst in de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De partij van Jan Paternotte zou op 12 zetels komen (+5) en de PvdA op 10, een historisch dieptepunt voor die partij. Volgens de peilingen van het gemeentelijk onderzoeksbureau liggen de partijen gelijk. D66-lijsttrekker in Amsterdam Jan Paternotte is al jaren een groot voorstander van de verdere verengelsing van Amsterdam. Onlangs pleitte hij er bij het gemeentebestuur voor alle Amsterdamse basisscholen tweetalig te maken.
Zie ook Reactor

Woordenlijstgroep sN
gaat weer aan de slag
8 maart 2014 - In 2009 kwam Funshoppen in het Nederlands uit, het boekje met de Woordenlijst Onnodig Engels. Omdat intussen de instroom van Engelse leenwoorden stug is doorgegaan werd het tijd voor een uitgebreidere en bijgewerkte versie. Op verzoek van de uitgever is een deel van de oude redactie begonnen met een kleine ploeg 'veldredacteuren' de inmiddels 2000 nieuw aangeleverde lemma's van vervangers te voorzien en geschikt te maken voor plaatsing in de Woordenlijst. Het streven is om eind dit jaar het boekje, onder een andere naam, in de winkel te hebben liggen.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij hoofdredacteur Dick van Zijderveld. Zie ook de contactpagina.

Vlaamse leeuw brult
voortaan in het Engels (?)
24 februari 2014 - Flemish LionFlemish Lion? In het Vlaams parlement wordt de nieuwe binnenlandse en internationale huisstijl van Vlaanderen/Flanders door Vlaams minister-president Kris Peeters gelanceerd. Op de foto staat Vlaams minister Geert Bourgeois, waar het lijkt dat de Leeuw in het Engels brult (roars in English). De huisstijl wordt de basis voor alle interne en externe communicatie van Vlaanderen: zowel voor internationale communicatie als voor toepassingen binnen Vlaanderen. De opgefriste Vlaamse leeuw, de rudimentaire leeuwenkop zonder klauwen die vorige zomer al werd voorgesteld, krijgt nu het gezelschap van een nieuwe leus: 'Verbeelding werkt'. In het Engels is de slogan 'State of the art'.

"Praat Nederlands
tegen anderstaligen"
18 februari 2014 - Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister verantwoordelijk voor inburgering, vindt dat Vlamingen Nederlands moeten praten tegen anderstaligen. Bij de start van de campagne 'Nederlands oefenen, ik doe mee!' nam de minister in Gent als 'nieuwkomer' deel aan een conversatietafel met anderstaligen.
Er worden dan wel op veel plaatsen taalcursussen aangeboden, Nederlands leren is niet makkelijk, vindt de minister. "Het vraagt tijd, moeite en vooral veel oefening. Via een taalcursus leg je de basis, maar dan begint het. Je leert de taal pas echt als je ze buiten de klas kan gebruiken."
Met de oefencampagne wil Bourgeois anderstaligen uitnodigen om het Nederlands te gebruiken, ook al beheersen ze de taal niet perfect, maar de minister heeft ook een oproep aan de Vlamingen. "Spreek Nederlands met wie inspanningen doet om de taal te leren, schakel niet over naar Frans of Engels, ook al gaat het moeilijk", zegt hij. "Probeer ook algemeen Nederlands met nieuwkomers te spreken, want na een cursus begrijpen die onze dialecten en tussentaal niet." Dat laatste erkent ook Marco Fasulo, nieuwkomer uit ItaliŽ sinds mei 2013. "In het begin vond ik grammatica moeilijk, maar ondertussen zijn de regels duidelijk. Nu vind ik de uitspraak moeilijk en vooral het feit dat in elke bar of kantoor, mensen een dialect of tussentaal spreken die verschilt van wat we leerden."
Samen met de acht Huizen van het Nederlands roept Bourgeois het verenigingsleven, organisaties en lokale besturen op om praatacties te organiseren. De boodschap wordt onder meer verspreid via affiches en advertenties, via www.taalboulevard.be en bijhorende facebookpagina. Er is een tentoonstelling en op 5 april vindt in Antwerpen de wereldrecordpoging langste conversatietafel ter wereld plaats.
Bron: De Standaard

Amsterdam gaat nieuwkomers
Nederlandse taallessen geven
11 februari 2014 - De gemeente Amsterdam gaat vijfduizend mensen die in de stad zijn komen wonen en de Nederlandse taal niet machtig zijn een taalcursus geven. De nieuwkomers moeten zo sneller aan een baan komen, meldt de gemeente donderdag. "Taal, taal, taal blijft de boodschap in Amsterdam. Er zijn te veel mensen, die geen kans op werk hebben, omdat hun Nederlands te slecht is. Daarom doen we dit: doorgaan met een breed aanbod aan taaleducatie", zegt wethouder van werk Andrťe van Es (GroenLinks) in een verklaring. De nieuwe Amsterdammers krijgen professionele begeleiding en hulp van vrijwilligers. Het programma richt zich grotendeels op digitale zelfstudie.
Bron: Nationale onderwijsgids

Eberhard van der Laan wint de Lofprijs,
Sofprijs voor staatssecretaris Sander Dekker
wapen Amsterdam
1 februari 2014- Eberhard vd Laan/b&w van Amsterdam winnen de Lofprijs der Nederlandse taal 2013, de Sofprijs is voor staatssecretaris Sander Dekker.
Burgermeester Eberhard van der Laan van Amsterdam beantwoordde namens het college van b&w vragen van gemeenteraadslid Jan Paternotte (D66). De heer Paternotte wenst, in de geest van de voorstellen van de staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker (VVD), dat Amsterdam zo snel mogelijk tweetalig onderwijs op de Amsterdamse basisscholen invoert. Op de vraag van raadslid Jan Paternotte (D66) of de gemeente Amsterdam aanwezig is op de landelijke vvto-conferentie op 19 maart 2014 antwoordde Van der Laan: "Aangezien het niet tot de speerpunten van de gemeente Amsterdam behoort om tweetalig onderwijs te stimuleren, ziet het college geen reden om bij deze conferentie aanwezig te zijn." Op een vraag van Paternotte of b&w van Amsterdam de conclusies van Dekker over meer Engels op de basisschool deelt, stelde Van der Laan (zijn naam staat onder het betreffende document) dat Amsterdam nog een grote uitdaging heeft: om alle kinderen zonder Nederlandse taalachterstand door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs. "Het college kiest er daarom voor om onze middelen en energie daar op te richten." Een antwoord dat de staatssecretaris zich ter harte zou moeten nemen. Tweede in de verkiezing om de Lofprijs der Nederlandse taal 2013 werd de schrijver en ex-hoogleraar Nederlands als tweede taal Renť Appel.

Sander DekkerDe overduidelijke winnaar van de Sofprijs der Nederlandse taal 2013 is de Nederlandse staatssecretaris Sander Dekker (VVD) die van plan is de basisscholen in Nederland tweetalig te maken. Onlangs is de Kamer akkoord gegaan met een proef met tweetalig onderwijs bij 12 basisscholen. Bij de aankondiging van zijn plannen in juni stond op nu.nl te lezen: "Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vindt het zonde dat pas in groep 7 wordt begonnen met Engels. Daarom wil hij scholen alle ruimte geven om vroeg met deze taal aan de slag te gaan." De verengelsing van Nederland gaat deze Dekker kennelijk niet snel genoeg.
Argumenten heeft Dekker nauwelijks. Hij wijst op de kansen op een steeds mondialere arbeidsmarkt, maar kan niet vertellen of Nederlanders nu door gebrekkige kennis van het Engels die banen mislopen. Ook doet de staatssecretaris nogal luchtig over het grote aantal kinderen met taalachterstand op de basisscholen, vooral in de grote steden (zie antwoord Van der Laan).
De stichting Nederlands ziet tweetalig onderwijs op de basisschool als een zeer forse stap in de richting van de verdringing van het Nederlands door het Engels. In het universitaire onderwijs is het in Nederland al niet meer mogelijk in het Nederlands af te studeren en wordt het studenten zelfs verboden scripties in het Nederlands te schrijven. Steeds meer middelbare scholen bieden tweetalig onderwijs aan, daarbij aangemoedigd door het Europees Platform, dat gesubsidiŽerd wordt door de Nederlandse overheid. Nederlands wordt steeds minder vanzelfsprekend in Nederland.

"Voorstanders tweetalig onderwijs
gaan nooit in op argumenten"
14 januari 2014 - Schrijver Rene AppelVoorstanders van tweetalig onderwijs hebben er zin in en zijn enthousiast, maar gaan nooit in op argumenten, zegt schrijver en oud-hoogleraar Nederlands als tweede taal Renť Appel. "Je ziet op zo'n school (die is uitgekozen is voor de proef met tweetalig onderwijs; red) enthousiaste leerkrachten en een enthousiaste school, maar ik vind dat dat enthousiasme verkeerd gericht is." Een van de twaalf 'uitverkorenen' is een Amsterdamse school die, anders dan de andere, relatief veel kinderen van allochtone afkomst herbergt. "Als de eerste taal al niet stabiel is dan wordt het aanleren van een tweede taal lastig, laat staan van een derde." Appel vindt het argument dat het tweetalig onderwijs nodig is om de leerlingen een goede uitgangspositie op de steeds meer globaliserende arbeidsmarkt te geven apekool. "Dat geldt maar voor een select groepje en hun Engels is ruim voldoende." Appel vraagt zich ook af of in de tweetalige opzet, waarin bijvoorbeeld geschiedenis in het Engels wordt gegeven, de leerlingen naast de Engelse ook de Nederlandse terminologie krijgen aangeleerd of dat die het straks hebben over de 80 years war.
Lees het hele vraaggesprek met Renť Appel

12 basisscholen beginnen
met tweetalig onderwijs
8 januari 2014 - Het komende schooljaar gaan twaalf basisscholen beginnen met volledig tweetalig onderwijs. De leerlingen krijgen er vanaf de kleuterschool tot de helft van hun schooltijd les in het Engels. Kinderen in de kleuterklas (groep 1 en 2) krijgen Engelse les.
Leerlingen krijgen op de scholen die deelnemen aan de proef niet alleen les in het Engels, maar ook andere vakken als gym, geschiedenis en aardrijkskunde kunnen in het Engels worden gegeven. Tot op heden was dit alleen mogelijk op middelbare scholen.
De proef met volledig tweetalig onderwijs is Eťn van de uitwerkingen van het plan van aanpak Engels dat staatssecretaris Dekker (onderwijs) afgelopen zomer bekendmaakte. Scholen met een sterke internationale oriŽntatie hadden hierom gevraagd. Verder werkt Dekker aan een wetsvoorstel om alle basisscholen structureel ruimte te beiden tot 15% van hun onderwijstijd Engels, Frans of Duits als lestaal te hanteren.
De argumenten van Dekker zijn futiel: "Nederlandse kinderen zullen hun brood later verdienen in een wereld waarin het meer dan ooit van belang is dat ze naast Nederlands ook goed Engels spreken." Dekker geeft nergens aan dat Nederlanders die kansen nu missen door gebrekkige kennis van de Engelse taal. Bovendien heeft Dekker - en met hem de Kamercommissie voor onderwijs - kennelijk niet door (of wil dat niet door hebben) dat invoering van volledig tweetalig basisonderwijs een grote stap is op weg naar de verdringing van het Nederlands. Hij mikt met de verengelsing vooral op de leerlingen die er toch wel komen, terwijl basisschoolleerlingen met een taalachterstand de dupe zullen worden, valt te vrezen. Eerder kozen b&w van Amsterdam voor het wegwerken van die taalachterstand als belangrijkste doelstelling voor het Amsterdamse basisonderwijs. "Tweetalig onderwijs is niet onze prioriteit."
De treurige primeur voor deze proef is voor de Haagsche Schoolvereeniging. De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven (ook D66) kwam de school zelf het 'blijde' nieuws vertellen. "Tweetalig onderwijs in het basisonderwijs is een lang gekoesterde wens van het gemeentebestuur en ouders in Den Haag. Kinderen groeien op in een stad met tal van Europese en internationale instellingen op het gebied van vrede en recht. Op dat gebied loopt Den Haag voorop en krijgen we wereldwijd erkenning. Tweetalig onderwijs geeft kinderen van jongs af aan de middelen tegelijkertijd thuis te zijn in de stad en de wereld."
Het daaropvolgend jaar krijgen nog eens 8 scholen de kans aan de proef mee te doen.
Bron:
Rijksoverheid.nl, zie ook De Telegraaf

Lof van november: Eberhard
van der Laan/b&w Amsterdam
13 december 2013 - Eberhard van der Laan/b&w van Amsterdam is de lof van november geworden. Van der Laan kreeg die waardering omdat hij niet wenste in te gaan op de wens van D66 Jan Paternotte het Amsterdamse basisonderwijs drastisch te verengelsen. De burgemeester antwoordde op een vraag van het gemeenteraadslid of de gemeente Amsterdam aanwezig is op de landelijke vvto-conferentie (tweetalig onderwijs) op 19 maart 2014 met: "Aangezien het niet tot de speerpunten van de gemeente Amsterdam behoort om tweetalig onderwijs te stimuleren, ziet het college geen reden om bij deze conferentie aanwezig te zijn." Op een vraag van Paternotte of b&w van Amsterdam de conclusies van staatssecretaris Sander Dekker over meer Engels op de basisschool deelt, stelde Van der Laan (zijn naam staat onder het betreffende document) dat Amsterdam 'nog een grote uitdaging heeft': om alle kinderen zonder Nederlandse taalachterstand door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs. "Het college kiest er daarom voor om onze middelen en energie daar op te richten." En dus niet naar tweetalig basisonderwijs.

Cie OC&W overlegt over
meer Engels in het onderwijs
27 november 2013 - Staatssecretaris Sander Dekker is MaandSof geworden vanwege zijn plannen het basisonderwijs nog verder te verengelsen (tot 50% van de lestijd). De correspondentie met de staatssecretaris was indirect en zeer onbevredigend. Een afschrift van de brief is gestuurd aan alle leden van de Nederlandse Kamercommissie voor OC&W. Geen van de aangeschreven commissieleden heeft daar op gereageerd (hoewel daar nadrukkelijk om gevraagd was). Wel kreeg sN een brief van de griffie van de Kamercommissie, waarin griffier Eveline de Klier stelt dat de brief van sN door de commissie is behandeld. "De commissie heeft besloten dat de leden Uw brief desgewenst kunnen betrekken bij het algemeen overleg van 12 december 2013 inzake internationalisering (lees verengelsing; as) in het onderwijs." Dat overleg is openbaar en kan dus door ieder die dat wil worden bijgewoond. Toegang tot het overleg betekent overigens niet dat er gelegenheid tot inspraak is.

Smet pleit weer voor Engels in Brussel
25 oktober 2013 - Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) wil dat in Brussel Engels de derde officiŽle taal wordt, meldt het Belgische persbureau Belga. Smet deed de uitspraak tijdens de presentatie van het Marnixplan voor een meertalig Brussel. "Als Brussel echt een internationale stad wil worden, moet het verder gaan en het Engels als een officiŽle taal van de stad erkennen", zei Smet aan op webstek Euractiv. "De volgende 20 jaar zal het Engels domineren als wereldtaal. Het is de taal van de politieke wereld, de diplomatieke wereld en het toerisme", argumenteert Smet zijn voorstel. Verder ziet hij het Engels als een verenigende taal. "Iedereen die in Brussel leeft, zou op zijn minst een gemeenschappelijke taal moeten spreken. Die taal kan het Engels zijn", vindt Smet.
De Vlaamse minister heeft ook al eerder laten weten voorstander van Engels als 'verzoentaal' in de Belgische hoofdstad te zijn.

"Engels geen bedreiging voor Nederlands"
23 oktober 2013 - "Het klopt niet dat Nederlanders hun eigen taal minachten. Engels is geen bedreiging voor het Nederlands. Door het Engels te omarmen, wordt de totale hoeveelheid taal groter", stelt taalkundige Alison Edwards in een opinieartikel in het dagblad Trouw.
Dit opinie-artikel staat bijna haaks op een vraaggesprek dat ze eerder aan De Volkskrant gaf, waarin ze waarschuwde dat als Nederlanders zo achteloos met hun taal blijven omgaan binnen enkele decennia het Nederlands verdwenen zal zijn.
Volgens Edwards zou (haar) onderzoek aan de universiteit van Cambridge hebben uitgewezen dat driekwart van de Nederlanders Engels niet als bedreiging ziet. Het veelvuldig gebruik van Engels in het Nederlands is een natuurlijk fenomeen, volgens haar. Niet iets waar een taalkundige zich druk om zou maken. Ze beschrijft het oprukkende Engels in het onderwijs, waar in Trouw (kennelijk) een heftige discussie over is geweest, maar nu blijkt dat de meeste Nederlanders zich daar geen zorgen over maken.
Edwards ondervroeg voor haar onderzoek 2000 Nederlanders. Die waarderen het Engels, maar zijn net zo "gecharmeerd voor hun eigen taal". Acht van de tien vindt kennis van Engels belangrijk, maar bijna negen van de tien blijkt Nederlands belangrijker te vinden."
De Australische onderzoekster stelt ook dat het beeld niet klopt dat de Nederlander zijn taal minacht. "Het tegendeel is waar. Nederlanders houden van hun talen - allebei de talen. Meer van de ene taal betekent niet dat er minder is van de andere taal. Nee. Nederlanders maken gewoon de taal-taart groter." (zie ook: Reactor)
Bron: Trouw

TiNT-dag over verdringing
Nederlands door Engels
21 oktober 2013 - Op vrijdag 25 oktober zal op de campus van de Vrije Universiteit Brussel een bijeenkomst de vijfde TiNT-dag (Technologie in het Nederlandse taalgebied) dat als onderwerp heeft de verdringing van het Nederlands in het eigen taalgebied door het Engels. De dag is georganiseerd door NL-Term. Gastspreker is Marita Kristiansen. Zij is expert op het gebied van vaktaal en communicatie met publicaties over o.a. domeinverlies en taalplanning. Alle andere sprekers zijn Nederlandstaligen die zullen ingaan op de problematiek van domeinverlies en die verslag zullen doen van hun ervaringen met Nederlandstalige terminologie. Snelle beslissers kunnen zich nog aanmelden.
Bron: Taalunie


OC&W: "Meer Engels is geen verplichting"
12 oktober 2013 - Onlangs ontving de stichting Nederlands een reactie op haar brief aan staatssecretaris Sander Dekker over zijn plannen nog (veel) meer Engels op de basisscholen toe te staan. Dekker liet de beantwoording over aan een ambtenaar. Die ambtenaar, Anita Achilperpoort, spreekt echter niet namens de staatssecretaris, maar namens haarzelf (zie brief). Zij onderschrijft het standpunt van sN niet dat meer Engels een bedreiging voor het Nederlands is. De plannen van de staatssecretaris zijn ook geen verplichting voor de scholen, zegt ze. Het mag. Sander Dekker Achilperpoort stelt, zonder verwijzing, dat ouders er behoefte aan zouden hebben dat hun kinderen al op jonge leeftijd een internationale oriŽntatie meekrijgen. SN hoeft niet te vrezen dat kinderen met taalachterstand te lijden zullen hebben van het oprukkende Engels. Daar is het programma School aan zet voor in het leven geroepen. Ze hoopt dat haar uitleg sN's zorgen heeft kunnen wegnemen.
Een sN-woordvoerder meldde dat het antwoord van OC&W zeer onbevredigend is. De stichting heeft inmiddels de leden van de vaste Kamercommissie van OC&W een brief gestuurd en beraadt zich op verdere acties.

"Importstudent kost
Vlaanderen veel geld"
25 september 2013 - Klaas De Brucker Volgens Klaas De Brucker van de Katholieke Universiteit Leuven is de Vlaamse student de dupe van de toestroom aan buitenlandse studenten, zo valt te lezen in De Standaard. De verengelsing van het Vlaamse onderwijs trekt steeds meer buitenlandse studenten naar Vlaanderen, niet op de laatste plaats ingegeven door de hoge studiekosten in eigen land, omdat de studiekosten in Vlaanderen laag zijn. Zo subsidiŽren landen met lage studiekosten, zoals Vlaanderen en de Skandinavische landen, in feite studenten uit landen met hoge studiekosten zoals Nederland en Groot-BrittanniŽ, redeneert De Brucker. Meer Engelstalige opleidingen zullen meer buitenlandse studenten aantrekken. Dat zal uiteindelijk leiden tot een verhoging van het studiegeld, aldus De Brucker. Waar we ons wel bewust van moeten zijn is dat die verengelsing een studentenmobiliteit op gang brengt die ten koste kan gaan van onze sociale verworvenheden, vindt hij.
Het terugdringen van het aantal Engelstalige opleidingen zou een oplossing kunnen zijn, maar die maatregel zou, volgens De Brucker, wel eens averechts kunnen werken. Een tweede mogelijkheid is de studiekosten via de EU te harmoniseren, maar dat houdt ook een harmonisering van de belastingen in en dat is in Europa moeilijk verteerbaar. Bovendien zou dat waarschijnlijk voor de Vlaamse student betekenen dat ie duurder uit zal zijn.
De Brucker is zelf voorstander van de derde optie: geef Engelstalige opleidingen een marktconforme prijs, die dan uiteraard ook geldt voor de Vlaamse student. "Door de Engelse taal in ons hoger onderwijs zomaar over te nemen, importeren we niet alleen die taal, maar ook de Angelsaksische cultuur en hun liberale marktdenken. De derde piste, ook al lijkt ze paradoxaal, vormt het nodige 'tegengif' dat het mogelijk maakt om onze sociale verworvenheden veilig te stellen.", aldus De Brucker.
Bron: De Standaard

Duden gekozen tot
taalprutser van het jaar
2 september 2013 - De redactie van het woordenboek Duden, de Duitse Van Dale, is gekozen tot Sprachpanscher 2013. De Verein Deutsche Sprache reikt ieder jaar een prijs uit aan de persoon of organisatie die in hun ogen het Duits een slechte dienst bewezen heeft door onnodig Engels te gebruiken.
Raad buigt zich over Nederlands
als lestaal in het hoger onderwijs
26 juli 2013 - De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren buigt zich het komende jaar over het Nederlands als instructietaal en over de taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs. De raad probeert tegen het najaar van 2014 hierover een advies te overhandigen aan de Nederlandse en Vlaamse overheid. Een startnotitie over deze kwestie is te lezen op de webstek van de Taalunie.
Bron: Onze Taal

Buitenlanders in Den Haag
willen Nederlands praten
11 juli 2013 - In Den Haag wonende buitenlanders willen wel, maar krijgen vaak niet de kans om Nederlands te praten. Zodra Nederlanders in de gaten krijgen dat ze met een buitenlander te maken hebben, gaan ze Engels praten. Op een poging iets in het Nederlands te bestellen volgt meestal een antwoord in het Engels.
Het taalinstituut Direct Dutch Institute in Den Haag wil die anglomane reflex doorbreken. Daarom start de taalschool deze zomer de campagne 'Spreek Nederlands! Met mij!'. Vooral ondernemers in de Haagse binnenstad bedienen internationale klanten liever in het Engels. Er wordt vanuit gegaan dat de klant het prettiger vindt en het gaat sneller. Direct Dutch vindt dit onnodig en wil dat buitenlanders vaker worden aangemoedigd om Nederlands te spreken. De cursisten van Direct Dutch krijgen daarom vanaf nu een button mee waarop staat Spreek Nederlands! Met mij!. Ruud Hisgen, docent en directeur van Direct Dutch Institute: "Het is goed dat er in de Haagse winkels en in de horeca ook Engels wordt gesproken, maar we willen bereiken dat ondernemers zich meer bewust worden van de groep die wel Nederlands wil leren. Als men een buitenlands accent hoort wordt bijna altijd overgeschakeld op Engels."
Bron: Den Haag FM

Kabinet wil meer Engels
op de basisschool
11 juli 2013 - Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker (VVD) wil meer Engels in het Nederlandse basisonderwijs. Dat schrijft De Volkskrant. "Het is zonde als leerlingen pas in groep 7 beginnen met Engelse les, zoals nu op de meeste scholen het geval is. Ik wil scholen alle ruimte geven om vroeg met Engels aan de slag te gaan", zei de bewindsman. Onlangs ging een plan naar de Tweede Kamer om dat idee gestalte te geven. Momenteel wordt op bijna 1000 basisscholen bij wijze van 'proef' Engels gegeven in de lagere groepen. Steeds meer scholen willen ook les in het Engels geven. Dekker wil onderwijs in een vreemde taal mogelijk maken tot 15% van de schooltijd. Op 20 basisscholen begint volgend jaar een proef met volledig tweetalig onderwijs. De aandacht voor het Engels zou geen negatief effect op het Nederlands van de kinderen hebben. In theorie mag de uitbreiding ook om een andere taal gaan, bijvoorbeeld Duits, maar de praktijk is dat bijna altijd voor Engels wordt gekozen.
De raad voor het basisonderwijs, de PO-raad, is positief over de plannen. "Het is goed dat er structureler aandacht komt voor het vreemdetalenonderwijs, met name het Engels", zegt een woordvoerder van de PO-raad in De Volkskrant.
(lees ook Reactor) Bron: De Volkskrant

Geert Grote-pen voor Alda Pellemans
8 juli 2013 - De Geert Grote-pen van 2013 mocht op 28 juni mee naar huis met Alda Pellemans van de Universiteit van Tilburg. Alda, lang geleden afgestudeerd in de sociologie, had als kersverse filosofe indruk op de jury gemaakt. Met haar degelijke, goed onderbouwde Nederlandstalige meesterscriptie, in een lichte en heldere stijl geschreven, had zij ze de jury overtuigd van haar kunnen, hoewel juryvoorzitter prof.dr. Renť Foquť bekende, dat de juryleden het in de eindfase van hun afwegingsproces niet gemakkelijk hadden gehad. De Geert Grote-pen wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste Nederlandstalige afstudeerscriptie over filosofie.
Alda, die werkzaam was als leidinggevende in de gezondheidszorg, bespreekt in haar scriptie de rol van emotionele en motivationale aspecten in morele oordeelsvormingsprocessen en morele beraadslagingen. Ze heeft daar ook haar ervaringen in verwerkt. De prijs werd uitgereikt in de Latijnse school in Deventer. Van de winnende scriptie alsmede de inzendingen van de overige voor de prijs genomineerden zal in het najaar een bundel verschijnen. De uitreiking van de Geert Grote-pen 2013
Winnares Alda Pellemans met juryvoorzitter Renť Foquť.

Petitie NOB aan Kamer aangeboden
26 juni 2013 - Op dinsdag 25 juni zijn bijna 20 000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met honderden tekeningen van leerlingen en brieven van hun ouders en de scholen. De petitie vraagt de bezuinigingen op Nederlands onderwijs in het buitenland niet door te voeren. De petitie was een initiatief van de NOB, de stichting Nederlands onderwijs in het buitenland. Tanja Jadnanansing (PvdA) nam de petitie namens de commissie OCW van de Tweede Kamer in ontvangst. Morgen bespreekt de commissie de bezuinigingen op het onderwijs met de minister tijdens het algemeen overleg. De Kamerleden kunnen de bezuiniging tijdens dit overleg niet goedkeuren of tegenhouden, maar het is wel een moment waarop er meer duidelijkheid kan komen hoe de Kamer tegenover deze maatregel staat. Een definitief akkoord over de onderwijsbegroting wordt door de Kamer pas gegeven bij de begrotingsbehandeling in oktober.

Arabisch wint terrein in Brussel
25 juni 2013 - Het Arabisch wint terrein, terwijl de kennis van het Nederlands, Frans en Engels afneemt, zo blijkt uit de derde taalbarometer van het Brusselse onderzoekscentrum BRIO. Uit onderzoek onder 2500 volwassen Brusselaars blijkt dat in de Belgische hoofdstad thuis 104 verschillende talen worden gesproken.
Het aantal Brusselaars dat goed tot uitstekend Frans spreekt is tegenover de vorige taalbarometer gedaald van 95 tot 88%. Het Nederlands is met 5% gedaald tot eenvierde en Engels eveneens met 5 tot 30%. Het aantal Brusselaars dat goed tot uitstekend Arabisch spreekt is gestegen. Bijna een vijfde van de Brusselse bevolking (19%) spreekt vandaag Arabisch.
Het Nederlands wint wel wat terrein als oorspronkelijke thuistaal, al is dat in combinatie met het Frans. Een derde van de Brusselaars groeide op in een gezin waar noch Nederlands noch Frans werd gesproken. Brusselaars uit eentalig Franstalige en Nederlandstalige gezinnen vormen samen nog geen meerderheid.
Van de 25-jarigen groeide de helft op in een gezin waar twee of meer talen worden gesproken. Als er voor een tweede gezinstaal wordt gekozen is dat meestal Frans, maar het Frans verdringt de oorspronkelijke thuistalen niet. Sommige migrantentalen winnen juist aan populariteit bij de jongeren.
Er groeit een generatie jonge Brusselaars op die het Engels en het Nederlands maar beperkt beheerst. Volgens het onderzoek faalt het onderwijs op het vlak van taal en is het dringend nodig om in te zetten op meertaligheid. Eerder was al duidelijk dat de slechte taalkennis een van de gevolgen is voor de hoge jeugdwerkloosheid in de hoofdstad.
Bron: Belga

Deutsche Bahn bant het Engels
25 juni 2013 - De Duitse spoormaatschappij Deutsche Bahn wil het gebruik van Engelstalige woorden in haar communicatie zoveel mogelijk vermijden en zij heeft haar werknemers daarom richtlijnen gegeven om vaker gebruik te maken van Duitse woorden. Dat bevestigde een woordvoerder van Deutsche Bahn na berichtgeving in de krant Welt am Sonntag. Zo zal voor een flyer het woord 'Handzettel' worden gebruikt en worden hotlines voortaan 'Service-Nummern' genoemd. In totaal gaat het om 2200 gevallen waarin Duitse woorden dienen te worden gebruikt in plaats van Engels. De maatregel zal gelden voor communicatie met de reizigers maar ook voor voor intern gebruik.
De term ICE (Intercity-Express) blijft wel overeind, net als de BahnCard. In 2007 kreeg de voormalige topman van Deutsche Bahn, Hartmut Mehdorn, van de vereniging voor de Duitse taal VDS nog de spotprijs verknoeier van de Duitse taal van het jaar uitgereikt.
Bron: Onze Taal

'Korting op onderwijs Nederlandse
taal en cultuur moet van tafel'
20 juni 2013 - De Nederlandse werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat minister van onderwijs Jet Bussemaker de bezuiniging op onderwijs in Nederlandse taal en cultuur in het buitenland moet terugdraaien. Deze bezuiniging doet volgens de ondernemingsorganisaties geen recht aan het internationale karakter van het Nederlandse bedrijfsleven.
Met de korting van de subsidie voor de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland wordt volgens MKB-Nederland en VNO-NCW een onnodige drempel opgeworpen voor werknemers die buitenlandse ervaring op willen doen en bedrijven die internationaal ondernemen. De organisaties wijzen er op dat veel werknemers maar enkele jaren in het buitenland verblijven. Bovendien dragen deze werknemers vaak al substantieel bij aan de scholing van hun kinderen.
De organisaties vrezen dat de korting op de subsidie leidt tot sluiting van scholen die Nederlands onderwijs in het buitenland aanbieden. Dat zal leiden tot een minder goede beheersing van de Nederlandse taal van kinderen van werknemers van Nederlandse internationaal opererende bedrijven. De ondernemersorganisaties vinden dat een onderwijsachterstand bij kinderen die in het buitenland verblijven onacceptabel is. Ze benadrukken dat bijscholing of extra scholing een veelvoud kost van het op peil houden van de kennis van de Nederlandse taal in het buitenland.
Bron: Nieuwsbank

'Onderbreek de Nederlandse les niet'
11 juni 2013 - Nederlandse les in buitenland dreigt te verdwijnen NOB, de stichting Nederlands onderwijs in het buitenland, luidt de noodklok. Op ruim 200 Nederlandse scholen in het buitenland krijgen 13 000 kinderen Nederlandse les ter voorbereiding op een terugkeer naar Nederland. In de meeste gevallen gaat het om lessen Nederlandse taal en cultuur (NTC) als aanvulling op de lokale of internationale school. De Nederlandse overheid ondersteunt dit onderwijs al sinds 1982; financieel en met ondersteuning en toezicht op de kwaliteit. Het kabinet is echter van plan deze ondersteuning te beŽindigen.
De stichting roept mensen op een petitie te tekenen om dit in haar ogen heilloze plan te verijdelen. Naast de petitie is er een leerlingenactie gestart en worden de ouders aangemoedigd hun persoonlijke verhaal te delen met Tweede Kamerleden. Geheel in de geest van de tijd kun je de actie volgen op Facebook en Twitter. Op dit moment (22.30 u, 11 juni) is de petitie door ruim 17 000 mensen getekend.
Bron: NOB

Duitse uni's stevig
op de Engelse toer
3 juni 2013 - Blijkens een artikel in Frankfurter allgemeine Zeitung is ook aan de Duitse universiteiten het Engels in opmars. Zo worden aan de tachnische universiteit van MŁchen 28 tweedefaseopleidingen alleen in het Engels gedoceerd, terwijl bij 30 tweedefaseopleidingen deels in het Engels wordt gedoceerd. De Zuid-Duitse TU wil 15 tot 30% van alle opleidingen in het Engels aanbieden. De tweede fase wiskunde is al geheel in het Engels.
Mede door die verengelsing, is de gedachte, is het aantal buitenlandse studenten sedert studiejaar 2000/2001 verdubbeld tot 6000 op een totaal van 32 500 studenten. In heel Duitsland is in die tijd het aantal buitenlandse studenten meer dan verdrievoudigd: van 70 000 tot 250 000, ongeveer 11% van alle studerenden in dat land (2,2 miljoen). Achter drie angelsaksische landen (de VS, Groot-BrittanniŽ en AustraliŽ) is Duitsland het geliefdst bij buitenlandse studenten. Dat heeft natuurlijk ook met de lage studiekosten in Duitsland te maken. In de nog jonge internationale universiteit van Kleef wordt in heel wat leergangen alleen nog maar Engels gesproken, ook al zijn alle studenten van Duitse origine.
Bron: FAZ

Tweede Festival Afrikaans
in Amsterdam en Den Haag
3 juni 2013 - Festival voor het Afrikaans Na het succes van de eerste editie in 2011 gaat het Festival voor het Afrikaans in Nederland op herhaling: op 13 juni in De Melkweg in Amsterdam en van 14 tot en met 16 juni 2013 in het Theater aan het Spui in Den Haag. Ook dit keer weer een programma met veel muziek, toneel en poŽzie; alles in het Afrikaans met, waar mogelijk, een Nederlandse ondertiteling. Het verrassende Radio Kalahari Orkes en Gert Vlok Nel, maar ook de bekende Nederlandse zangers als Stef Bos, Gerard van Maasakkers en Anne van Veen zullen een muzikale ode brengen aan het Afrikaans. Met de Antjie Krog, EtiŽnne van Heerden en Ronelda Kamfer is de literaire wereld goed vertegenwoordigd en ook een boekenmarkt van Naspers/NB-uitgeverij is weer aanwezig om Nederlanders te laten ervaren dat het lezen van Afrikaans niet moeilijk is en bovendien bijzonder. Naast de nodige toneelstukken zal er voor het eerst cabaret zijn in de persoon van Emo Adams. Nieuw op het festival is de Zuid-Afrikaanse film, die doorlopend tijdens het festival vertoond zal worden en is er ruimte voor debat.
Doel van het festival is om meer Nederlanders en Vlamingen enthousiast te maken voor een taal die een unieke historische en taalkundige band met het Nederlands heeft. Afrikaans is bovendien een springlevende taal in meertalig Zuid-Afrika, een taal die door miljoenen Zuid-Afrikanen en NamibiŽ, vooral uit de blanke en kleurlingengemeenschappen, met veel liefde wordt gesproken en door veel zwarte Zuid-Afrikanen en NamibiŽrs als tweede of derde taal word gebruikt. Ook wil het festival Afrikaanstalige artiesten en schrijvers een podium bieden om buiten eigen land op te treden in het Afrikaans.
Meer informatie: wwww.festivalvoorhetafrikaans.nl

Te bestellen: fotoboekje
van uitreiking Lofprijs
27 mei 2013 - Er is een fotoboekje gemaakt van de uitreiking van de Lofprijs op 3 mei. Een aantal gulle gevers die de uitreiking financieel mede mogelijk gemaakt heeft, heeft het boekje ontvangen. Je kunt dat boekje nabestellen via slofprijs@stichtingnederlands.nl. Het kost, inclusief verzending, Ä 12,50.

Ook Franse universiteiten
dreigen te verengelsen
23 mei 2013 - Het Franse parlement debatteert vandaag over een voorstel van de Franse minister van hoger onderwijs GeneviŤve Fioraso om het Engels als tweede voertaal in te voeren op de Franse universiteiten. Daartegen wordt in Frankrijk al maanden oppositie gevoerd. Het argument in Frankrijk om Engels een belangrijke(re) rol te laten spelen in het hoger onderwijs, is ingegeven door dezelfde argumenten als in Nederland: geld. Ook de Fransen zien de euro's die, vooral, Aziatische studenten binnenbrengen met welgevallen aan, maar zou de lestaal (Frans) een barriŤre kunnen vormen.
Het verzet tegen de voorstellen van de socialistische minister komt niet alleen van de oppositie. Ook in eigen kringen is het voorstel omstreden. Zo zouden 40 socialistische afgevaardigden tegenstander van het wetsvoorstel zijn, zo bericht de Volkskrant, die in dat artikel net doet of de verengelsing elders in Europa al net zo ver is doorgedenderd als in Nederland. Volgens diezelfde Volkskrant zou Frankrijk wat betreft toeloop van buitenlandse studenten in 10 jaar tijd van de tweede naar de vijfde plaats zijn geduikeld. De krant wijt dat aan de gebrekkige beheersing van het Engels.
Helemaal is de anglowaan het Franse hoger onderwijs niet voorbij gegaan. Ondanks de wet Toubon, die voorschrijft dat Frans op alle domeinen in Frankrijk de voertaal is, worden er al zo'n 800 cursussen op de Franse universiteiten in het Engels aangeboden. Als het voorstel van Fioraso het haalt, zal slechts 1% van al het hoger onderwijs in Frankrijk in het Engels worden gegeven, zo stelt de Volkskrant. In Nederland is bij sommige unversiteiten, of instellingen die zich daarvoor uitgeven, het Nederlands helemaal verdwenen, ondanks de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijke onderwijs die stelt dat de voertaal aan de Nederlandse universiteiten Nederlands is. In Nederland begon de verengelsing ook met procenten.

Bron: De Volkskrant

Dijsselbloem wint taalprijs
met vaardigheid in Engels
22 mei 2013 - Minister Jeroen Dijsselbloem krijgt de Duidelijketaalprijs, omdat.... ie zo goed Engels spreekt. Het Taalcentrum-VU, verantwoordelijk voor de prijs, onderzocht welke Bekende Nederlander zich onderscheidde door zijn vaardigheid van het Engels.
Het Taalcentrum liet zijn onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksteam van taalkundigen van de opleiding Engels, onder leiding van VU-wetenschapper dr. Laura Rupp. Het team beoordeelde de Engelse taalkundige kwaliteiten van wetenschappers (Louise Fresco, Andrť Kuipers, Robbert Dijkgraaf), politici (Mark Rutte, Jeroen Dijsselbloem, Neelie Kroes, Geert Wilders), sporters (Esther Vergeer, Richard Krajicek), ondernemers en topmanagers (Marlies Dekkers, Jeroen van der Veer, Dick Boer) en grote namen uit de wereld van kunst, cultuur en vermaak (Rem Koolhaas, Armin van Buuren en Doutzen Kroes). Van alle vijftien kandidaten werden tenminste drie fragmenten geanalyseerd. Daarbij werden zij onder andere beoordeeld op helderheid, uitspraak, woordenschat, zinsconstructie en grammaticale kennis. Die vaardigheid bleek heel behoorlijk.
De Duidelijketaalprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon in het publieke domein die zich onderscheidt door zijn of haar Nederlandse taalvaardigheid. Eerdere winnaars van de Duidelijketaalprijs waren Alexander Pechtold, Mark van Bommel, Anita Witzier en Wim Anker. Dit lustrumjaar heeft het Taalcentrum het over een andere boeg gegooid en onderzocht hoe het Engels is van BN-ers die ons land in het buitenland vertegenwoordigen.
Bronnen: Twitter, Gezondheidskrant, Taalpost

Prof. Paardekooper overleden
Prof.dr.P.C.Paardekooper 8 mei 2013 - Onlangs is op 92-jarige leeftijd prof. dr. P.C. Paardekooper overleden. Hij gold als een van Nederlands eigenzinnigste taalkundigen. Zijn naam is een begrip geworden door 'de methode-Paardekooper', neergelegd in zijn omvangrijke Beknopte ABN-syntaksis. In de jaren '60 werd hij bekend met een radioreeks over het Nederlands in BelgiŽ. Hij onderhield sterke banden met de Vlaamse beweging, heeft ook diverse malen gepubliceerd over het Afrikaans en was in 1963 een van de oprichters van de vereniging voor Wetenschappelike spelling. In mei 2004 had prof.dr.Paardekooper zitting in de jury die de eerste Lof- en de eerste Sofprijs der Nederlandse taal uitkoos.
Bron: Onze Taal
Meer over Paardekooper is te vinden op het weblog van Onze Taal, bij VRT Taalnet en Neder-L.

"Blijf strijden tegen die klunstaal"
3 mei - "Overmorgen herdenken we de Bevrijding. Dat is ook de datum waarop de invasie van het Engels in onze moedertaal is begonnen. Wij jongens van zeventien, achttien ontdekten AFN, the American Forces Network, dat prachtige muziek draaide, van Glenn Miller, Stan Kenton en dergeljke genieŽn. En dan kwam de omroeper die met een zwaar Amerikaans accent zei: VD walks the street, Remember, penicillin fails, once in seven times. Wij probeerden ook Amerikaans te spreken. Ik wilde in die tijd Amerikaan worden.
Hogland tijdens uitreiking Lofprijs 2012Zo is het begonnen. In die eerste jaren rukte het Engels ongemerkt op. De popmuziek was het Paard van Troje. Rock around the clock. See you later alligator.
Ik denk dat de grote omslag pas is gekomen toen in de jaren negentig internet zich over de wereld verbreidde. De digitale revolutie is in Amerika begonnen en het spreekt vanzelf dat zich dan een Engelse woordenschat aan vaktermen ontwikkelt.
Maar dit is principieel anders. In de loop van de laatste decennia zijn we overspoeld door een ware vloedgolf van woorden en uitdrukkingen die we geen anglicismen meer kunnen noemen. Ze zijn regelrecht en klakkeloos uit het Engels overgenomen.
In de loop der jaren heb ik een woordenboekje aangelegd waaruit ik u nu een kleine selectie laat horen: Aart. Aitum. Bektoeskoel. Bekpekker. Breens. Diezein. Feek. FŤsjun. Fukof. Grip. Impekt. Isjoe. Kees. KŤsj. Kooltkees. Kresj. Kuvver. Nekst. Oldebest. Onderood. Praivut. Roets. Saitkik. Seel. Siejoe. Sjoppen. Taaskfors. Uhw&qgrave;rd. WoddŤvver. Hebt u het begrepen? Vast en zeker. Dat is dan des te ernstiger. Nederland is bezig, tweetalig te worden, met onze moedertaal en een ander soort taal die we vroeger steenkolenengels noemden. Een klunstaal die alleen hier begrepen wordt. Blijf ertegen vechten!"
(Deel uit het praatje dat Henk Hofland hield bij de uitreiking van de Lofprijs)

Hofland ontvangt prijs
in stadskasteel Oudaen
19 april/3 mei - Henk Hofland zal de Lofprijs der Nederlandse taal in ontvangst nemen op 3 mei in stadskasteel Oudaen te Utrecht. De uitreiking zal in besloten kring plaatsvinden. De bijeenkomst zal muzikaal worden opgeluisterd door het Ampzing-genootschap uit Haarlem. De fysieke Lofprijs is ontworpen en gemaakt door de aan het genootschap gelieerde Nieuwe Gracht-producties. NL-Term en ANV vzw sponsoren de bijeenkomst. Begunstigers van de stichting Nederlands die meer dan Ä 40 bijdragen aan het organiseren van de uitreiking, krijgen een album met foto's van de uitreiking thuisgestuurd. Het Stedelijk Museum, winnaar van de Sofprijs, heeft tot op heden niets van zich laten horen.
Een fotoverslag van de uitreiking.

Ann Goldstein zwijgt in alle talen
5 april 2013 - Ann Goldstein, de Amerikaanse directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft niet gereageerd op de brief van de stichting Nederlands waarin de stichting haar meldt dat die instelling de Sofprijs der Nederlandse taal 2012 heeft gewonnen. Het is vrij gebruikelijk dat de winnaars van de Sofprijs laten weten dat ze die prijs niet verdienen (en dus niet in ontvangst zullen nemen), maar mevrouw Goldstein lijkt er de voorkeur aan te geven de kwestie dood te zwijgen. Mogelijk dat voor haar een barriŤre is geweest dat de aan haar gerichte brief van de stichting in het Nederlands is gesteld.
Zie ook Reactor

Asscher wil taaltoets aanscherpen
1 april 2013 - De Nederlandse minister van sociale zaken Asscher wil de taaltoets voor immigranten aanscherpen. Dat zei hij in RTL Nieuws, dat meldt dat veel immigranten slagen voor de toets terwijl ze amper Nederlands spreken. Asscher zegt dat mensen die naar Nederland komen snel moeten inburgeren en de taal moeten leren (of die eis ook zal gelden voor westerse allochtonen is niet bekend). "Op het moment dat die toets daar nog niet aan voldoet, moeten we die stap voor stap verbeteren", zei hij bij RTL. Sinds dit jaar moeten kandidaten bij de taaltoets alleen door een computer gegenereerde zinnen nazeggen. Wie dat goed doet, slaagt voor de toets, ook als het taalniveau niet hoog genoeg is om een gesprek te voeren. Een taalwetenschapper zegt tegenover RTL Nieuws dat 20 tot 30 procent van de kandidaten op die manier slaagt. In totaal zijn sinds 2006 zo'n 100.000 immigranten geslaagd voor de taaltoets.
Bron: NOS Nieuws

Engels 3de officiŽle taal in Brussel?
21 maart 2013 -
minister Pascal Smet Pascal Smet: Engels als lingua franca in Brussel?

Volgens de Vlaamse minister van onderwijs Pascal Smet (SP.A) zal de grotere taaldiversiteit in de Belgische hoofdstad, zoals die blijkt uit recent onderzoek, tot nadenken moeten stemmen over de onderlinge communicatie. Hij ziet er geen probleem in dat meer mensen Arabisch spreken. "Maar het is nodig dat die kennis gekoppeld wordt aan de kennis van een andere taal, die kan gebruikt worden om te communiceren met de andere bewoners. (...) Het is begrijpelijk dat men de taal van het herkomstland wil onderhouden, maar dat mag geen problemen geven om samen te leven", zegt Smet in Le Soir. Smet pleit volgens een artikel in Het Nieuwsblad voor een stadsproject. "Een open parcours waarbij de noodzaak om samen te leven en dus een gemeenschappelijke taal te hebben, centraal staat." Engels acht de bewindsman een goede kandidaat voor die gemeenschappelijke taal.
Johan Leman, oud-directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, vindt het idee van Smet een goed idee, maar niet voor de immigranten. In een artikel in het blad Knack licht hij dat standpunt toe. "Het Engels invoeren als derde officiŽle taal in het Brusselse is een goede zaak voor Brussel als economische Europese stad, maar het is niet goed voor de immigranten." Er is wel behoefte aan een lingua franca, maar die kwestie moet volgens hem los gezien worden van de immigratieproblematiek. "Door een extra taal te introduceren ga je de taalverwerving nog een stuk moeilijker maken dan nodig is", zegt Leman. "De drempel wordt hoger en meer mensen zullen zo uit de boot vallen."
Hij pleit voor een beleid waarin de prioriteit ligt bij het creŽren van extra onderwijsplaatsen en een betere werkgelegenheid. "Er zijn te weinig jobs en ouders kunnen hun kinderen nauwelijks lessen laten volgen aan een Nederlandstalige school in Brussel. Er is nu al een wachtrij voor 800 leerlingen." Daarnaast zou een sterke onafhankelijke organisatie zich moeten bezighouden met de immigratieproblematiek. "Deze instantie zou autonoom moeten kunnen functioneren om zo politieke aanbevelingen te kunnen doen die nodig zijn. Zo kan men meer aandacht besteden aan interculturele relaties tussen de gemeenschappen en de werkelijke toekomstplannen van immigranten onderzoeken," aldus Leman.
Bron: nieuwsblad.be

Arabisch vierde taal in Brussel
21 maart 2013 - Het Arabisch is nu de vierde taal in Brussel. 17,9 procent van haar inwoners bezigt die taal. De kennis van zowel het Frans, het Nederlands als het Engels is echter gedaald, zo blijkt uit een onderzoek van het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum in opdracht van Vlaams minister voor Brussel Pascal Smet. Daaruit blijkt dat de kennis van zowel het Frans, het Nederlands als het Engels in die periode is teruggelopen. Het Frans blijft de meeste gebruikte taal, die 88,5 procent van de inwoners goed tot uitstekend beheerst. Daarna volgt het Engels, met 29,7 procent en het Nederlands, met 23,1 procent. Het Arabisch staat nu op de vierde plaats, voor Spaans, Duits en Italiaans. De kennis van het Arabisch steeg in twaalf jaar tijd van 10,1 procent tot 17,9 procent.
Eentalige gezinnen vormen intussen een minderheid in Brussel. Nog maar 33,6 procent van de Brusselaars hanteert het Frans als enige thuistaal, een sterke achteruitgang tegenover 2007. In die meertalige context houdt het Nederlands opmerkelijk stand. Net als het Frans gaat het Nederlands er als enige thuistaal op achteruit, maar in combinatie met een andere thuistaal gaat het er wel op vooruit.
Brussels minister Guy Vanhengel reageert optimistisch. "De investeringen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel werpen duidelijk hun vruchten af", stelt hij. "We moeten op de ingeslagen werk verdergaan, want meertalige jongeren vinden gegarandeerd werk en het kan de relatie Brussel-Vlaanderen alleen maar verbeteren."
Bron: Het Laatste Nieuws

Filosofiescripties in
het Nederlands gezocht
1 maart 2013 - De stichting Geert Grote Pen roept filosofiestudenten op hun in het Nederlands gestelde eindscriptie in te sturen. De winnaar ontvangt een prijs van Ä 2500. De vijf beste scripties zullen in boekvorm worden uitgegeven.
De Stichting Geert Grote Pen, opvolger van de Geert Grote Alliantie, reikt binnenkort voor het derde achtereenvolgende jaar de Geert Grote Pen uit en hoopt daarmee een positieve bijdrage te leveren aan zowel de academische filosofie, de Nederlandse taal als Geert Grote.

SM wint Sofprijs, Hofland wordt de Lof van 2012
26 februari 2013 - Publicist Henk Hofland wint de Lofprijs der Nederlandse taal 2012. De Sofprijs gaat naar het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Henk Hofland Met enige regelmaat schrijft Hofland in NRC Handelsblad onder de naam S. Montag stukjes tegen de anglomane taalverdwazing in Nederland. In zijn bijdrage We krijgen er geen vat op vraagt hij zich af waarom politici (en anderen) steeds vaker naar het Engels grijpen wanneer ze iets willen samenballen in Eťn zin of in een paar woorden. Tweede in de Lofverkiezing werd de Vlaamse publicist Geert van Istendael.
De Sofprijs gaat naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dat internationaal bekende museum doet steeds meer moeite te verdoezelen dat het in Amsterdam staat, de hoofdstad van een land waarin Nederlands gesproken wordt. Na een al te langdurige 'opknapbeurt' werd het SM in september vorig jaar officieel heropend door koningin Beatrix. Daarbij hield de Amerikaanse directrice, Ann Goldstein, een toespraak in het Engels, zong het Nederlandse Nationaal Jeugdkoor een lied in het Engels en onthulde de Koningin een Engelstalig doek. Opening Stedelijk De eerste tentoonstelling in het SM droeg de titel 'Beyond Imagination'. De webstek van het museum is vergeven van het Engels en het museum zendt reclamespotjes uit in het Engels met Nederlandse ondertiteling. Het SM versloeg in de strijd om de Sofprijs de gemeente Amsterdam. Beide prijzen worden later dit jaar met enig ceremonieel aan de prijswinnaars overhandigd.

Juni 2de festival Afrikaans
19 februari 2013 - Van 14 tot en met 16 juni zal in het Spuitheater in Den Haag voor de tweede keer een festival voor het Afrikaans plaatsvinden. Het eerste festival vond plaats in 2011 in het Tropentheater in Amsterdam, dat inmiddels echter gesloten is. Tijdens het festival komen schrijvers en cabaretiers aan het woord en is er ook toneel en (veel) muziek te zien en te beluisteren. Dit jaar zal er ook een bijzondere selectie Afrikaanstalige films worden vertoond.

"Taalplannen Smet niet realistisch"
29 januari 2013 - De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) vindt de plannen van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) om kinderen met een taalachterstand een 'stoomcursus' Nederlands te geven niet realistisch. Smet lanceerde die plannen enkele weken geleden. Hij stelde onder meer voor om kinderen met een taalachterstand een intensief taalbad te geven en hij wil regelmatig de kennis van het Nederlands laten toetsen. De Vlor reageerde eerder negatief of Smets plannen. "Het verwerven van een specifieke schoolse taalvaardigheid is een proces van lange duur", stelt de Raad in een reactie tegen De Standaard. Zo'n spoedcursus veroorzaakt volgens de raad onbedoeld ook een psychosociale belasting van de betrokken kinderen en hun gezinnen. Ook de verplichte taallessen die Smet wil invoeren kan de goedkeuring van de Vlor niet krijgen. Vooral de verplichting stuit de raad hierbij tegen de borst. "De Vlor heeft indertijd veel vragen gehad bij de talennota van minister Smet. Die vragen zijn nu niet opgelost. De minister wil nu heel wat op een drafje uitvoeren", zegt Mia Douturloigne tegen deredactie.be. "De onderwijsgemeenschap had op zijn minst antwoorden verwacht op de vele vragen die in dat eerdere advies gesteld zijn", aldus de Vlor-woordvoerster.
Bron: Taalpost/deredactie.be

Dijsselbloem spreekt Engels
22 januari 2013 - De nieuwe voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, sprak gisteren de Zuid-Europese landen toe en deed dat, volgens het verslag in de Volkskrant, in het Engels ("I'm a social-democrat."), terwijl er slechts ťťn euroland is waarin het Engels de officiťle taal is, Ierland, en dat ligt niet in het zuiden.
Dijsselbloem is de zoveelste Nederlander die het in EU-verband nodig vindt geen Nederlands, een officiŽle EU-taal, te spreken, maar Engels. Marc van Oostendorp vraagt zich in Neder-L af waarom er zo weinig discussie is over het gebruik van Engels in het internationale discours.

Gratis cursus Nederlands voor
buitenlandse studenten RUG
14 november 2012 - Vanaf januari 2013 krijgen buitenlandse studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tijdens hun eerste jaar een gratis basiscursus Nederlands van 50 uur aangeboden. De RUG vindt het belangrijk dat zij ten minste een basiskennis van het Nederlands hebben. De universiteit hoopt dat de studenten hun kennis van het Nederlands daarna zelf zullen uitbreiden. De Groningse universiteit wil zo bereiken dat uiteindelijk meer internationale studenten na hun studie zullen besluiten hun talenten in ons land verder te ontplooien. De studenten kunnen de beginnerscursus Nederlands volgen bij het Talencentrum van de universiteit. Het aanbod geldt voor alle internationale studenten die starten met een niet-Nederlandstalige gezel-, meester-opleiding of promotieplaats.
De taalcursussen zijn gericht op communicatie hetgeen betekent dat in de lessen actief wordt geoefend met het Nederlands. Voor Duitstaligen zijn er aparte groepen. Omdat Duits en Nederlands veel op elkaar lijken, wordt in de vijftig contacturen zowel de stof van een beginnerscursus als van een vervolgcursus behandeld.

WENK werd LUCA
1 oktober 2012 - Op 14 september 2012 keurde de Vlaamse regering de officiŽle naamswijziging goed van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst in LUCA School of Arts. LUCA biedt aan ruim 4000 studenten meer dan 30 kunst- en architectuuropleidingen aan op 6 campussen in Brussel, Gent en Leuven.
Bron: Beslissingen van de Vlaamse regering van 14-12-2012

Rechter sanctioneert Engels op basisschool
20 juli 2012 - De Rotterdamse rechtbank heeft de eis van de stichting Taalverdediging afgewezen, dat lessen in het Engels op basisscholen die vallen onder de stichting BOOR worden gestaakt. Volgens de stichting is wettelijk vastgelegd dat Nederlands de voertaal op de basisschool is, maar de rechtbank redeneerde dat uit onderzoek van de Onderwijsinspectie zou zijn gebeleken dat deelneming aan het Engelstalige Early Bird-programma niet in strijd is met de voertaaleis en dat SV niet overtuigend heeft aangetoond dat dat rapport niet deugt. Wel stelde de rechtbank dat er een maximum aan het aantal lessen in het Engels moet worden gesteld (driedriekwartuur per week). Stichting Taalverdediging, die in deze slepende rechtszaak aan het kortste eind trok, overweegt in hoger beroep te gaan.
(Toevoeging 11 september 2012):
In de jongste nieuwsbrief van de stichting Taalverdediging wordt uitgebreid ingegaan op het vonnis van de Rotterdamse rechtbank.

Vlaams Parlement zet deur open
voor meer Engels op universiteit
19 juli 2012 - Het Vlaamse Parlement heeft een decreet goedgekeurd, waarmee de deur wordt opengezet voor de verengelsing van het hoger onderwijs. De helft van de vakken in de tweede fase mag in het Engels gegeven worden en ook al in het eerste studiejaar zijn colleges in het Engels toegestaan. Ook wordt het recht om examens in het Nederlands af te leggen beperkt. slechts op ťťn plaats in de Vlaanderen zal een geheel Nederlandstalig curriculum te volgen zijn.
Het overlegcentrum van Vlaamse verenigingen (OVV), dat een tegenstander is van een verdere verengelsing van het Vlaamse hoger onderwijs, heeft teleurgesteld gereageerd op het parlementsbesluit. Geen van de amendementen die het OVV heeft voorgesteld is overgenomen. De oranisatie is er van overtuigd dat partijen er mettertijd zullen achterkomen dat hun besluit nefast is (zie ook: artikel in Knack en handelingen Vlaams Parlement).

Trots op Nederlands?!
22 juni 2012 - Een aan tal spraakmakende radio- en tv-makers/-presentatoren hebben onlangs het boekje Funshoppen in het Nederlands; woordenlijst onnodig Engels ontvangen. Nogal wat 'notabelen' op de Nederlandse radio en tv bezondigen zich nogal eens aan onnodig Engels. Volgens de stichting Nederlands is dat geen uiting van grote creativiteit. SN wil de radio- en tv-makers helpen dat (talige) scheppingsproces op gang te brengen onder het motto:
de toekomst is aan de schrap.


Wereldomroep stopt ook
Engelstalige uitzendingen
14 juni 2012 - Radio Nederland Wereldomroep zet ook een punt achter de Engelstalige uitzendingen. Op 29 juni zal de Wereldomroep afscheid nemen van zijn Engelstalige luisteraars. Eerder deed de organisatie al het eigen Nederlands in de ban. Net als bij het besluit de Nederlandstalige uitzendingen te beŽindigen, wordt de drastische korting op de subsidie aangevoerd als argument om de Engelstalige uitzendingen te staken. In een reactie stelt een Finse (Estse?) luisteraar voor lessen Nederlands via web of kortegolf te verzorgen, opdat hij/zij de ontwikkelingen in Nederland kan blijven volgen.

IPC (Taalunie) bekijkt
Engels in onderwijs
6 juni 2012 - Op maandag 11 juni houdt de InterParlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie in de Rooksalon van de Tweede Kamer in Den Haag een openbare hoorzitting over het gebruik van het Engels aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. Voor deze hoorzitting zijn vier vertegenwoordigers van de universitaire wereld uit Nederland en vier uit Vlaanderen uitgenodigd. Het was kennelijk niet de bedoeling dat maatschappelijke en/of taalorganisaties hun zegje zouden doen. Onduidelijk is ook wat er met de uitkomst van de hoorzitting zal worden gedaan.

Zijlstra haalt bakzeil
4 juni 2012 - Het lijkt er op dat de Nederlandse staatssecretaris Halbe Zijlstra iets wil doen aan het uitbundige (on onwettige) gebruik van het Engels in de collegezaal. Volgens NRC Handelsblad wil de bewindsman dat bij universitaire opleidingen die geen internationaal karakter hebben het Nederlands de voertaal is. Het CDA en de PVV spraken zich in een discussie met Zijlstra uit voor betere waarborgen voor het Nederlands in het tertiaire onderwijs. D66 en de PvdA hadden daar geen boodschap aan en stelden dat betere beheersing van het Engels door universitaire lesgevers hoge prioriteit moet hebben.
Bron: NRC Handelsblad

Herman Finkers bewondert Lofprijs
Herman Finkers ontvangt Lofprijs in Almelo
23 mei 2012 - Op 23 mei heeft Herman Finkers de Lofprijs der Nederlandse taal 2011 in ontvangst genomen uit handen van de Almelose wethouder van cultuur G.H. van Woudenbergh in het Wetshuys in zijn geboortestad Almelo ("Het stoplicht springt op rood..."). De fysieke prijs was een de winnaar afgestemd 'floepboek' bedacht en ontworpen door Michaela Bijlsma en Eric Coolen van Nieuwe Gracht-producties. Bijlsma had ook, speciaal voor aanhanger Finkers, muziek in Gregoriaanse stijl gecomponeerd onder de aloude tekst "Hebban olla uogola...". De uitreiking werd muzikaal omlijst door het Haarlemse talige muziekgezelschap het Ampzing-genootschap (een fotoverslag). Op YouTube staat een filmpje over de totstandkoming van de prijs plus het Gregoriaans gezongen vogellied.

Taalpeil hbo-ers bedroevend
10 april 2012 - Het taalpeil van aankomende studenten aan het hogerberoepsonderwijs in Nederland (hbo) is zo slecht dat ze moeten worden bijgespijkerd, zo meldt het treinblad Spits. Hogescholen in, onder meer, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag proberen met speciale taalprogramma's het niveau op te krikken. Een belangrijk deel van de studenten heeft een zeer geringe woordenschat of problemen met spelling, grammatica en taalvaardigheden als begrijpend lezen en het kunnen schrijven van een inleiding. Daarbij gaat het zowel om studenten van autochtone als allochtone afkomst. Bijna de helft van de studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft problemen met lezen en schrijven van teksten. Bestond er eerder bij een enkele afdeling een gratis taalspreekuur, nu wordt het breed ingevoerd op de hogeschool. "Dat houdt in dat alle leerlingen er gratis gebruik van kunnen maken", laat Spits HvA-woordvoerster Suzanne Okkes zeggen.

OC&W weigert Sofprijs
5 april 2012 - Bijna traditiegetrouw weigert onderwijsminister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart de Sofprijs in ontvangst te nemen. De bewindsvrouw vindt dat het in de wet vereiste gebruik van het Nederlands in de Radboudkwestie geen geweld is aangedaan. Een beroepscommissie aan die instelling gaf een hoogleraar gelijk die het een studente verboden had haar scriptie in het Nederlands te schrijven. Van Bijsterveldt redeneert dat de universiteit, zoals de wet vereist, in een gedragscode had bepaald dat scripties in het Engels dienen te worden geschreven. "Ik heb geen signalen ontvangen die er op wijzen dat deze aanpak tot ongewenste situaties leiden", stelt zij in een brief aan sN. De bewindsvrouw lijkt voorbij te gaan aan het feit dat met haar gedooghouding de eis dat Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs op losse schroeven wordt gezet. Grote delen van het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten worden in het Engels gegeven, hetgeen volstrekt in tegenspraak is met de taalclausule in de WHW.
De vaste Kamercommissie voor onderwijs, die een afschrift van de brief aan Van Bijsterveldt heeft gekregen, laat weten dat zij de kwestie eventueel ("desgewenst"") zal behandelen bij het algemene overleg van 30 mei a.s. over internationale mobiliteit. Eerder meldde de commissie al dat zij genoegen heeft genomen met de uitleg van OC&W over het Nijmeegse taalverbod.

Britten komen (eindelijk) naar Maastricht
19 maart 2012 - De universiteit van Maastricht is al jaren vrijwel volledig verengelst, maar tot op heden kwamen daar vooral Duitse studenten op af. Eindelijk lijken de Britten nu ook de Limburgse hoofdstad ontdekt te hebben, zo stelt de Britse krant de Guardian. Ze kunnen daar studeren, zonder het 'ongemak' dat ze een andere taal moeten leren. "Ik doe een cursus Nederlands" zegt een studente van overzee, "maar die heb je eigenlijk niet nodig. Iedereen spreekt Engels hier op een hoog niveau." Vooral de lage tarieven voor de studie in Nederland lijkt voor de Britse studenten aantrekkelijk te zijn. Over het algemeen zijn Britse studenten niet erg geneigd naar het buitenland te trekken. 600 000 studenten in de EU studeren niet in hun eigen land. Daarvan zijn maar een kleine 12 000 Brits, tegen, bijvoorbeeld, 80 000 Duits, 47 000 Frans en 41 000 Italiaans, aldus de Britse krant.
Bron: Guardian

Google vertaalt EU-patenten
5 maart 2012 - De Europese octrooien kunnen, dankzij de hulp van Google, nu in zeven talen worden vertaald: het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees en Zweeds. Google heeft honderdduizenden octrooiteksten gebruikt om de vertaalmachine te conditoneren. Volgens het Europees Patentbureau is dit de eerste grote stap om de Europese taalbarriŤre op het gebied van octrooien te slechten. Eerder is het aantal talen waarin de Europese patenten geschreven moeten zijn aanzienlijk teruggebracht. In die operatie is ook het Nederlands als taal van het Europese octrooi gesneuveld. Het volgend jaar zou het talenpakket worden uitgebreid met het Nederlands, Grieks, Fins, Deens, Noors en Hongaars. Waarom een veel kleinere taal dan het Nederlands (het Zweeds) wel in de eerste 'vertaalslag' zit is duister (zie ook Reactor).
Bron: Taalpost

OC&W wint Sofprijs, Lofprijs voor Herman Finkers
8 februari 2012 Marja van Bijsterveldt Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, met als verantwoordelijk minister Marja van Bijsterveldt, heeft de Sofprijs der Nederlandse taal 2011 gewonnen. Hij versloeg daarmee nipt prof. Ad van Deemen, hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud-universiteit in Nijmegen, die verbiedt dat zijn studenten hun scriptie in het Nederlands schrijven. Het ministerie kreeg deze als aanmoediging bedoelde prijs vanwege zijn reactie op het taalverbod van de Nijmeegse hoogleraar. "Eerder zijn verzoeken om scripties in het Nederlands te mogen schrijven op verkeerde gronden gehonoreerd. Sinds ik in november voorzitter van de examencommissie ben, zijn al die verzoeken afgewezen", verklaarde de Nijmeegse hoogleraar trots toen hij gelijk kreeg van een Nijmeegse beroepscommissie waar een studente de kwestie had aangekaart. Volgens het ministerie is het verbod van de bedrijfskundige niet in strijd met de eis in de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs dat Nederlands de voertaal is in het tertiair onderwijs (behoudens uitzonderingen). Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OC&W liet op vragen uit de Tweede Kamer over deze kwestie weten dat hij geen noodzaak zag in Nijmegen in te grijpen.
Paul Witteman en Herman FinkersDe Lofprijs voor 2011 gaat naar Herman Finkers. De Twentse cabaretier hekelde in een gesprek met Paul Witteman in de documentaire 'Liever dan geluk' het anglowane gedrag van veel Nederlanders. Hij sprak over de verziellozing van de Nederlandse taal (op 21.00 minuten) door het gebruik van steeds meer Engels. Eerder had Finkers in het Glazen Huis naast de platendraaiers van 3fm gezeten en hij had de dj's gevraagd (het project heet Serious Request): "Vervang elk Engels woord dat je dreigt te gaan zeggen door een Duits. Dus niet The Voice of Holland , maar Die Stimme von Holland en niet Proud to be a Tukker, maar Stolz das ich ein Tukker bin. Dan zie je hoe belachelijk dat is." De documentaire dateert overigens van 2010, maar werd eind vorig jaar opnieuw uitgezonden.

CDA wil Nederlands
als voertaal in onderwijs
30 november 2011 - Het CDA vindt dat opleidingen in principe Nederlandstalig moeten zijn, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken. Het is nu te gewoon om in het Engels les te geven. Waarom zouden Nederlandse studenten met een Nederlandse docent die uiteindelijk in Nederland gaan werken in gebrekkig Engels les moeten krijgen als ze ook gewoon Nederlands kunnen spreken, vroeg CDA-Kamerlid Jack Biskop tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Harm Beertema van de PVV was het hier roerend mee eens. Want de meeste studenten gaan uiteindelijk werken in Tietjerksteradeel, Appelscha en Roodeschool en niet in exotische oorden als Rio de Janeiro (waar ze overigens ook geen Engels spreken). Dee VVD aarzelde en vroeg een toelichting. Wat wilde het CDA nu precies met deze verklaring? Als studenten voor hun toekomstige baan goed Engels moeten kunnen spreken en schrijven, mag de opleiding dan in het Engels worden gegeven? Jawel, vond Biskop, maar het moet geen automatisme zijn.
Vlamingen tegen BHV-'akkoord'
26 september 2011 - - In Vlaanderen is grote oppositie tegen de voorstellen om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Deze zogeheten BHV-kwestie is al sedert de vaststelling van de taalwet in de jaren '60 een heet hangijzer in BelgiŽ. De OVV, de overkoepelende organisatie van Vlaamse verenigingen, stelt dat het principe-akkoord van kabinetsformateur Elio di Rupo over de gedeeltelijke splitsing van BHV schadelijk is voor Vlaanderen, voor het vreedzaam samenleven in ons land, maar ook voor de democratie en voor de openbare financiŽn. Het OVV deelt de euforie in bepaalde media en partijen over deze "vuile splitsing" niet. De organisatie vreest dat het apart zetten van de zes zogeheten faciliteitengemeenten rond Brussel de kans op annexatie door de hoofdstad versterkt. Volgens de OVV, die voorstander is van een zelfstandig Vlaanderen, zijn dergelijke akkoorden een ramp voor Vlaanderen en voor de democratie. Zij roept alle Vlaamse politici op tegen de principeovereenkomst te stemmen.
BelgiŽ is al meer dan een jaar bezig met de formatie van een nieuw federaal kabinet. Daarnaast hebben de beide landsdelen en Brussel een eigen regering, evenals het Duitstalige gebied in Oost-BelgiŽ rond Eupen. Ook is er een apart bestuurslichaam voor de franstalige gemeenschap. In de zogeheten faciliteitengemeenten hebben franstaligen bepaalde taalfaciliteiten en kunnen zij op franstalige partijen in Brussel stemmen. Er zijn geen gemeenten in WalloniŽ waar Vlamingen dergelijke faciliteiten genieten.

Actie tegen Health Campus op wegwijzers
20 september 2011 - Lei van den Beucken wil via een petitie de naam Health Campus van de bewegwijzering rond Boxmeer verdrijven. Nu denkt deze Oost-Brabantse gemeente mooie sier te maken met de armzalige aanduiding van een terrein, waarop toch vooral het plaatselijke Maasziekenhuis de belangrijkste 'bewoner' is. "Kennelijk is het Nederlands in ons land niet meer als voertaal gewenst.", zo meldt Van den Beucken bij zijn petitie. Hij vindt dat een dergelijke verontachtzaming van de landstaal niet past bij de inburgering van medelanders die de overheid zegt na te streven en dat bovendien zo'n Engelse aanduiding lang niet door iedereen is te volgen.
Eerder dit jaar meldde De Gelderlander dat het ziekenhuis niet blij was met de aanduiding op de borden die tot verwarring leidt. De gemeente Boxmeer vindt dat ze het internationale karakter van het medisch bedrijventerrein moet onderstrepen. Er is op dat terrein onder meer ook een kankerkliniek gevestigd.

SN kwettert ook
23 augustus 2011 - Sedert kort is de webbaas van de stichting Nederlands overstag gegaan en kwettert sN nu ook mee in het grote kwekbos dat Twitter wordt genoemd. In de rechterkolom kun je het resultaat zien. Inmiddels heeft sN 125 volgers, maar dat is maar een begin. Als je zin hebt om te kwetteren, kwetter dan mee: tsjilp, tsjilp.

Voorzitter stichting Nederlands treedt af
Arno Schrauwers, ex-voorzitter sN 10 juli 2011 - Arno Schrauwers, voorzitter van de stichting Nederlands, legt zijn functie neer. Het voorzitterschap zal voorlopig worden waargenomen door Jan Roukens, momenteel penningmeester in het stichtingsbestuur. Schrauwers heeft het voorzitterschap bekleed sedert 2002, toen hij de hamer overnam van Wim Jansen. Daarvoor had Schrauwers vanaf de oprichting zitting in het stichtingsbestuur als gewoon lid. Voorlopig blijft hij nog wel als webbaas van de sN-stek voor de stichting actief.
(Lees zijn zwanenzang)

Overheid billijkt taalverbod Radboud-universiteit
29 juni 2011 - "De universiteit heeft niet in strijd met de WHW gehandeld door Engels verplicht te stellen als voertaal voor de eindscriptie van de studie bedrijfskunde." Dit stelt plaatsvervangend secretaris-generaal drs.Marjolein Jansen van het ministerie van onderwijs op een vraag van de stichting Nederlands of het taalverbod van de Radboud-universiteit niet in strijd is met de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs die stelt dat Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten. Volgens Jansen kent die wet uitzonderingen op die regel. De radboud-universiteit heeft volgens haar netjes voldaan aan die wet door die op te nemen in een gedragscode. Dat daarmee de uitzondering regel wordt, waardoor het verboden wordt een scriptie in de voertaal te schrijven, lijkt de adjunct te ontgaan. Zij stelt dat de universiteit de eis van groot belang vindt in verband met de internationale concurrentiepositie van Nederland op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Kamer voor eindtoets Engels
24 juni 2011 - De Tweede Kamer lijkt wel wat te voelen voor het idee van de Onderwijsraad om Engels in de eindtoets van de basisschool op te nemen. Het idee krijgt van onderwijsminister Maria van Bijsterveldt zelfs haar warme support, aldus de Volkskrant. Tijdens overleg tussen de minister en de Kamer over het basisonderwijs, bleek dat de meeste Kamerleden zich kunnen vinden in de analyse van de Onderwijsraad, dat Engels steeds belangrijker wordt voor de internationale arbeidsmarkt en dat een vroege en goede start bij het aanleren van die taal op het basisonderwijs bijdraagt aan het halen van een hoog niveau. Van Bijsterveldt vond wel dat het Engels van de onderwijzers in het algemeen beneden peil is. Reden voor Boris van der Ham (D66) om te pleiten voor meer aandacht voor het Engels op de Pabo. Enkele Kamerleden waren bang dat met deze extra taak wel erg veel 'op het 'bordje' van de Pabo's werd gelegd. Ook zou het toetsen van Engels niet ten koste mogen gaan van de wereldoriŽntatietoetsing.
Zie ook Reactor

Wereldomroepbaas wil kappen
in Nederlandse programma's
7 juni 2011 - De directie van Radio Nederland Wereldomroep wil de Nederlandstalige activiteiten drastisch inperken. Volgens algemeen directeur Jan Hoek moet de Wereldomroep zich toeleggen op Dutch values en free speech. Volgens medewerkers van de Nederlandse afdeling zou daarmee in feite ťťn van de kerntaken van de Wereldomroep worden opgeheven: het informeren van Nederlanders in het buitenland. De medewerkers vinden dit een onterechte en onbegrijpelijke keuze. Volgens de medewerkers biedt de Wereldomroep unieke Nederlandstalige informatie via radio en internet die andere Nederlandse media niet geven, over, bijvoorbeeld wonen en werken in het buitenland, emigratie, remigratie, regelgeving, paspoortkwesties, internationaal zaken doen en stemmen in het buitenland. De radioprogramma's en webstek zijn er vooral voor uitlandige Nederlanders, (nieuwe) emigranten en gepensioneerden in het buitenland. Het gaat daarbij nu al om ruim anderhalf miljoen Nederlanders, terwijl dat aantal nog steeds stijgt, aldus de medewerkers, die actie gaan voeren tegen de plannen van Hoek.

Tanghe tegen anglowaan
Minister Schauvliege overhandigt Lofprijs aan Tanghe27 mei 2011 Martine Tanghe heeft op donderdag 26 mei in het Vlaams Parlement de Lofprijs der Nederlandse Taal 2010 in ontvangst genomen. De volgens het Vlaamse Nieuwsblad 'bizarre' prijs, bestaand uit een door Eric Coolen ontworpen en MachaŽla Bijlsma gemaakte poef met de Nederlandse oertekst "Hebban olla uogula...", kreeg zij voor haar subtiele blijk van afkeuring tijdens het voorlezen van een nieuwsbericht over een nieuw Vlaams overheidsinitiatief dat een Engelse naam had gekregen. Tanghe stelde in haar dankwoord dat ze zich niet beschouwt als taalpurist. "Ik ben absoluut geen fundamentalist als het over taal gaat, ik ben absoluut geen taalpurist. Maar ik vind het wel fijn dat de prijs uit Nederland komt. Ik probeer altijd helder en duidelijk te spreken en wil verstaan worden in heel BelgiŽ ťn in Nederland."
De Vlaamse minister voor leefmilieu, natuur en cultuur Joke Schauvliege benadrukte in haar feestrede het belang van Nederlands als kostbaar cultuurbezit en stelde dat de overheid er alles aan zal moeten doen dat dit kostbare bezit maximaal kan worden gebruikt. SN-bestuurder Jan Roukens stelde de achteloze houding van de Nederlandse overheid aan de kaak met name waarom het gaat om het taalgebruik in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Marcel Cels, voorzitter van ANV Vlaanderen vzw, ging in op de positie van het Nederlands in BelgiŽe, die nu niet bedreigd wordt door het Frans, maar door het Engels.
Zie ook de fotoreportage.
Beluister VRT Radio 1: Tanghe en Schrauwers over Lofprijs.
Bekijk het filmverslag van het Ampzing-genootschap dat de bijeenkomst muzikaal opluisterde en verantwoordelijk was voor de Lofpoef:

Taalverdediging
in actie tegen AH
3 mei 2011 - De stichting Taalverdediging gaat op zaterdag 7 mei een publieksenquÍte houden bij de vestiging van Albert Heijn in Amsterdam-Noord (Buiksloterplein). Vanaf 13.00 u zullen actievoerders de mening van het publiek vragen over het nagenoeg verdwijnen van het Nederlands van de verpakking van Euroshopper-producten. Vrijwilligers die mee willen helpen, kunnen zich via e-post melden bij de stichting. Albert Heijn weigert de verpakking te voorzien van een duidelijk leesbaar Nederlands opschrift, met als argument de prijs van deze productenreeks zo laag mogelijk te houden. Onlangs zijn ook in Vlaanderen al protesten gerezen tegen het taalbeleid van de Nederlandse kruidenier, waar AH een plaats op de markt probeert te veroveren.

Minister houdt feestrede
bij uitreiking Lofprijs
Vlaams Parlementsgebouw in Brussel
(foto Arno Schrauwers)
15 april 2011 - De Lofprijs der Nederlandse taal 2010 zal op donderdag 26 mei met enig ceremonieel worden overhandigd aan Martine Tanghe in het Vlaams Parlement. De feestrede bij die uitreiking zal worden uitgesproken door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Taalpublicist Wim DaniŽls zal zijn visie geven op de taal van de media. Het Haarlemse Ampzinggenootschap zal een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd Loflied op de taal ten beste geven. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen (aanvang 14.30 u).

Festival Afrikaans
22 april 2011 - Van 17 tot en met 19 juni zal in het Tropentheater in Amsterdam voor het eerst het Festival voor het Afrikaans plaatsvinden. Tijdens het festival staat het Afrikaans, de nauw aan het Nederlands verwante taal die in Zuid-Afrika wordt gesproken, centraal. Er staan, onder meer, optredens van schrijver/dichter Breyten Breytenbach, schrijver EtiŽnne van Heerden en zanger/dichter Gert Vlok Nel op het programma. De toneelduo's Gideon van Eeden & Louise van Wingerden en Calvin Ncqaku & Themba Ndimande geven in hun stukken een inkijkje in het hedendaagse Zuid-Afrika.

Nederlands taboe op universiteit
15 april 2011 - De College van Beroep van de Nijmeegse Radboud-universiteit heeft een studente bedrijfskunde verboden haar scriptie in het Nederlands te schrijven. Volgens de onderwijs- en examenregelingen moeten scripties in het Engels geschreven worden. Ad van Deemen, voorzitter van de examencommissie, is tevreden over de uitspraak van de beroepscommissie, zo blijkt uit een bericht op de webstek van de universiteit. "Eerder zijn verzoeken om de scriptie in het Nederlands te schrijven op verkeerde gronden gehonoreerd. SInds ik in november voorzitter van de examencommissie ben, zijn al die verzoeken afgewezen." De studiebegeleider van de studente, die onderzoek gedaan had in een ziekenhuis dat gevraagd had de scriptie in het Nederlands te schrijven, had met een brief aan de beroepscommissie het verzoek van zijn leerling ondersteund. "Bijzonder vervelend", noemde Van Deemen dat voor de commissie van beroep.

Hema weigert Sofprijs
27 maart 2011 - De Hema, winnaar van de Sofprijs der Nederlandse taal 2010, weigert die prijs in ontvangst te nemen. "Gezien de verdere internationalisering van ons bedrijf en daarmee de noodzaak om een meer internationaal aansprekend productopschrift te hanteren, is de reden dat we de aangeboden aanmoedigingsprijs niet in ontvangst zullen nemen.", schrijft Renť Repko, marketingdirecteur van het winkelbedrijf. Die internationalisering ligt volgens Repko ten grondslag aan de keuze om opschriften op producten in het Engels te vermelden. Hij stelt dat de productaanduiding in Nederland ook altijd in het Nederlands is, zij het in een kleiner lettertype, hetzelfde argument dat ook Albert Heijn het vorig jaar gebruikte bij de verdediging van het nagenoeg verdwijnen van het Nederlands van de verpakking van de Euroshopperproducten. Opmerkelijk is dat de Hema geen vestigingen heeft in Engelstalige landen. De Hema zet de inmiddels lange traditie voort van Sofprijswinnaars die weigeren die prijs in ontvangst te nemen.

Tweetaligheid kan verwarrend zijn
16 maart 2011 - Tweetaligheid kan ons brein ernstig in verwarring brengen. Dit stelt de Nijmeegse onderzoeker Ian Fitzpatrick (1981) die heeft gekeken naar de gevolgen van tweetaligheid voor onze hersenen.
Er zijn nogal wat Nederlanders die graag een handje Engels door hun Nederlands gooien. Premier Rutte is daar een prominent voorbeeld van (zie ook eerder bericht). Fitzpatrick onderzocht hoe hersenen van mensen die Engels als tweede taal hebben geleerd, deze tweetaligheid verwerken. Hij mat de hersenactiviteit van proefpersonen terwijl zij naar gesproken woord uit die tweede taal luisterden. Woordbetekenissen uit zowel de geleerde tweede taal als uit de moedertaal werden actief bij het horen van een zin uit de tweede taal. Bij bijvoorbeeld de zin 'His cat was his favourite pet' wordt eerst de tweede taal geactiveerd door de Engelse context, zodat 'pet' wordt begrepen als 'huisdier' en pas daarna komt de moedertaal aan de beurt die het woord 'pet' herkent in de betekenis van hoofddeksel. De verwerking van taal is, niet opmerkelijk, afhankelijk van de context. Het brein houdt zo lang mogelijk opties open uit beide talen en overweegt daarmee meerdere woordbetekenissen. Er is wel degelijk sprake van interactie tussen talen. In het brein is opgeslagen welke woorden bij welke talen horen, waardoor tweetaligen onderscheid kunnen maken.
Tot zover is als keurig geregeld. Het wordt pas lastiger als er afwisselend, bijvoorbeeld, Engelse en Nederlandse woorden gebruikt worden. Te regelmatig afwisselen van twee talen maakt het begrip van de taal moeilijk, zo stelt Fitzpatrick op basis van zijn onderzoek. Als premier Rutte een zo groot mogelijk publiek wil bereiken met zijn toespraken, dan is het volgens de Nijmeegse onderzoeker niet handig daar al te veel Engels doorheen te mengen, zo stelt hij.

Taalunie benieuwd naar onze mening
16 maart 2011 - De Nederlandse TaalUnie is benieuwd naar wat Nederlandssprekenden vinden van de activiteiten van deze organisatie, zo ze die al kennen. In deze enquÍte kan de invuller ook opgeven wat hij/zij nog meer van de TaalUnie verlangt.

Nieuwsbrief 27 is uit
28 februari 2011 - De nieuwe nieuwsbrief (pdf-bestand; 948 kB) is uit. Deels bevat die nieuws van de stek, maar ook ander taalnieuws en natuurlijk de vaste rubrieken Geknipt en Anglowaan.

7 februari 2011 - Martine Tanghe Nieuwslezeres Martine Tanghe heeft de Lofprijs der Nederlandse taal 2010 gewonnen. Tanghe krijgt die prijs voor haar duidelijke afkeuring die ze liet blijken tijdens een nieuwsuitzending, over de Engelse naam voor een Vlaams overheidsinitiatief, Flanders Synergy. De Sofprijs der Nederlandse taal 2010 gaat naar het winkelbedrijf Hema, dat niet de moeite neemt verschillende van zijn cosmeticaproducten te voorzien van een deugdelijk Nederlands opschrift.
Tanghe bleef nummer 2, journalist/publicist, Henk Hofland ruim voor, die gelijk eindigde met nummer, Studio Sport-presentator Tom Egbers. Hofland maakt zich in zijn stukjes in NRC/Handelsblad regelmatig vrolijk over de heersende anglowaan in Nederland. Egbers werd in 2010 tot Lof van de maand gekozen vanwege zijn zorgvuldige Nederlands.
De Hema won het nipt van het duo Goldstein/Gehrels. De nieuwe Amerikaanse directeur van het Stedelijk Museum Ann Goldstein liet een Engelstalige advertentie plaatsen voor een assistent, waarin nadrukkelijk gevraagd werd om een moedertaalspreker Amerikaans Engels. Wethouder Carolien Gehrels, verantwoordelijk voor cultuur in de hoofdstad, heeft daar als haar baas kennelijk haar goedkeuring aan verleend. Volgens een woordvoerder van het Stedelijk zou die taaleis niet discriminerend zijn.
De Sof- en de Lof der Nederlandse taal worden jaarlijks gekozen uit de MaandLof's en MaandSof's die zijn uitverkoren door leden van de schrijfgroep van de stichting Nederlands voor de meest lovenswaardige respectievelijk meest laakbare bejegening van de Nederlandse taal in de voorafgaande maand.

Rutte gevraagd zijn taal te kuisen
25 januari 2011 - Nederlands premier Mark Rutte is niet over zijn eerste Engelse uitdrukking gevallen. Na Balkenende, met zijn soms onnavolgbare Nederlands, wordt Rutte allerwegen geprezen om zijn duidelijke taalgebruik, maar de liberale minister-president verknoeit die nieuw verworven status weer door zijn vele onnodige Engels dat hij door zijn 'heldere' taal mengt. De stichting Nederlands heeft Rutte een vriendelijk briefje gestuurd om hem te vragen wat beter op zijn taal te letten. De GPD en, onder meer, het Algemeen Dagblad pikten dat nieuws op en Felix Meurders van het radioprogramma De Gids vroeg sN-bestuurder Arno Schrauwers naar het waarom van deze actie. Rutte liet in een wat plagerige reactie weten dat de opdracht zijn taal te kuisen van onnodig Engels een tall order zou zijn. SN heeft er alle vertrouwen in dat de premier daarin zal slagen.

VVA pleit voor behoud positie
Nederlands aan universiteiten
24 januari 2011 - Het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) pleit voor het behoud van de positie van het Nederlands aan de Vlaamse universiteiten. Onlangs is door het Vlaamse parlement een voorstel aangenomen om het gebruik van een vreemde talen (lees Engels) aan de Vlaamse universiteiten te vergroten. Het verbond vindt dat geen goed idee. "Wij pleiten voor het behoud van het Nederlands omwille van de kwaliteit van de kennisoverdracht, omwille van sociale redenen, omwille van het gevaar van verschraling van het Nederlands en omwille van het EU-principe 'Eenheid in verscheidenheid' ", aldus het VVA. "Wij beschouwen internationale openheid als een belangrijke waarde," zo gaat het VVA verder in een verklaring, "en menen dat die combineerbaar is met het behoud van het Nederlands. Wij oordelen dat het decreet van 2003 een goed evenwicht biedt tussen internationalisering en het behoud van het Nederlands." In dat decreet was de bestaande taalsituatie geregeld.
Onlangs heeft ook een aantal Vlaamse en Nederlandse organisaties, waaronder de stichting Nederlands, zijn bezorgdheid uitgesproken over de verdringing van het Nederlands aan de Vlaamse universiteiten. In Nederland wordt Engels al op grote schaal gebruikt als voertaal aan de Nederlandse universiteiten, zonder dat daar veel protest tegen is gerezen, niet van de academische staf en niet van studentenzijde. Bij de universiteit van Maastricht, waar oud-onderwijsminister Jo Ritzen de scepter zwaait, is het Nederlands nagenoeg uit de collegezalen verdwenen.

Pen en Ä 2500 voor beste scriptie
6 december 2010 - Om het gebruik van de moedertaal in de humaniora te bevorderen heeft de Geert Grote Alliantie een nieuwe scriptieprijs in het leven geroepen. Deze zal worden uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie filosofie, geschreven in het Nederlands. De winnaar van de Geert Grote-pen krijgt Ä 2500 en de scriptie wordt integraal gepubliceerd door de Deventer Universitaire Pers. De jury bestaat dit jaar uit dr. Joke Hermsen, schrijfster en filosofe, prof.dr. Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek te Nijmegen en bijzonder hoogleraar ethiek te Leuven, en prof. dr. Rudi te Velde, hoofddocent filosofie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
De Geert Grote Alliantie heeft zich in haar oprichtingsakte uitgesproken voor bevordering van het gebruik van het Nederlands in het wetenschappelijk onderwijs. De Alliantie vindt dat de 'natuurlijke' taal een sleutelrol speelt bij het tot uitdrukking brengen van beelden, nuances en fijnzinnigheden. De eigen taal is het ideale gereedschap voor reflectie op de wereld om je heen, aldus de organisatie. De Alliantie is gehuisvest in de Geert Grote-universiteit in Deventer, die in 2006 is opgericht. Deventernaar Geert Grote (1340-1384) gebruikte als geen ander de volkstaal als wetenschappelijke taal. Hij vertaalde boeken vanuit het Latijn naar het Nederlands om zo zijn leerlingen beter te kunnen onderwijzen. Met de Geert Grote Pen willen de Alliantie de filosofie en onze taal waarderen, maar bovenal de jonge denkers aan wie zij een ruim podium wil verlenen.

Taalunie alle vertrouwen
in toekomst Nederlands
17 november 2010 - Eind november viert de Nederlandse Taalunie haar 30-jarig bestaan met enkele feestelijke activiteiten onder het motto Nederlands wereldtaal. Voor het eerst komen in Brugge alle landen bij elkaar waar Nederlands wordt gesproken. Volgens de jarige Taalunie gaan leiders van die landen op zoek naar samenwerking om de positie van het Nederlands in de wereld te verstevigen. De nadruk in het feestprogramma ligt op de jeugd. "De toekomst van onze taal hangt af van de jongeren", stelt Taalunie-secretaris Linde van den Bosch. "Ik heb daar het volste vertrouwen in, want ik ken hun enthousiasme voor taal." Van den Bosch vindt het belangrijk dit enthousiasme voor taal zo veel mogelijk kansen te geven. Daarom nodigde de Taalunie voor haar verjaardag, op 19 en 20 november in Brugge, vooral jeugdige, creatieve taalgebruikers uit. In de cultuurwerkplaats 'Het Entrepot' treden jongeren uit Nederland, Vlaanderen en Suriname voor elkaar op met diverse uitingen van taal: lied, poŽzie, cabaret en humor. Daarna opent de Belgische prinses Mathilde een eigentijdse webstek voor jongeren: De Wereld Van De Nederlandse Taal.
Voorafgaand aan het feestelijke gedeelte vindt de allereerste Internationale top van het Nederlands plaats. Taalunieleden Nederland, Vlaanderen en Suriname overleggen met vertegenwoordigers uit Aruba, CuraÁao en Zuid-Afrika over mogelijke vormen van samenwerking. Tegelijk met de viering presenteert de Nederlandse Taalunie haar jaarlijkse krant over taal. Taalpeil 2010 handelt over het Nederlands in de wereld en zo'n half miljoen exemplaren worden in Nederland, Vlaanderen en Suriname verspreid. In de krant worden de resultaten toegelicht van een enquÍte waarin de Taalunie de ideeŽn peilt van Nederlandstaligen over het Nederlands van vandaag en in de toekomst. Ook wordt het boek 'Nederlandse woorden wereldwijd' van Nicoline van der Sijs (uitgegeven bij Sdu) bij deze gelegenheid ten doop gehouden.

Actie in Assen tegen Euroshopper
14 november 2010 - De stichting Taalverdediging heeft zaterdagmiddag in de Drentse hoofdstad Assen actie gevoerd tegen de nieuwe verpakking van Euroshopper-verpakking bij Albert Heijn. Volgens Braamkolk van Taalverdediging is daar gebleken dat taaldiscriminatie, zoals hij het taalbeleid bij AH betitelt, veel Nederlanders dwars zit. De TV-bestuurder meldde dat het publiek positief reageerde op de actie in de Drentse hoofdstad. "Velen waren blij verrast dat er een stichting bestaat die de verengelsing bestrijdt. Veel Assenaren keken zich vol onbegrip de ogen uit het hoofd naar de Engelse benamingen (voor speculaas, hagelslag, krakelingen, drop enzovoort) op de euroshopper-produkten die taalverdediger Luppo Scholtens en de zijnen uitgestald hadden en kwamen spontaan op de tafel af: prawn crackers, puff pastry biscuits, salt soft liquorice, milk chocolate sprinkles, almond flavoured rounds, rusk, Dutch spiced coockies, big battenbergs."
Er werden vogens Braamkolk gretig protestkaartjes ingevuld en er waren ook de nodige bezoekers die zich direct bij Taalverdediging Protestkaartjes werden gretig ingevuld. Vanwege het samenvallen met de Sinterklaasintocht waren er ook veel kinderen in het winkelcentrum aanwezig en velen daarvan bleken de verengelsing vervelend te vinden, bijvoorbeeld omdat ze met de verkeerde spullen aankwamen nadat ze door hun ouders om een boodschap gestuurd waren. Ook van de Zwarte Pieten kon Albert Heijn op weinig sympathie rekenen. Positieve reacties op de actie waren er behalve van brede publiek ook van uitbaters van omliggende winkels en ook het personeel van de Albert Heijn zelf reageerde instemmend. Volgens de protesterenden leek het er zelfs op dat het personeel zich een beetje schaamde voor wat erin de schappen lag.
Volgens de stichting, die de stichting Nederlands van harte ondersteunt, is het duidelijk dat Albert Heijn niemand een plezier doet met deze Euroshopper-presentatie. Er staan vervolgacties op stapel, waarin ook de stichting Nederlands actief aan zal deelnemen. Braamkolk spreekt de hoop uit dat die niet nodig zijn en dat Albert Heijn spoedig inziet dat deze verengelsing niet in zijn handelsbelang is. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zo besluit hij.

Engels in reclames:
liever niet bij leesbrillen
28 oktober 2010- Engels in reclames werkt alleen positief bij mensen onder de 30 en als de boodschap goed te begrijpen is. Dat blijkt uit een afstudeeronderzoek van communicatiestudent Floortje Westerburgen aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek weerspreekt de trend om steeds meer Engels in reclames te gebruiken omdat die taal het product opvallender, krachtiger of moderner zou maken, zo meldt een persbericht van de UvT.
Uit het onderzoek van Westerburgen blijkt dat vooral mensen boven de 30 negatiever op een product reageren als ze de Engelse slagzin niet snel begrijpen. Het onderzoek spreekt dus tegen dat Engels ‘altijd’ werkt omdat het lekker bekt en slim oogt, ook al is het lastig te volgen. Dat laatste is steeds meer het idee in de reclamewereld, waar Engels te pas en te onpas wordt gehanteerd, vooral bij luxeproducten als auto’s of reizen. Westerburgen vond overigens geen enkel verschil tussen luxeproducten of dagelijks noodzakelijke producten als tarwebloem of beschuit.
In het onderzoek zijn voor vier producten advertenties opgesteld. De advertenties hadden of een Nederlandse of een Engelse slagzin, gecombineerd met Nederlandse begeleidende tekst die of eenvoudig te begrijpen was, of een woordspeling bevatte. Opvallend is dat voor de waardering van een product met een Engelse slagzin een stuk positiever is als er een begeleidende Nederlandse begeleidende tekst bij staat die een woordspeling bevat. Zeker creatieve woordspelingen, waarbij de lezer na moet denken, nemen het negatieve effect van het Engels weg.
Bron: Universiteit van Tilburg

Visser-Neerlandiaprijs
voor Genootschap OT
19 oktober 2010 - Het Genootschap Onze Taal heeft uit handen van voormalig minister van Cultuur Paul Van Grembergen de Visser-Neerlandiaprijs gekregen. De prijs werd uitgereikt tijdens VRT Taaldag in het Flageygebouw in Brussel. Die dag werd dit jaar voor de derde maal gehouden. Centraal thema op de Taaldag was 'Taal & humor'.
De Visser-Neerlandiaprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon of organisatie die zich inzet voor de Nederlandse taal. "Onze Taal tracht de interesse voor taal te mobiliseren" zei Van Grimbergen bij de uitreiking. "We hopen dat ze de middelen die verbonden zijn aan de Visser-Neerlandiaprijs zullen gebruiken om actie te voeren rond taal, bijvoorbeeld in het middelbaar onderwijs in Vlaanderen en Nederland", zo stelde hij.
Op de derde Taaldag werd ook nog enkele andere prijzen uitgereikt. Zo ging de Wablieft-prijs naar toneel voor doven met het project 'Luisterogen'. Het project maakt verhalen en informatie toegankelijk voor dove laaggeletterde allochtone jongeren. Hierdoor breiden jongeren hun basiswoordenschat uit, zo meldt het juryrapport. Het project heeft al zijn weg gevonden naar, onder meer, cursisten in het volwassenenonderwijs; zowel in Vlaanderen als Nederland.

Marnixring Erepenning voor
Stichting Taalverdediging
2 oktober 2010 - De stichting Taalverdediging heeft op zaterdag 2 oktober in het provinciehuis in Antwerpen de Erepenning van de Marnixring in ontvangst genomen. Taalverdediging heeft de erkenning verworven voor het daadwerkelijk bevorderen van het taalbewustzijn in Nederland en Vlaanderen door haar strijd tegen verdrukking van het Nederlands door het Engels. De erepenning werd werd met enig ceremonieel overhandigd door Filip De Vlieghere, algemeen voorzitter Marnixring Internationale Serviceclub. Marnixring is een vooral in Vlaanderen actieve organisatie die zich inzet voor de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur.

Nederlands hoeft niet in
grondwet van Raad van State
28 september 2010 De Nederlandse Raad van State vindt het niet nodig de positie van het Nederlands (en Fries) in de grondwet te verankeren. De Raad stelt dat in zijn advies aan de regering over het kabinetsbesluit de positie van het Nederlands in de grondwet op te nemen. Het belangrijkste argument voor het advies van de Raad is dat de status van Nederlands als taal in Nederland niet ter discussie zou staan en dat de officiŽle taal voor het bestuurlijk verkeer al wettelijk verankerd is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hetzelfde geldt voor het Fries in Friesland. Overigens ziet het hoogste adviesorgaan van de regering ook geen 'klemmende' argumenten tegen het opnemen van een taalclausule in de grondwet. Wel stelt de Raad dat er mogelijk problemen zouden kunnen komen als het voorstel van Tweede Kamerlid Femke Halsema (GroenLinks) zou worden aangenomen om in de toekomst de rechter de mogelijkheid te geven zijn uitspraken te toetsen aan een aantal bepalingen in de grondwet. Nu is dat de Nederlandse rechter nog uitdrukkelijk verboden.
In een reactie op het advies stelt minister van Justititie Donner namens het kabinet dat "..anders dan de Raad lijkt te veronderstellen, is bescherming van het Nederlands in de wereld waarin het Engels steeds dominanter wordt, niet het enige motief voor grondwettelijke verankering van de taal. In de paragraaf 1 van de memorie van toelichting is eveneens uiteengezet dat verankering van het Nederlands in de grondwet zal moeten bijdragen aan het zorgvuldig onderhouden en beschermen van de taal, vanuit een oogpunt van behoud van de Nederlandse cultuur.(...) Dat de overheid de kennis en het gebruik van het Nederlands naar vermogen bevordert, is naar het oordeel van de Raad zodanig evident dat die opdracht geen positivering behoeft in de grondwet. Ik ben van mening dat opname van die zorgplicht - die de Raad op zichzelf onderschrijft - in de grondwet wel degelijk past binnen het karakter van de grondwet. De formulering van het voorgestelde sociale grondrecht lijkt sterk op andere reeds in de grondwet opgenomen sociale grondrechten. Net zoals er een zorgplicht bestaat voor de natuurlijke leefomgeving, geldt er een zorgplicht voor de culturele ‘omgeving’, waarvan de Nederlandse taal deel uitmaakt."

Nederlands overheerst in taallandschap
17 september 2010 - Taal van de openbare ruimte Nederlands is de overheersende taal bij teksten in de openbare ruimte (het zogeheten taallandschap) in Amsterdam en Friesland, gevolgd door het Engels. Dat heeft Loulou Edelman uitgezocht in het kader van een promotieonderzoek. Zij heeft bekeken of teksten in het taallandschap zijn geschreven in de talen van de bevolking. Dat blijkt maar zeer beperkt het geval te zijn. Op borden in Amsterdam komen de minderheidstalen Turks en Arabisch wel voor, maar minder dan je op basis van het percentage omwonenden van Turkse en Marokkaanse komaf zou verwachten. In het straatbeeld van Friesland speelt de Engelse taal een veel grotere rol dan de officiŽle taal in die provincie, het Fries. Dat er in het taallandschap maar weinig ruimte is voor meertaligheid heeft volgens Edelman, onder meer, te maken met de machtsverhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. De studie vond plaats in Amsterdam en in het Friese Leeuwarden, Franeker en Burgum. Edelman fotografeerde en analyseerde teksten in acht geselecteerde winkelstraten. Neerlandica Edelman, die begin oktober promoveert aan de universiteit van Amsterdam, schreef haar proefschrift in het Engels: Linguistic Landscapes in the Netherlands A study of Multilingualism in Amsterdam and Friesland

Voorlopig geen 'riverspeak'
15 september 2010 - "We moeten binnen afzienbare tijd niets veranderen aan de huidige situatie, omdat het middel erger is dan de kwaal." Dit stelt het hoofdbestuur en de Internationale Afdeling van de schippersvereniging Koninklijke Schuttevaer als reactie op het voorstel van de Nederlandse EuroparlementariŽr Peter van Dalen (Christenunie) een gemeenschappelijke voertaal in de Europese binnenvaart in te voeren. Volgens Schuttevaer is Engels niet veilig. De vereniging is er ook niet voor om een andere taal als gemeenschappelijke voertaal door te voeren. Koninklijke Schuttevaer noemt middel erger dan de kwaal. De huidige situatie schrijft voor dat de communicatie plaats vindt in de taal van het land waarin men zich bevindt. Die situatie is volgens de vereniging te verkiezen boven Engels (of Duits) als voertaal, omdat die taal vaak voor beide schippers een vreemde taal is.

Protest tegen Engelse
uitnodiging Brabantdag
7 september 2010 - Het Noord-Brabantse SP-Statenlid Ron van Zeeland heeft vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld naar aanleiding van de geheel in het Engels gestelde uitnodiging voor de vierde editie van de Brabantdag. De Brabantdag, mede georganiseerd door Vlaams-Brabant en vanaf nu '4brabant' geheten, is volgens de uitnodiging georganiseerd voor Brabanders proud to be in or near the capital of Europe. Van Zeeland juicht contacten met Brabanders over de landsgrens toe, maar heeft vragen bij het gebruik van het Engels. "Als je je richt tot een Nederlandstalige doelgroep, doe je dat in hķn taal." Ook in Vlaanderen is geprotesteerd tegen deze anglomane daad van de Brabantse provincies.

Nederlands alsnog in grondwet
3 september 2010 - De Nederlandse taal wordt in de Nederlandse Grondwet verankerd, zo heeft het demissionaire kabinet laten weten. De ministerraad heeft er mee ingestemd op voorstel van minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, mede namens minister-president Balkenende en minister Rouvoet van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de Grondwet wordt vastgelegd dat het Nederlands de officiŽle taal is van ons land en dat de overheid het gebruik van het Nederlands bevordert. Ook over het Fries wordt een bepaling opgenomen in de Grondwet.
Het Nederlands is de officiŽle en voor alle Nederlanders gemeenschappelijke taal. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet moet waarborgen dat men in Nederland te allen tijde met de Nederlandse taal terecht kan in het verkeer met de overheid. De bepaling in de Grondwet over de Friese taal waarborgt de wettelijke positie die het Fries nu al heeft.
Uitgangspunt voor het kabinet is dat de hoofdtaal van Nederland het Nederlands is. Daarnaast kunnen andere talen een gewaarborgde positie in de wet hebben, zoals het Fries. Tevens is een wettelijke regeling in voorbereiding voor het gebruik van het Papiaments op Bonaire en het Engels op Sint Eustatius en Saba.

Vlaanderen Nederland achterna?
2 september 2010 - De Vlaamse minister van onderwijs Pascal Smet heeft op voorstel van de commissie Hoger onderwijs van het Vlaamse parlement besloten meer mogelijkheden te geven om in een andere taal dan het Nederlands onderwijs te geven. Het voorstel zou waarborgen dat een student zijn studie altijd geheel in het Nederlands zal kunnen volgen. Smet is voor dit akkoord door de schrijfgroep van de stichting Nederlands uitgeroepen tot Sof van juli. Hij is daarmee kandidaat voor de Sofprijs der Nederlandse Taal 2010 .
Het voorstel tot verandering van het taaldecreet zal overigens eerst nog door het Vlaamse parlement moeten worden goedgekeurd. Verwacht wordt dat, indien het parlement zijn goedkeuring verleent, de taalregeling op zijn vroegst in het academiejaar 2011/2012 in voege zal kunnen treden. Het Verbond der Vlaamse Academici heeft naar aanleiding van het voorstel van Smet een taalgedragscode opgesteld.

AH zet door
Nieuwe Euroshopperverpakking 23 augustus 2010 - De grootgrutter Albert Hein zet zijn plannen met de nieuwe verpakking van het Euroshopper-assortiment door. Op de nieuwe verpakking staat groot in het Engels wat er in zit en is het Nederlands vrijwel verdwenen. AH kreeg voor die plannen de Sofprijs der Nederlandse taal 2009, maar het bedrijf wenste die aanmoedigingsprijs niet in ontvangst te nemen. Inmiddels beraden een aantal organisaties zich op acties tegen de anglomanie van het Nederlandse winkelbedrijf.

KLM ontkent overboord zetten Nederlands
22 augustus 2010 - De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM ontkent het Nederlands aan boord van haar vliegtuigen overboord gezet te hebben. President-directeur Hartman stelt dat het "... essentiŽel is dat de KLM-bemanning onze Nederlandse klanten aan boord altijd aanspreken in het Nederlands." De veiligheidsinstructies worden uiteraard in het Nederlands uitgevoerd, laat de president-directeur weten. "Ik vertrouw er op dat bovenstaande informatie U en Uw schrijfgroepleden doet besluiten dat de SOF van de maand juni aan de verkeerde is toegekend."

Meldpunt taal van start
16 juni 2010 - Onlangs is het meldpunt Taal geopend. Dit initiatief van taaljournalist Ewoud Sanders is bedoeld als inzamelplaats voor nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse taal. Er wordt nu al ruim gebruik gemaakt van de meldplaats. Zo zouden voetbalverslaggevers bij voorkeur in de lijdende vorm spreken (er wordt ...). Er zijn op de nieuwe stek ook diverse taaldatabanken te raadplegen. Aan de totstandkoming van het taalmeldpunt hebben zeven instellingen meegewerkt, waaronder de Nederlandse Taalunie, het genootschap Onze Taal, Van Dale en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. In De Standaard zegt Taaluniemedewerker Ludo Parmentier te hopen dat nu er een plaats is waar mensen hun opmerkingen over taal kwijt kunnen, ze misschien gestimuleerd zullen worden om nauwlettender met de Nederlandse taal om te springen. Maar volgens Parmentier begint ook het gezeur weer: "Men klaagt bijvoorbeeld dat er vandaag te slordig met taal wordt omgesprongen. Ik begrijp die kritiek, maar ik hoop dat Meldpunt Taal geen klaagforum wordt."
Al eerder heeft het Algemeen-Nederlands Verbond een taalmeldpunt in het leven geroepen. Dat meldpunt was echter vooral gericht op het signaleren van bedreigingen van het Nederlands door met name het Engels. Dat meldpunt is inmiddels overleden.

Ook Engels op vmbo
8 juni 2010 - Binnenkort zal op een aantal vmbo-opleidingen biologie of zelfs een deel van de beroepsgerichte lessen in het Engels worden gegeven. Het tweetalig onderwijs (tto) doet dan zijn intrede op alle leerwegen van het vmbo. Inmiddels krijgen al zo'n 25 000 middelbareschoolleerlingen in Nederland tweetalig onderwijs. Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA), zelf groot voorstander van tto, gaf de aftrap op het Anna van Rijn College in Nieuwegein, waar vmbo-leerlingen vanaf komend schooljaar in alle leerwegen een deel van hun lessen in het Engels krijgen, zo meldt het ministerie van onderwijs.
Komend schooljaar starten minstens vijf vmbo-scholen met het aanbieden van tto in het vmbo. Zestien andere vmbo-scholen verspreid over het land volgen in de loop van 2011 en 2012. De verwachting is dat het aantal verder zal toenemen. Op het tweetalig vmbo krijgen leerlingen jaarlijks 30 procent van de lestijd in het Engels. Volgens de CDA-bewindsvrouw is het juist voor lassers, verpleegkundigen of hotelmedewerkers van groot belang dat je een taal als Engels of Duits goed beheerst. "Vakmanschap houdt echt niet op bij de landsgrenzen. Tweetalig onderwijs geeft leerlingen een streepje voor. Niet alleen in hun vervolgopleiding, maar juist ook op de arbeidsmarkt die steeds internationaler wordt." Waarom dan vakken in een andere taal dan het Nederlands gegeven moeten worden, maakt de staatssecretaris niet duidelijk. Bovendien is de gehanteerde taal in het tto vrijwel uitsluitend Engels. Het CDA heeft in zijn jongste verkiezingsprogramma opgenomen dat de positie van het Nederlands in de grondwet moet worden opgenomen. Stichting Nederlands vindt dat de verengelsing van het middelbare en basisonderwijs een verdere stap in de richting van de marginalisering van het Nederlands in Nederland. Over de ook in de jongste partijprogramma's veelvuldige genoemde taalachterstand in, met name, het vmbo rept het persbericht niet. Voorstanders van tweetalig onderwijs stellen dat die tweetaligheid niet ten koste van het Nederlands gaat, hetgeen sN ten zeerste betwijfelt.
Bron: Persbericht ministerie van O&W

Wenselijkheid Nederlandse Toubon-wet
7 juni 2010 - In Frankrijk bestaat er een wet Toubon die beoogt het Franse taalgoed te beschermen. De stichting Taalverdediging heeft in haar jongste nieuwsbrief een verslag opgenomen over de reacties van de diverse partijen in het Nederlandse parlement over de wenselijkheid van een Nederlandse tegenhanger van de Franse wet.

Taal verovert plekje in partijprogramma's
28 mei 2010 - Was er vier jaar geleden nog nauwelijks aandacht voor een speciale bejegening van het Nederlands in de verkiezingsprogramma's van de Nederlandse partijen in aanloop naar de verkiezingen van 2006, nu is dat anders. Nog steeds komt het woord taalbeleid in de diverse partijprogramma's niet voor, maar nu is de ChristenUnie niet meer de enige partij die pleit voor het verankeren van de positie van het Nederlands in de grondwet. Ook het CDA en de PVV zijn voorstander van verankering. De PvdA zegt dat niet met zoveel woorden, maar stelt wel dat als de Nederlandse taal de komende jaren in de grondwet wordt opgenomen, dat dan ook zou moeten gelden voor de Friese taal.
Verreweg het summierst over taal zijn de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij. Zij zingen in het grote koor van de partijen die vinden dat niet-Nederlanders zich het Nederlands eigen dienen te maken, al of niet op eigen kosten. In de enige regel die de SP aan taal(beleid) besteedt is de stelling dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de taallessen van de arbeidsmigranten.
Opmerkelijk is dat waar de VVD en D66 in de vorige uitgaven van hun partijprogramma niets te melden hadden over taal, deze twee liberale partijen daar nu verhoudingsgewijs veel aandacht aan besteden. De VVD is streng. Zij vindt dat inburgeraars die de Nederlandse taal niet machtig zijn zich die taal eigen moeten maken op straffe van sancties zoals korting op uitkering of verlies van verblijfrecht. Huwelijksmigranten komen alleen nog maar het land in als ze het Nederlands beheersen, aldus het VVD-programma "Orde op zaken".

Ook bij D66 dit keer in het partijprogramma (relatief) veel aandacht voor taal. De medelander moet zelfredzaam zijn en de kans daarop is het grootst als hij/zij de Nederlandse taal beheerst, goed onderwijs genoten heeft en ook echte kansen krijgt, aldus D66. Nogal wat partijen mikken op het vroegtijdig achterhalen van taalachterstanden bij kinderen en het wegwerken van die achterstand door extra aandacht en ook 'bijlessen'. Geen kind mag van de basisschool komen zonder behoorlijk Nederlands te kunnen lezen en schrijven, vindt D66 en daarin staat zij niet alleen. Het basisonderwijs moet zich weer richten op zijn kerntaken - rekenen en taal - is de algemene opvatting.
Tweede Kamer Maar juist D66 is de grote pleitbezorger voor meer Engels in Nederland. De partij is er een groot voorstander van dat de kinderen op de basisschool al vroegtijdig worden ondergedompeld in het Engels. Weliswaar heeft het verkiezingsprogramma het ook over Duits, Spaans en Frans, maar in een recent pleidooi van D66-leider Alexander Pechtold om kinderen in de laagste groepen les in het Engels te geven kwamen die andere talen niet voor. D66 is ook een warm voorstander van de verengelsing van het hoger en wetenschappelijk onderwijs, maar dat staat niet met zoveel woorden in het partijprogramma 'We willen het anders'. Wel staat er dat de huidige titulatuur uitbreiding behoeft. D66 pleit voor de invoering van een "...Associate Degree, uitbreiding van de HBO-masters, Honours programma's en University Colleges, verlenging van WO-masters naar twee jaar, invoering van research masters, meer onderzoekerbanen en het invoeren van een Professional Doctorate voor werkenden." Over welke taal bij deze opleidingen gebruikt zal gaan worden spreekt D66 zich in haar partijprogramma niet uit, maar de voorgestelde titels en termen zijn alle Engels. Ook het CDA houdt overigens een pleidooi voor meer ruimte voor 'topopleidingen' als de University Colleges. De partij van Geert Wilders, de PVV, is duidelijk: Nederlands onderwijs in het Nederlands.
De ChristenUnie spreekt zich het duidelijkst uit voor het koesteren van het Nederlands. De partij vindt dat op basisschool en in voortgezet onderwijs het Nederlands de voertaal dient te zijn (met een uitzonderingspositie voor Friesland). "Tegenover de druk van de internationalisering dient de Nederlandse taal zorgvuldig en zelfbewust te worden onderhouden", stelt het CH-programma (evenals het Fries en Papiaments als erkende rijkstalen), Overigens is de verankering van het Nederlands in de grondwet, die werd opgenomen in het regeerprogramma van Balkenende IV, door het voortijdig sneven van het kabinet weer met vier jaar verschoven; er van uit gaand dat het nog te vormen kabinet de volle vier jaar uitdient.

Arie Slob houdt vast
aan 'verankering'
22 april 2010- Uitreiking Lofprijs 2009 Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, houdt vast aan de verankering van het Nederlands in de grondwet. Door de val van het kabinet is de noodzakelijke wijziging naar de toekomst verschoven, maar dat betekent geenszins dat die niet doorgaat. Slob zei dat bij de uitreiking van de Lofprijs der Nederlandse taal aan de rector magnificus Lex Bouter van de Vrije Universiteit. Er is volgens Slob een brede steun in de politiek. De rector stelde is zijn dankwoord dat de Vrije Universiteit vasthoudt aan het tweetalenbeleid, waarbij het Nederlands de lestaal is in de eerste fase en dat Engels de taal is van zo'n 60% van de tweede fase. Voor beide talen is een goede beheersing cruciaal en daar bleek het nogal aan te schorten, zo bleek uit talloze klachten van docenten. Het Nederlands is als eerste aangepakt. De VU was onzeker over de aanpak en daarom is het leuk dat de universiteit die prijs heeft gekregen, die eigenlijk 'verdiend' is door het VU Taalcentrum, zo stelde Bouter. Dat centrum is verantwoordelijk voor de, verplichte, taaltoets voor eerstejaars en de, verplichte, bijspijkercursus voor studenten die de toets niet halen (dit jaar 14%). De scholen krijgen de resultaten en worden, bij 'recidive' aangemaand beter hun best te doen bij het vak Nederlands. Overigens mogen ook studenten die na de bijspijkercursus voor een tweede toets zakken hun studie wel voortzetten. Bouter zei dat ze bij de VU wat opgelucht waren dat er geen sterk verband is gevonden tussen de beheersing van het Nederlands en etniciteit. Idealiter zal die toets moeten verdwijnen. Eline van Straalen van het Taalcentrum gaf voorbeelden van de 'taalcreativiteit'. Het voltooid deelwoord van 'dichtslibben' was volgens een creatieveling als 'dichtgesliptt', van 'uitbaggeren' 'uitgebacherd'.
Anneke Neijt, hoogleraar taalkunde aan de Radboud-universiteit, zei een voorstander te zijn van drietalenbeleid: de thuistaal, het Nederlands en de wereldtaal. Dat betekent volgens haar geen taalverdringing. Meertaligheid zou zelfs de taalbeheersing van elk der beheerste talen bevorderen. Op de brief die zij met 13 collega-hoogleraren heeft geschreven over de versterking van de positie van het Nederlands aan de Nederlandse universiteiten, heeft, de destijds verantwoordelijke, minister Plasterk een teleurstellende reactie gegeven. Volgens Plasterk namen de universiteiten hun verantwoordelijkheid bij het borgen van de positie van het Nederlands, maar Neijt stelde dat dat onzin is. Ze noemde de universiteit van Maastricht, de universiteit van oud-onderwijsminister Jo Ritzen, als kwalijk voorbeeld, waarbij zelfs alle formulieren voor eerstejaars in het Engels zijn. Zij houdt vast aan de voorstellen die de KNAW (Koninklijke Akademie van Wetenschappen) in 2003 heeft gedaan: Nederlands, tenzij.... Ze beloofde de zaak bij de nieuwe regering weer aanhangig te zullen maken.
Bestuurslid van sN en oud-EU-taalbeleidsfunctionaris Jan Roukens stelde in zijn korte betoog dat Nederland qua verengelsing onder de Europese universiteiten verre de kroon spant. Engels zou buitenlandse studenten naar Nederland moeten lokken, maar dat gebeurt nauwelijks. Uit cijfers die hij van de Nederlandse vereniging van universiteiten, de VSNU, heeft opgedoken, blijkt dat slechts 3% van de studenten in Nederland afkomstig is uit het buitenland. Hij stelde dat moeilijk te kunnen geloven, maar het betekent wel dat Nederland het leeuwendeel van de Nederlandse studenten opgezadeld wordt met een vreemde onderwijstaal voor een idee fixe.
(zie fotoserie van Peter Valckx)
(foto Peter Valckx/VU)

Vlieg op Den Haag
15 april 2010- Al jaren ligt er bij Rotterdam een vliegveldje. Vroeger werd dat Zestienhoven genoemd en de laatste jaren Rotterdam Airport. Tikje armoedig. Sedert kort heet dat stukje grasveld Rotterdam-The Hague Airport. Geen idee waar dat ligt, the Hague, maar we hebben een vermoeden. Samen met de stichting Taalverdediging heeft sN de burgemeester van hofstad Den Haag gevraagd of met The Hague Den Haag bedoeld wordt en als dat zo is waarom hij de naam van zijn stad zo verminkt. Veel zinnigs kwam er niet uit. Een medewerker van Van Aartsen liet weten dat de verminkte naam blijft. Stichting Taalverdediging en sN hebben de Haagse burgervader laten weten dat zulks in strijd is met het Convenant van GenŤve en niet strookt met het regeringsvoornemen het Nederlands in de grondwet te verankeren.

Nieuwsbrief 25 is uit
5 april 2010 - Nieuwsbrief nummer 25 is uit. De nieuwsbrief bevat een aankondiging van de uitreiking van de sofprijs aan de VU op 23 april a.s. en een verslag van een symposium over de nieuwe taalstrijd aan de universiteiten in Vlaanderen, dat op 13 maart jl. in Antwerpen werd gehouden. De nieuwsbrief (1,3 MB) is hier binnen te halen.

Congresbundel taal van
hoger onderwijs uit
26 maart 2010 - Omslag boekOnlangs is bij Academia Press in Gent de bundel Nederlands in hoger onderwijs & onderwijs? verschenen. In het boek gaan diverse auteurs in op het proces van taalverdringing dat er momenteel in het hoger onderwijs in Nederland en, in minder mate, Vlaanderen plaatsvindt. Het boek is voor een deel de weerslag van het congres over dit thema dat op 10 oktober 2008 is gehouden in het Vlaamse parlement in Brussel en dat werd georganiseerd door NL-Term, de Vlaamse afdeling van het ANV en de stichting Nederlands. Het boek is geactualiseerd en, onder meer, uitgebreid met een bijdrage van Thomas von der Dunk, die hij heeft uitgesproken bij de uitreiking van de Lofprijs der Nederlandse taal 2008 aan Linda van den Bergh in Eindhoven op 19 mei 2009. Het boek is een pleidooi voor de herinvoering en/of instandhouding van het Nederlands als taal van het hoger en wetenschappelijk onderwijs op straffe van marginalisering. "Het beschermen van het Nederlands als onderwijstaal heeft niets te maken met voorbijgestreefde taalromantiek en/of taalnationalisme, maar met onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs, met gelijke kansen aan iedereen en met het afstemmen van het taalbiotoop van de overgrote meerderheid van de studenten in het hoger onderwijs, tevens het biotoop waarin het grootste deel van hen na hun studie tewerkgesteld zullen worden. Redelijkheid is de boodschap", schrijft Alex Vanneste, hoogleraar Frans en sociolinguÔstiek aan de universiteit van Antwerpen, in zijn bijdrage. Het boek kost Ä 17,- en is te bestellen via www.story.be, de Noord Nederlandsche boekhandel of via de reguliere boekhandel.

Amsterdam betaalt voor
meer Engels op basisschool
19 maart 2010 - Amsterdam wil dat meer kleuters Engels leren. De gemeente betaalt leerkrachten die Engels geven op de basisschool, zo meldt het Parool. In Amsterdam brengen nu vijf basisscholen kleuters (groep 1 en 2) al Engels bij. De gemeente wil het aantal scholen verdubbelen dat Engels al vanaf de kleuterklassen aanbiedt.
De gemeente-organisatie dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is samen met het Europees Platform op zoek naar scholen die daar tijd en leerkrachten voor vrij willen maken. De gemeente betaalt de opleiding van de leerkrachten. Alleen scholen waar de kwaliteit van het gewone onderwijs al uitstekend is, mogen aan het project meedoen. "Meer investeren in onderwijs is altijd goed, maar laten ze eerst eens de Nederlandse taal goed machtig zijn in lezen, uitspreken en schrijven. Als daar extra geld voor uitgetrokken wordt ben ik het er helemaal mee eens. Het Engels verziekt al genoeg onze taal", reageert een lezer.
Vorig week pleitte D66-leider Alexander Pechtold nog voor meer aandacht voor de Engelse taal op basisscholen. Pechtold is met dat pleidooi bezig een recent aandachtspunt van zijn partij te profileren. Vorig jaar stelde het gemeenteraadslid Paternotte voor om Amsterdam tweetalig te maken. Die poging sneefde maar later kreeg hij de Amsterdamse wethouder Asscher (PvdA), op een deelpunt, mee, die verordonneerde dat in het Amsterdamse stadsvervoer de aankondigingen tweetalig zijn. Eerder heeft D66-Kamerlid mevrouw Lambers-Hacquebard er voor gezorgd dat volledig Engelstalig onderwijs in Nederland, het zogeheten IB, toegankelijk is voor alle Nederlandse leerlingen, waar die opleiding eerder beperkt toegankelijk was. In een grijs verleden heeft een andere D66-prominent, de inmiddels overleden Aad Nuis, er, mede, voor gezorgd dat er in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (WHW) een taalclausule werd opgenomen, waarin gesteld wordt dat Nederlands de voertaal is het hoger onderwijs in Nederland. Die clausule wordt inmiddels door de Nederlandse universiteiten met voeten getreden, met de Maastrichtse universiteit van ex-onderwijsminister Jo Ritzen voorop. Het pleidooi van, toen nog, minister Jo Ritzen om op de universiteiten meer Engels toe te staan, was de directe aanleiding voor Nuis te streven naar opname van een taalclausule in de WHW.

PvdA uit kabinet. Wijziging
grondwet op de lange baan?
20 februari 2010 - Twee weken nadat de Nederlandse minister van binnenlandse zaken Guusje ter Horst (PvdA) heeft aangekondigd het Nederlands in de grondwet te verankeren, hebben de PvdA-ministers hun ontslag aangeboden. Twistpunt was het al of niet aanvaarden van een nieuwe NAVO-missie in Uruzgan (Afghanistan). Er van uit gaand dat premier Balkenende er nu dan toch niet meer in slaagt zijn kwakkelende kabinet op de been te houden, betekent dat dat de grondwetswijziging, noodgedwongen, op de lange baan zal worden geschoven. Zoals eerder gemeld kan een grondwetswijziging, na aanvaarding van de voorstelwet, pas in een volgende zittingsperiode van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) worden aangenomen. Een demissionair kabinet zal geen wijzigingsvoorstel indienen.

Kabinet: Nederlands
in grondwet verankerd
12 februari 2010 - Het gaat er naar uitzien dat het kabinet Balkenende IV werk gaat maken van de verankering van het Nederlands in de grondwet. Volgens het persbureau ANP heeft de ministerraad vandaag besloten de grondwetswijziging ter hand te nemen. Het kabinet wil daarmee zeker stellen dat het gebruik van het Nederlands niet in de verdrukking komt nu er in ons land steeds meer talen worden gesproken. Vooral het Engels wint terrein, stelt het kabinet vast. Dat komt omdat er steeds meer contacten zijn met het buitenland en er meer buitenlanders hier komen wonen, zo meldt het ANP.
Een wijziging van de Nederlandse grondwet heeft nogal wat voeten in de aarde. Eerst moet bij gewone meerderheid van de Staten-Generaal een voorstelwet tot wijziging van de grondwet worden goedgekeurd. Een nieuwe Staten-Generaal behandelt dan de grondwetswijzging, die niet meer geamendeerd kan worden en waarvoor een tweederde meerderheid vereist is. Omdat de Kamer na het aannemen van de voorstelwet ontbonden moet worden, worden grondwetswijzigingen vrijwel altijd aan het eind van een zittingsperiode in behandeling genomen.
Bron: ANP, Wikipedia

Boer (AH) weigert Sofprijs
9 februari 2010 - AH-directeur Dick Boer heeft laten weten de Sofprijs der Nederlandse taal 2009 niet in ontvangst te zullen nemen. Boer plaatst zich daarmee in een inmiddels steeds langer wordende rij van Sofprijsweigeraars. AH werd door leden van de sN-schrijfgroep in november met overweldigende meerderheid tot de SOF van de maand november gekozen. Bezoekers kozen AH vervolgens tot SOF van 2009.
Steen des aanstoots was de opdruk op de nieuwe Euroshopper-verpakking, waarop Engels overheerst en Nederlands slechts met de loep valt te ontwaren. Het vakblad Distrifood schreef: "Het Euro Shopper-merk van Albert Heijn krijgt een nieuw ontwerp. Opvallend is dat daarop het product in het Engels wordt benoemd. Frozen Peas, Orange en Dutch Spices Cookies, de AH-klant die zoekt naar de goedkoopste diepvriesdoperwten, sinas of speculaas zal er even aan moeten wennen. De Engelse namen zijn een gevolg van de nieuwe internationale Euro Shopper-verpakking die Albert Heijn-directeur Dick Boer maandag presenteerde."
Zoals gemeld staat het Nederlands er nog wel op volgens Distrifood, maar alleen leesbaar voor mensen die er met hun neus bovenop gaan staan of een verrekijker hebben. AH voldoet daarmee, mondjesmaat, aan de wetgeving die een Nederlands opschrift vereist, maar de nieuwe verpakking is natuurlijk een belediging voor de Nederlandse klanten van de Zaanse grootgrutter.

VU wint Lofprijs, Sofprijs voor AH
1 februari 2010 - De Vrije Universiteit is door bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands uitgeroepen tot winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal 2009. De VU uit Amsterdam constateerde bij haar studenten een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en achtte het nodig de eerstejaars aan een taaltoets te onderwerpen. Het is een wat dubieuze lof, omdat de Amsterdamse universiteit daarmee eigenlijk zegt dat de middelbare scholen en misschien ook wel basisscholen in Nederland falen in hun opdracht hun leerlingen behoorlijk Nederlands bij te brengen. De VU won de prijs vůůr de universiteit van Gent, die genomineerd was omdat deze Vlaamse universiteit, in afwijking van de meeste Nederlandse universiteiten, nadrukkelijk streeft naar een versterking van het Nederlands als taal van de universiteit. Gent beroept zich daarbij op het zogeheten Bologna-akkoord (voor Nederlandse universiteiten is die overeenkomst tussen 30 Europese onderwijsministers uit 1999 om het Europese tertiaire onderwijs te stroomlijnen juist een alibi om hun curriculae drastisch te verengelsen). Op de derde plaats eindigde het initiatief van 14 Nederlandse hoogleraren om er bij onderwijsminister Plasterk op aan te dringen het Nederlands aan de Nederlandse universiteiten weer zijn (wettelijke) rechtmatige eerste plaats te geven.
De bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands konden kiezen uit elf kandidaten die in de loop van 2009 door de schrijfgroep van sN waren uitverkozen tot Lof van de maand. In het eerste jaar dat de prijs werd uitgereikt (2004) was die voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het vorig jaar ging de Lofprijs naar Linda van den Bergh. Eerdere winnaars waren Thomas von der Dunk, Gerrit Komrij en de ChristenUnie.
EuroShopper De Sofprijs der Nederlandse taal 2009 gaat naar Albert Heijn/Euroshopper. Albert Heijn werd in november 2009 de Sof van de maand vanwege zijn nieuwe verpakking van het goedkope merk EuroShopper. Engels komt groot op de verpakking, het Nederlands staat er voortaan alleen nog maar in priegellettertjes op. Microsoft, met zijn ver doorgevoerde verengelsing in de klantbehandeling, werd tweede en Etienne Schouppe, de Belgische staatssecretaris die de Hop&Shop-dag bedacht, werd derde. De bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands konden kiezen uit twaalf kandidaten die in de loop van 2009 door de schrijfgroep van sN waren uitverkozen tot Sof van de maand.
Het vorig jaar ging de Sofprijs naar de Nederlandse minister Plasterk, vanwege zijn weigering de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs te handhaven, die stelt dat Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten. Plasterk liet weten dat hij de prijs niet in ontvangst wilde nemen. Ook de Sofprijswinnaar van 2007, minister-president Jan-Peter Balkenende, bedankte voor de Sofprijs. Eerdere winnaars van de Sofprijs der Nederlandse taal waren, onder meer, het ministerie van economische zaken, Karla Peijs en Neelie Kroes. Ook de laatste twee weigerden de prijs in ontvangst te nemen. Minister Van der Hoeven nam, als vertegenwoordiger van het ministerie van economische zaken, de Sofprijs 2006 wťl in ontvangst. De Sofprijs is door sN nadrukkelijk bedoeld als aanmoedigingsprijs: Let op uw taal.
De Lof- en de Sofprijs worden jaarlijks uitgereikt aan een organisatie of persoon in Nederland of Vlaanderen die zich het jaar eraan voorafgaand het verdienstelijkst heeft gemaakt voor de Nederlandse taal respectievelijk aan de persoon of organisatie die, bewust of onbewust, de Nederlandse taal ernstig te kort heeft gedaan. De plastieken van Puk de Hondt, die verbonden zijn aan de prijs, zullen aan de winnaars persoonlijk worden overhandigd.

Plasterk wil nu definitief niet
8 januari 2010 - Het was al duidelijk dat de Nederlandse minister voor, onder meer, wetenschappelijk onderwijs de Sofprijs 2008 niet in ontvangst wilde nemen. Na een hoop heenenweergemeel kwam in de loop van december dan eindelijk zijn verlossende woord . Hij acht het niet zijn plicht rectores magnifici er op te wijzen dat Nederlands de voertaal bij de opening van het academisch jaar dient te zijn. "Daar is het voorschrift dat bepaalt dat onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands niet van toepassing.", schrijft Plasterk. SN heeft de minister laten weten dat hij de prijs heeft gekregen omdat hij juist dŪe regel niet wenst te handhaven en er daarmee blijk van geeft lak aan de wet en het Nederlands te hebben.

SN op congres Onze Taal
prinses Laurentien luistert
24 november 2009 - De stichting Nederlands was op 21 november met een kraam aanwezig op de informarkt op het congres van het genootschap Onze Taal in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. In de koffiepauze kreeg OT-beschermvrouwe prinses Laurentien de nieuwe woordenlijst aangeboden. Er was bij de begeleiders van de prinses enige verwarring over de locatie van de sN-kraam, zodat de prinses eerst naar de buren van het Ampzing-genootschap werd geloodst. Het genootschap nam de gelegenheid te baat haar de doos Kind noch cry te schenken. Er was veel belangstelling van de congresgangers voor de konterfeitsels van de stichting, onder meer affiches van Eric Coolen van het eerdergenoemde genootschap, maar geen van hen liet zich verleiden met de Sofprijs op de foto te gaan. Het lag in de bedoeling dat de geportretteerde de foto in de vorm van een briefkaart naar Plasterk zou sturen.

Extra editie van nieuwsbrief
13 november 2009 - Speciaal ter gelegenheid van het uitkomen van de nieuwe woordenlijst is er een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief uitgekomen. De nb is als pdf-bestand (964 kB) binnen te halen

De Woordenlijst is uit
De WOordenlijst
13 oktober 2009 - De nieuwe woordenlijst Funshoppen in het Nederlands; Woordenlijst onnodig Engels ligt vanaf vandaag in de schappen van de boekwinkel. De door Bert Bakker uitgegeven lijst met zo'n 11 000 vervangers voor 4500 Engelse termen en uitdrukkingen is ook te bestellen bij Onze Taal. Minister Plasterk heeft laten weten het eerste exemplaar niet in ontvangst te kunnen nemen. En passant liet de bewindsman weten ook de Sofprijs niet in ontvangst te zullen nemen. Het boekje zal op het congres van Onze Taal in Utrecht worden aangeboden aan prinses Laurentine, beschermvrouwe van het genootschap.
Aan het boekje is, onder aanvoering van een redactie van vijf mensen, door een groot aantal taalliefhebbers meer dan tien jaar gewerkt. Eerder werden in eigen beheer bij de stichting Nederlands een aantal edities van '... x liever Nederlands' uitgegeven. De laatste uitgave, '2400 x liever Nederlands', dateert uit 2005 en is omarmd, door, onder meer, de redactie van de Vlaamse krant De Standaard, het Nederlandse blad Elsevier en, deels, opgenomen in het nieuwste stijlboek van De Volkskrant.

Protest tegen Engels
op gevel hogeschool
Gevelopschriften hogeschool29 september 2009 - De Vlaamse vereniging De Marnixring heeft een klacht ingediend bij de vaste commissie voor taaltoezicht tegen de Provinciale Hogeschool Limburg in het Belgisch-Limburgse Hasselt. De hogeschool heeft sedert enige tijd zijn gevels 'opgesierd' met Engelse opschriften. Bij de opening van het academisch jaar op 25 september deelden leden van de Marnixkring vlugschriften uit. Het overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen en het Verbond der Vlaamse Academici ondersteunen het protest van de Marnixring. De Marnixring is een in 1968 opgerichte vereniging, die ijvert voor het Nederlands.

Amsterdam had het
14 september 2009 -Damtoerist Ooit had Amsterdam het en hoefde de hoofdstedelijke wijn geen Engelse krans. De vroede vaderen van Neerlands hoofdstad zijn het inmiddels kwijt en vrezen ook dat de toerist, die nog naar Amsterdam wil komen, de weg kwijt raakt. Dus worden de haltes met wetenswaardigheden in het Amsterdamse openbare vervoer in twee talen omgeroepen: Nederlands en Engels. Dat daarmee de vele anderstalige toeristen niet worden bediend (de grootste groep komt uit Duitstalige landen) dringt kennelijk niet tot verantwoordelijk wethouder Asscher door. Overigens was die tweetaligheid een opzetje van D66-gemeenteraadslid Jan Paternotte, die eerder een rigoureuzer voorstel om Amsterdam tweetalig te maken zag sneven. Dat het ook anders kan bewijst het Londense ov-bedrijf dat toeristen in 17 talen de weg wijst (waaronder niet het Nederlands), zonder dat de Londense buschauffeurs hun moerstaal moeten ondertitelen.
Eric Coolen van het Ampzing-genootschap maakte een serie tekeningen van deze hoofdstedelijke uitglijer. Binnenkort zijn die als kaart of als opdruk op een t-hemd te bestellen.

TU/e 'opent'
in het Engels
3 september 2009 - Terwijl de rector-magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen zijn rede bij de opening van het academische jaar in het Nederlands hield, zal prof.dr.ir. Hans van Duijn, rector magnificus van deze technische universiteit, zijn toespraak op 7 september a.s. in het Engels houden. Andere sprekers bij deze plechtigheid, die het motto 'The world is yours' heeft meegekregen, zijn de Nederlanders prof.dr.Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-economische Raad, en de ruimtevaarder Andrť Kuijpers. Van diverse zijden is protest aangetekend bij de rector-magnificus vanwege de gebruikte taal bij deze plechtigheid.
Bron: TU/e

RUG-rector Zwarts houdt
(tandenknarsend) woord
2 september 2009 - De rector-magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, Frans Zwarts, heeft de opening van het academische jaar in Groningen geopend met een rede in de landstaal, zij het niet van harte, zo constateerde een vertegenwoordiger van de stichting Taalverdediging die de openingssessie bijwoonde. Volgens TV-correspondent Johan Derks viel Zwarts veelvuldig terug op, onvertaalde, Engelse citaten. Weliswaar begon hij in het Nederlands, maar een van zijn eerste zinnen was The challenge may be our salvation waarna hij in het Engels een minutenlange weergave gaf van delen van een toespraak van president Obama voor de Nationale Academie van Wetenschappen in de VS, zo bericht Derks uit Groningen. Zwarts ging in zijn toespraak vooral in op de klimaatcrisis en de bijdrage die het RUG-instituut Energy Delta Research Centre kan leveren aan de oplossing van die crisis. Belangrijk, zo betoogde Zwarts, is niet de techniek, maar de houding van de mens tegenover deze 'uitdaging'.

RUG-rector praat
toch Nederlands
29 juli 2009 - De voor maandag 31 augustus in Groningen aangekondigde demonstratie gaat niet door. Oorspronkelijk zou de opening van het academisch jaar van de Rijksuniversiteit Groningen op die dag in het Engels worden gehouden. De stichting Taalverdediging tekende protest aan bij de rector-magnificus van de RUG Frans Zwarts. Tevens kondigde de stichting aan bij de opening te gaan demonstreren als Zwarts zijn voornemen zou doorzetten. Inmiddels heeft de rector via zijn secretaresse laten weten bij de opening van het academisch jaar zich toch van het Nederlands te zullen bedienen. De stichting Nederlands ondersteunde de actie van Taalverdediging met, onder meer, het versturen van een oproep te demonstreren aan sN-sympatisanten. Die oproep komt nu te vervallen. Het spandoek 'Voertaal Nederlands' dat Taalverdediging heeft laten maken zal nog niet worden weggeborgen, aldus TV-secretaris Ab Braamkolk. Die kan nog dienst doen bij soortgelijke aangelegenheden, zo stelde hij.

Nieuwsbrief 23 is uit:
bestuur vernieuwd
17 juli 2009 - Het heeft even geduurd, maar er is dan toch weer een nieuwsbrief gekomen. De nieuwsbrief bevat, naast op het web reeds gepubliceerde artikelen, ook een artikel van de hand van DaniŽl Mantione over Gronings onderzoek uit de losse pols, waarop, onder meer, het kabinet en de Kamer der besluiten baseert met betrekking tot de proeven met 'Engelse onderdompeling' op de basisschool. Daarnaast wordt in de nieuwsbrief aandacht besteed aan recente wisselingen in het sN-bestuur. DaniŽl is lid geworden van het sN-bestuur. GJ van Veggel is de nieuwe secretaris van sN. Die functie is na het afscheid van Peter Fagg enige jaren vacant geweest. Aan de andere kant heeft Kees Vermeij afscheid genomen van het stichtingsbestuur waar hij sedert de oprichting in 1999 (als de stichting Natuurlijk Nederlands) bestuurslid is geweest. Kees blijft nog wel meewerken aan de woordenlijstgroep, die eind dit jaar met een nieuwe editie zal uitkomen.

CDA wil Nederlands
snel in grondwet
8 juli 2009 - Het CDA wil dat de minister van binnenlandse zaken Guusje ter Horst nu eens op de proppen komt met een voorstel om het Nederlands als bestuurs-, cultuur- en omgangstaal in de grondwet vast te leggen. Maanden geleden had ze beloofd direct zo'n voorstel in te dienen, maar Tweedekamerlid Jan Schinkelshoek van het CDA heeft nog niets gezien, aldus meldt de Telegraaf van 8 juli.
Volgens de krant heeft het Kamerlid schriftelijke vragen aan Ter Horst gesteld om haar tot meer haast te manen. "Ik weet niet waar het wachten op is", stelde Schinkelshoek volgens het dagblad. Bij de formatie van het kabinet in 2007 is afgesproken dat de positie van het Nederlands in de grondwet wordt verankerd. Het lijkt er op dat Ter Horst nu pas een staatscommissie aan het werk zet die zich over de grondwet gaat buigen. Schinkelshoek wil niet dat een voorstel voor een grondwettelijke verankering van het Nederlands daardoor op de lange baan wordt geschoven. Overigens is het wettelijk vastgelegd dat een grondwetswijziging pas in een volgende zittingsperiode van de Kamer definitief kan worden ingevoerd, omdat niet de huidige maar een nieuwe Staten-Generaal (Eerste plus Tweede Kamer) zich over de grondwetswijziging mag uitspreken. Voor wijziging is een tweederde meerderheid van de gezamenlijke Eerste en Tweede Kamer nodig. De laatste grote grondwetsherziening van 1983 had een aanlooptijd van twaalf jaar. Die herziening was echter aanzienlijk ingrijpender dan de onderhavige. Naast het Nederlands zal ook de positie van het Fries in de grondwet worden vastgelegd.

Hoogleraren pleiten voor Nederlands
30 juni 2009 -14 hoogleraren hebben in een brief aan onderwijsminister Ronald Plasterk gepleit voor een stevige positie van het Nederlands in het academisch onderwijs. Het veertiental erkent de positie van Engels als taal van de wetenschap, maar vindt daarnaast dat het wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke belang van Nederland en alle Nederlanders gediend is met het voortbestaan van het Nederlands als voertaal van de wetenschap. De hoogleraren bepleiten bij Plasterk concrete maatregelen die een goed verankerde positie van het Nederlands op de universiteiten waarborgen. Zij verwijzen daarbij naar het KNAW-rapport Nederlands tenzij... uit 2003 en een recent artikel van akademiehoogleraar Pieter Muysken in NRC Handelsblad van 15 mei. De briefschrijvers zijn gaarne bereid met de minister te overleggen hoe een en ander gestalte zou kunnen krijgen.

Funshoppen niet nodig meer
4500 x liever Nederlands 26 mei 2009 - Kids worden weer kinderen en sale weer uitverkoop. Komend najaar komt bij Prometheus 'Funshoppen in het Nederlands. Woordenlijst onnodig Engels' uit, de opvolger van de in 2005 door de stichting Nederlands in eigen beheer uitgegeven woordenlijst"2400 x liever Nederlands". Dit boek biedt ruim 11.000 vervangers voor 4500 Engelse woorden en uitdrukkingen die veel en onnodig in het Nederlands worden gebruikt. De vervangers passen bij uiteenlopende conteksten en verschillende smaken. Formeel of speels, bekend of verrassend, er is altijd een geschikte vervanger te vinden. Doe onnodig Engels in de (zomer)opruiming, ga pretwinkelen in het Nederlands, is de slagzin waarmee het boek door de uitgever aan de m/v gebracht gaat worden.

Nederlands verliest
Uitreiking Lofprijs 2008
18 mei 2009 - Op maandag 18 mei heeft Lofprijswinnares Linda van den Bergh uit handen van oud-Lofprijswinnaar Thomas von der Dunk de stoffelijke blijken van dat eerbetoon in de Zwarte Doos in Eindhoven in ontvangst genomen. Linda zei bij die gelegenheid dat haar succesvolle protest tegen het gebruik van Engels bij haar eigen diploma-uitreiking niet zal beklijven. De Radboud-universiteit heeft laten weten dat de diploma-uitreiking aan afgestudeerden in de gedragswetenschap voortaan 'gewoon' weer in het Engels zal zijn, omdat het een Engelstalige opleiding betreft. Haar nieuwe 'baas', prof.dr.Wim Jochems, betoogde tijdens het minisymposium dat was georganiseerd rond de prijsuitreiking, dat er in Nederland nauwelijks gedegen onderzoek is gedaan naar de effecten van het verengelsen van de Nederlandse universiteiten. Het invoeren van het Engels als lestaal wordt volgens onderwijskundige Jochems dan ook voornamelijk onderbouwd door vage stellingen. SN-bestuurslid Jan Roukens betoogde dat de Nederlandse universiteiten wat het gebruik van het Engels in Europa ver aan kop gaan. Volgens een vrij recent onderzoek van de ACA te Brussel (Academic Cooperation Association; een organisatie die de internationalisering van de academia voorstaat), wordt zo'n 25% van al het onderwijs in het Nederlands hoger onderwijs, dat is inclusief het hbo, in het Engels gegeven. Nummer twee op die ranglijst, Finland, komt nog niet tot de helft. In Zuid-Europa wordt Engels nauwelijks in het universitair onderwijs als lestaal gebruikt. Volgens het sN-bestuurslid onderbouwt deze studie allerminst de in Nederland vaak gehoorde stelling dat verengelsing van het universitair onderwijs extra buitenlandse studenten aantrekt.
Ook Thomas von der Dunk, het vorig jaar winnaar van de Lofprijs, hekelde in zijn bijdrage de gebrekkige argumentatie van de Nederlandse onderwijsbestuurders. Het gebruik van het Engels heeft niet zozeer wetenschappelijke als wel bedrijfseconomische gronden, vindt hij. Het is volgens Von der Dunk een utopie te denken dat het Nederlandse Engels briljante studenten naar Nederland zal lokken. Nederlandse universiteitsbestuurders halen, ondanks verhalen over bijspijkercursussen Nederlands voor studenten, hun neus op voor de landstaal, zo stelt de publicist vast.
Uitzending EenVandaag

Kamer tegen overmaat
Engels op universiteit
8 april 2009 - Tijdens een discussie over vreemde talen in het onderwijs hebben de fracties van CDA, SP en PVV, samen de helft van de Tweede Kamer, zich kritisch uitgelaten over de verengelsing van het hoger onderwijs, zo meldt NRC Handelsblad. Het CDA heeft begrip voor Engelstalige masters (tweede tweefaseopleiding ) op technische of landbouwuniversiteiten, maar vraagt zich af of masteropleidingen Nederlands recht ook in het Engels moeten. De SP is niet enthousiast over het fenomeen dat studenten soms geen Nederlandstalige master meer kunnen kiezen. De PVV vreest dat het Nederlands in het hoger onderwijs verwordt tot een boerendialect.
De verengelsing van het hoger onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen. Zo zijn alle 46 tweedefaseopleidingen van de Universiteit Maastricht in het Engels, op Nederlands recht na. Aan de Universiteit van Amsterdam worden 105 van de 170 tweedefaseopleidingen in het Engels gegeven. In Utrecht zijn dat er 89 van de 196.
Boris van der Ham van D66 vindt het geen enkel probleem dat steeds meer opleidingen in het Engels zijn, gezien het buitenlands toptalent dat Nederland hiermee kan strikken. De krant meldt niet op welke toptalenten Van der Ham doelt. Volgens het artikel vinden de PvdA en de VVD dat ook op andere schooltypen meer aan Engels gedaan moet worden. Een vak als aardrijkskunde zou volgens deze partijen op de basisschool best in het Engels gegeven mogen worden. VVD-Kamerlid Ineke Dezentjť Hamming wil dat er, vanwege de matige resultaten met Engelse les op de basisschool, speciale vakdocenten worden aangetrokken. De drie eerder genoemde partijen zijn mordicus tegen een grotere plaats voor Engels op de basisschool. Zij vrezen dat de aandacht voor Engels ten koste zal gaan van de basisvaardigheden Nederlands en rekenen.
Ook de commissie Dijsselbloem, die vorig jaar de recente vernieuwingen in het Nederlandse onderwijs doorlichtte, stelde in haar advies dat het basisonderwijs zich vooral op die basisvaardigheden moet concentreren. Met die adviezen is, overigens, tot op heden weinig gedaan. Vlak na het uitkomen van het rapport van de Kamercommissie, kwam de Nederlandse Onderwijsraad al weer met een advies om op de basisschool al in groep 3 en 4 te beginnen met lessen in het Engels. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma, verantwoordelijk voor het basisonderwijs, staat het Nederlands helemaal niet onder druk in het basisonderwijs, aldus NRC Handelsblad.

Nieuwe NAVO-chef praat Deens
De nieuwe NAVO-chef
8 april 2009 - De nieuwe NAVO-chef Anders Fogh Rasmussen is zijn nieuwe baan begonnen met een op een persconferentie in het Deens afgelegde verklaring, zo meldt het AD. Pas na deze onvertaalde verklaring beantwoordde de Deense ex-premier enkele vragen in het Engels over de aanwezigheid van Deense troepen in diverse moslim-landen. Rasmussen was voor NAVO-land Turkije minder geschikt voor de functie van secretaris-generaal vanwege zijn weigering spotprenten te verbieden waarin de profeet Mohammed op de hak genomen werd.

Franse senator bezorgd
over meertaligheid EU
2 maart 2009 - De Franse senator Hubert Haenel is bezorgd over de steeds grotere dominantie van het Engels in de communicatie in de Europese Unie. Hij heeft een motie ontworpen voor de Franse senaat, waarin wordt aangedrongen om vast te houden aan de meertaligheid in Europa.
Haenel constateert dat steeds vaker documenten van de Europese commissie louter in het Engels verschijnen. Voortgangsrapporten over kandidaat-lidstaten als KroatiŽ en MacedoniŽ zijn in het Engels en ook een rapport over EU-agentschappen ("Bodies set up by the Communities and having legal personality" van mei vorig jaar verscheen alleen in het Engels. Eerder vorig jaar had ook de Duitse Bondsdag al geklaagd dat EU-rapporten over, onder veel meer, Kosovo, waar Duitsland militaire en politionele ondersteuning verleent, slechts in het Engels beschikbaar zijn.

De uitslag:
Plasterk Sof en Linda Lof van 2008
31 januari 2009 - Afstudeerster Linda van den Bergh is door bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands uitgeroepen tot winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal 2008. Linda van den Bergh kreeg de prijs omdat ze vorig jaar, samen met collega-afstudeerders, protesteerde tegen het taalgebruik van de afstudeerceremonie aan de Radboud-universiteit in Nijmegen. Bij de ceremonie zou in het Engels gesproken worden en Linda van den Bergh vond dat ongepast, mede ook gezien het feit dat vele familieleden, vrienden en kennissen deze bijeenkomst ter gelegenheid van de afronding van een studie aan een Nederlandse universiteit plegen bij te wonen. Linda, tegenwoordig werkzaam bij de Eindhoven School of Education, bleef in de verkiezing de Vlaamse radiopresentator Fred Brouwers voor. Als derde eindigde het ministerie van economische zaken, enkele jaren eerder nog winnaar van de Sofprijs 2006. De bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands konden kiezen uit negen kandidaten die in de loop van 2008 door de schrijfgroep van sN waren uitverkozen tot Lof van de maand.
In het eerste jaar dat de Lofprijs werd uitgereikt (2004) was die voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het vorig jaar ging de Lofprijs naar Thomas von der Dunk. Eerdere winnaars waren Gerrit Komrij en de ChristenUnie. Ronald Plasterk krijgt de Sof der Nederlandse taal van 2008. Plasterk verdiende de prijs voor zijn weigering de Nederlandse universiteiten te houden aan de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs, die stelt dat Nederlands de voertaal is op de universiteiten. Plasterk was, ter voorbereiding van een, onder meer, door sN georganiseerd congres in Brussel, door de stichting Nederlands uitgenodigd de Nederlandse universiteiten te herinneren aan hun wettelijke taalplicht. Ondanks dat grote delen van het universitaire onderwijs niet meer in het Nederlands gegeven worden, vond de onderwijsminister dat die universiteiten niets verkeerd doen en dat de positie van het Nederlands aan de Nederlandse universiteiten voldoende gewaarborgd is.
De bewindsman kwam eind vorig jaar bovendien negatief in het nieuws door een bericht in de Telegraaf waarin gesteld werd dat Plasterk basisscholen wil laten experimenteren met lessen in het Engels; een idee dat is opgeworpen door de Nederlandse Onderwijsraad. Plasterk heeft nog niet gereageerd op een brief van de stichting Nederlands om klaarheid rond dit voornemen te brengen en dat heeft ook geen rol gespeeld bij zijn nominatie tot ťťn van de tien Sof-kandidaten uit 2008.
Tweede op geringe afstand is de nieuwe Vlaamse zender MNM geworden, die bij zijn introductie en naamgeving overdadig gebruik maakt van Engels. Derde werd de Nederlandse Onderwijsraad, die de Nederlandse onderwijsminister het advies gaf basisschoolleerlingen in Nederland al vroegtijdig lessen in het Engels te gaan geven.
Het vorig jaar ging de Sofprijs naar de Nederlandse minister-president Jan-Peter Balkenende, die de prijs overigens niet in ontvangst wenste te nemen. Eerdere winnaars van de Sofprijs der Nederlandse taal waren, onder meer, het ministerie van economische zaken, Karla Peijs en Neelie Kroes. Ook de laatste twee weigerden de prijs in ontvangst te nemen. Minister Van der Hoeven nam, als vertegenwoordiger van het ministerie van economische zaken, de Sofprijs 2006 wťl in ontvangst. De Sofprijs is door sN nadrukkelijk bedoeld als aanmoedigingsprijs: Let op uw taal.
Linda en haar medestudenten gingen fier aan de leiding, op vrij grote achterstand gevolgd door de Vlaamse radiomaker Fred Brouwers. Het ministerie van economische zaken, enkele jaren eerder winnaar van de Sofprijs, werd nu derde bij de Lofkandidaten.

Nieuwsbrief 22 is uit
27 november 2008 - Nieuwsbrief nr.22 is uit met daarin een verslag van het op 10 oktober gehouden congres van de hand van Ghislain Duch‚teau en de lezing die Thomas von der Dunk hield ter gelegenheid van de ontvangst van de Sofprijs 2007. Het bestand meet 1,3 MB.

Plasterk wil proef met
meer Engels op basisschool
Congres over taal van de universiteit
23 november 2008 - Onderwijsminister Plasterk wil op een aantal basisscholen op proef een deel van de lessen in het Engels laten geven, zo stelt De Telegraaf van vrijdag 21 november. Op die manier moeten de leerlingen zich deze taal beter eigen maken, is het verhaal van Plasterk. De Onderwijsraad heeft onlangs in een advies aan de minister aangedrongen op meer Engels in het basisonderwijs.
Op dit moment bieden 168 scholen hun leerlingen al op vroege leeftijd onderwijs in vreemde talen aan, vrijwel uitsluitend Engels. Dat aantal groeit de laatste jaren sterk. Volgens de wet dient op de basisschool les te worden gegeven in het Nederlands, maar evenals in het tertiair onderwijs lapt de huidige onderwijsminister de wet aan zijn laars.
Bron: De Telegraaf

Week van het Nederlands
bij Vlaamse omroep
22 oktober - Bij de Vlaamse omroep VRT staat deze week in het teken van de Nederlandse taal . Zo was er op 21 oktober een symposium over de rijkdom va de Nederlandse taal en besteden zowel radio- als tv-zenders extra aandacht aan het Nederlands. Radio 2 looft Ä 500 uit voor de bedenker van de beste tegenhangers van de vijf ergerlijkste Engelse woorden of uitdrukkingen.

Plasterk maakt zich niet
sterk voor het Nederlands
Congres over taal van de universiteit
13 oktober - De Nederlandse onderwijsminister Ronald Plasterk ziet geen redenen maatregelen te nemen om de positie van het Nederlands als taal van de wetenschap te versterken. Ook vindt de bewindsman het niet nodig universiteiten te houden aan de taalclausule in de wet op het wetenschappelijk en hoger onderwijs. Die clausule stelt dat het Nederlands de voertaal is in het universitair onderwijs. De bewindsman stelt dit in antwoord op vragen van de stichting Nederlands ter voorbereiding op het congres in Brussel op 10 oktober over de taal van de universiteit en wetenschap. Het congres was een 'co-productie' van NL-Term, ANV Vlaanderen vzw en de stichting Nederlands.
Volgens de minister is de positie van het Nederlands voldoende gewaarborgd in de wet en houden de universiteiten zich keurig aan de taalclausule. Uit een onderzoek van de commissie cultureel verdrag Vlaanderen-Nederland uit 2007 blijkt echter dat het Engels in de tweede fase van de academische opleiding aan de Nederlandse universiteiten overheerst. De universiteit van Maastricht is nagenoeg geheel verengelst. In de tweede fase aan de Technische Universiteit Delft wordt geen Nederlands meer gebezigd. De stichting Nederlands bezint zich op verdere stappen.
Het congres over de taal van de universiteit in het Vlaamse parlement in Brussel heeft zich geheel gericht op deze brandende kwestie. Extra munitie werd aangedragen door een recente uitspraak van de Vlaamse minister van innovatie en economie Patricia Ceysens, die bij de opening van het academisch jaar stelde dat er wettelijk meer mogelijkheden zouden moeten komen voor Engels aan de Vlaamse universiteiten. De teneur van het congres was dat het Nederlands weer de voertaal aan de Nederlandse universiteiten diende te worden.
Een vrij uitgebreid verslag van het congres is te vinden op de webstek van het Verbond der Vlaamse Academici. Een vrijzinniger (beeld)verslag is te vinden op de webstek van het Ampzing-genootschap, dat de muzikale noot op het congres verzorgde. Het ligt in de bedoeling dat er binnenkort een officiŽel verslag van het congres verschijnt met aanbevelingen voor de herinvoering van het Nederlands als taal van de universiteit.

Onderwijsraad: kleuters al aan het Engels
19 mei 2008 - De Onderwijsraad vindt dat kleuters in Nederland al Engelse les moeten krijgen. Jonge kinderen tot 7 of 8 jaar zijn erg gevoelig voor taal, aldus de raad. Nu krijgen basisschoolleerlingen 'pas' Engels vanaf hun tiende. De Onderwijsraad benadrukt dat kernvakken als rekenen en Nederlands niet mogen ondersneeuwen.
Kinderpsycholoog en natuurkundige Ewald Vervaet vindt de raad van de raad flauwekul, zo laat hij in een persbericht weten. "Dit is om verschillende redenen een dwaas voorstel dat veel geld en indivning gaat kosten en een geringe opbrengst gaat hebben." Volgens Vervaet zijn kinderen neurologisch en psychologisch nog niet toe aan het schoolse leren van een vreemde taal. Dat advies is volgens de psycholoog ook in strijd met de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem, die stelde dat het hoofdaccent in het basisonderwijs op Nederlands en rekenen moet liggen. De Onderwijsraad wil het Engels op een speelse manier aanleren door, onder meer, het zingen van Engelse liedjes. Maar waarom geen Franse, Duitse of Finse liedjes, stelt Vervaet. "En waarom verzoekt de Onderwijsraad niet tegelijkertijd aan de Britse regering om aldaar het zingen van Nederlandse liedjes te bevorderen", vraagt hij zich af in zijn persbericht.

Balkenende wil Sofprijs niet
15 april 2008 - Minister-president Jan-Peter Balkenende is niet blij met de hem toebedeelde Sofprijs der Nederlandse Taal 2007. Balkenende kreeg die prijs van de stichting Nederlands naar aanleiding van zijn in het Engels gehouden toespraak bij de opening van het academisch jaar aan de Wageningse universiteit. Een woordvoerster van de premier stelde dat er vanwege het grote aantal buitenlandse gasten en buitenlandse studenten was afgesproken de toespraak in het Engels te houden, volgens haar een kwestie van 'courtesy'. De premier zal de prijs, die later dit jaar tijdens het sN-congres in Brussel zou worden uitgereikt, dan ook niet in ontvangst nemen.
De stichting Nederlands onderstreept dat het gebruik van het Engels in Nederland door een Nederlandse minister-president afbreuk doet aan de status van het Nederlands in Nederland. Zij vindt dat temeer kwalijk daar Balkenende aanvoerder is van een kabinet dat voornemens is de positie van het Nederlands in de grondwet te verankeren.

SN organiseert taalcongres in Vlaams parlement
30 maart 2008 - Op 10 oktober organiseert de stichting Nederlands in samenwerking met NL-Term in Brussel een congres over de taal van het tertiaire onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Meer over dat congres en de achtergronden zijn te lezen in de jongste nieuwsbrief (pdf-bestand, 1,2 MB). Daarin o.m. ook de brief van premier Balkenende, waarin hij uitlegt waarom hij vorig jaar in Wageningen het academische jaar opende met een rede in het Engels.

Sofprijs 2007 voor Balkenende,
Von der Dunk krijgt de Lofprijs
Thomas von der Dunk
11 februari 2008 -De bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands hebben minister-president Jan-Peter Balkenende gekozen tot winnaar van de Sofprijs der Nederlandse Taal 2007. Thomas von der Dunk krijgt de Lofprijs der Nederlandse Taal 2007.
Balkenende, die zowel kandidaat was voor de Lofprijs (in zijn functie als regeringsleider) als voor de Sofprijs, krijgt de prijs voor het feit dat hij het vorig jaar bij de opening van het academisch jaar bij de Universiteit Wageningen een toespraak in het Engels hield. Thomas von der Dunk was kandidaat voor de Lofprijs, omdat hij het vorig jaar (23 november) in de Volkskrant een artikel schreef over de vlucht van de Nederlandse 'elite' naar het Engels. Engels op de universiteit zet de Nederlandse studenten op afstand en sluit de elite af van de rest van Nederlands, aldus Von der Dunk in dat artikel. Naast Von der Dunk waren, onder meer ook, Jozef Deleu, oprichter van Ons Erfdeel, en het Meertens-instituut, voor de inrichting van een databank voor het Nederlandser lied, kandidaten voor de Lofprijs.
Premier Balkenende moest, onder meer, concurreren met het Dutch Teachers College, een naam die enkele hogeschoolbestuurders hadden bedacht voor een nieuwe Nederlandse leraaropleiding. Ook minister Plasterk was kandidaat vanwege zijn uitspraken de EU om te vormen tot eentalig (= Engels) bastion.

Naakt modellen tekenen
11 februari 2008 Wie gaat er uit de kleren bij een cursus naakt model tekenen: het model of de cursisten? Bezoekers van de SOS-webstek kozen dit voorbeeld tot winnaar in de verkiezing van de onjuiste spatie van 2007. Het winnende voorbeeld werd gesignaleerd op de webstek van een Amsterdams evenementenbureau dat een cursus met de gewraakte titel aanbiedt. De twee spaties in de naam van de cursus geven verschillende interpretatiemogelijkheden. Het idee dat je wellicht niet in je schilderskloffie naaktmodellen mag tekenen maar als tekenaar zelf uit de kleren moet, sprak duidelijk tot de verbeelding en leidde tot veel hilariteit. Een derde van de deelnemers koos voor dit voorbeeld. Op de tweede plaats eindigde de onjuiste spatie in de kop Rijbewijs voor zeventien jarigen in de Krant van Gouda. De derde plaats is voor de onjuiste spatie in software matig op de verpakking van een webcam van Logitech.
Het platform Signalering Onjuist Spatiegebruik (SOS) strijdt al sinds 2004 tegen het onjuiste gebruik van spaties in Nederlandstalige teksten. Dagelijks worden er nieuwe voorbeelden van onjuist spatiegebruik gepubliceerd op de SOS-website.

Engels wordt de lestaal

8 november 2007 -Driekwart van de door het onderzoekbureau Qrius ondervraagde basisschoolleerlingen verwacht dat in de toekomst op de basisschool in het Engels wordt gesproken en lesgegeven. Een kwart denkt zelfs dat er in de klas een mengeling van verschillende talen wordt gesproken, zo blijkt uit het onderzoek dat gedaan is in opdracht van de KPN. Daarnaast denkt 26% van de kinderen dat er in de toekomst ook lessen zijn in msnÔŅĹen en sms'en. Een derde van de meisjes zou in de toekomst graag koken op het lesprogramma zien, terwijl 30% van de jongens het liefst lessen in gamen krijgt. Onderwijzers hoeven wat de kinderen betreft trouwens niet voor hun baan te vrezen: 99% van de kinderen vindt het contact met hun meester of juf en hun klasgenoten het allerbelangrijkst op school.


Nieuwsbrief 19 is uit

8 oktober 2007 - De nieuwe nieuwsbrief van sN is uit. Daarin staat onder meer een artikel van prof.Wim Couwenberg, oud-hoogleraar staats- en bestuursrecht en directeur/hoofdredacteur van Civis Mundi over de achteloze houding van de Nederlanders tegenover hun taal. De nieuwsbrief is binnen te halen als pdf-bestand (ongeveer 340 kB).


Universiteiten sterk verengelst

23 september 2007 -De Nederlandse universiteiten zijn de laatste jaren sterk 'verengelst', zo meldt De Standaard . Terwijl het Engels in 2000 als onderwijstaal maar beperkt aanwezig was, is de taal in de meeste Nederlandse universiteiten nu dominant. Meer dan de helft van de mastersopleidingen (vroegere doctoraalopleidingen) wordt er in het Engels gegeven. Het Vlaamse dagblad verwijst in het artikel naar een rapport van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN).
Het rapport vergelijkt de situatie van dit jaar met de toestand in 2000, zo stelt het dagblad. Aan de Technische Universiteit Delft, bijvoorbeeld, wordt, net als in Wageningen, geen enkele tweedefase-opleiding nog in het Nederlands gegeven. De universiteit schrijft in haar gedragscode dat het Engels de instructietaal voor de mastersopleidingen is. In de eerste fase is het Nederlands wel nog dominant. De Delftse universiteit staat niet alleen. Zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit Amsterdam is de voorbije zeven jaar geÔŅĹvolueerd van minder dan tien procent Engels naar zo'n zeventig procent van de mastersopleidingen. Ook aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Maastricht, Universiteit Tilburg, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven is de helft of meer van de masters Engelstalig. Zeven jaar geleden was dat lang nog niet het geval, zo meldt De Standaard. De verengelsing woekert voort ondanks de taalclausule in de Nederlandse wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs die stelt dat het Nederlands de voertaal is in het tertiair onderwijs. De onderwijscommissie van de Tweede Kamer, daarop attent gemaakt, doet of haar neus bloedt.
Aan de Vlaamse universiteiten is de positie van het Engels de voorbije zeven jaar min of meer ongewijzigd gebleven, maar ook hier bestaat de neiging om meer Engels te gebruiken, aldus de Standaard.
Reageer via Standaard-forum


Balkenende opent academisch jaar Wageningen in het Engels

5 september 2007 - Minister-president Balkenende hekelde gister bij de opening van het academisch jaar aan de Wageningen Universiteit de 'zesjescultuur' bij studenten. De premier hield zijn rede, die (vertaald) 'Bouwen aan de toekomst met kennis, innovatie en ondernemerschap' was getiteld, in het Engels, aldus de webversie van NRC Handelsblad. In het regeerprogramma van het vierde kabinet Balkenende is, op voorspraak van de ChristenUnie, het voornemen opgenomen de positie van het Nederlands in Nederland te verankeren in de grondwet. Het is onbekend waarom Neerlands eerste minister het nodig vond zijn toespraak in het Engels te houden.
Bron: NRC Handelsblad
Reageer in Reactor


Van der Hoeven pakt Sofprijs goed op

Maria van der Hoeven in gesprek met 'Wat heet'
14 juni 2007 - De minister van economische zaken, Maria van der Hoeven, heeft op donderdag 14 juni in haar eigen ministerie aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag de Sofprijs der Nederlandse Taal 2006 in ontvangst genomen. De bewindsvrouw stemde van harte in met de opmerking van sN-voorzitter Arno Schrauwers dat het Nederlands het waard is gekoesterd te worden. De sN-voorzitter benadrukte in zijn toespraakje dat de prijs als aanmoediging is bedoeld en sprak de verwachting uit dat het signaal door Ez wordt opgepakt. Hij prees Van der Hoeven dat ze zo sportief was de prijs in ontvangst te nemen, met de kanttekening dat ze zelf part noch deel heeft gehad aan het winnen van de prijs. Eerdere Sofprijswinnaars als Neelie Kroes (2005) en Karla Peijs (2006) weigerden de prijs in ontvangst te nemen.
De Sofprijs 2006 is toegevallen aan Ez vanwege het overmatige en onnodige gebruik van het Engels in zijn persberichten, manifestaties en naamgevingen. De stichting Nederlands reikte de Sofprijs in 2004 voor het eerst uit aan Philips voor de aankondiging van het bedrijf in 2003 zijn jaarverslag niet langer in het Nederlands uit te geven.
(fotoverslag Michel Didier)


TV voert actie in Tilburg

25 mei 2007 - Vrijdag 25 mei 2007 - De stichting Taalverdediging heeft op 24 mei actie gevoerd tegen de verengelsing van de universiteit van Tilburg, zo meldt het Brabants Dagblad. De betogers vonden weinig steun voor hun opvatting dat als buitenlanders in Nederland komen studeren, ze maar Nederlands moeten leren. Koos van de Linde, voorzitter van de studentenorganisatie Vite International, denkt dat Nederland internationaal de boot mist als het in het tertiair onderwijs niet overschakelt op het Engels. Hij heeft er geen moeite mee dat dat de ondergang van het Nederlands als volwassen cultuurtaal zou betekenen, aldus het Brabants Dagblad.


Kabinet laat borden Schiphol onberoerd

5 mei 2007 - De regering is niet van plan de luchthaven Schiphol te dwingen informatieborden in het Engels te vervangen door borden in het Nederlands. Dat laten de ministers van FinanciÔŅĹn Wouter Bos (PvdA) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk (PvdA) vrijdag 4 mei weten in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt Trouw. De ministers schrijven dat functionaliteit van de aanduidingen het belangrijkst is. Gezien het internationale karakter van Schiphol zien zij daarom geen reden om in te grijpen. Ze stellen dat het niet de taak is van aandeelhouders om een discussie te voeren over 'de operationele uitvoering van de bewegwijzering' op de luchthaven. De Nederlandse Staat heeft een meerderheidsbelang in Schiphol.


6 april 2007 - Informatieborden op Schiphol moeten altijd aanwijzingen in het Nederlands bevatten. Dat vindt een Kamermeerderheid, zo meldt De Telegraaf. Op de luchthaven verschijnen steeds meer borden met alleen Engelse teksten. Het CDA maakt zich zorgen over het groeiend aantal Engelstalige informatieborden op de luchthaven. "Het is verwarrend voor Nederlanders die de Engelse taal niet goed beheersen", aldus CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp in De Telegraaf. "Nederlanders mogen bovendien best trots zijn op hun eigen taal." Een Kamermeerderheid wil dat de regering er bij de directie van Schiphol op aandringt de borden tweetalig te maken. De overheid is de grootste aandeelhouder van Schiphol. Schiphol heeft laten weten geen aanleiding te zien de informatieborden te wijzigen. Volgens een woordvoerster van Schiphol beoordelen reizigers de bewegwijzering als goed tot uitstekend en hebben andere luchthavens het systeem overgenomen.


Arie Slob neemt Lofprijs in ontvangst

Overhandiging van de Lofprijs 200628 maart 2007 - Arie Slob (rechts op de foto), fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, heeft in het gebouw van de Tweede Kamer de Lofprijs der Nederlandse Taal 2006 in ontvangst genomen uit handen van sN-voorzitter Arno Schrauwers. Slob nam de prijs in ontvangst als fractievoorziitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, die als enige partij in Nederland in haar partijprogramma heeft opgenomen dat de positie van het Nederlands als landstaal in de grondwet dient te worden verankerd. Ook in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Balkenende is dit voornemen vastgelegd, mede door toedoen van de ChristenUnie-onderhandelaar Andrť Rouvoet. Slob herinnerde er bij de uitreiking aan dat de grondwetswijziging een proces van de lange adem is en onderschreef de stelling dat die grondwetswijziging slechts een begin is en geen doel op zich. Hij beloofde er op toe te zien dat het besluit uit het kabinetsakkoord geen dode letter zal blijven.
(foto Michel Didier)


Edsilia on top of the world

5 maart 2007 - In tegenstelling tot wat ze eind vorig jaar bij Paul de Leeuw in zijn programma stelde, lijkt het er op dat Edsilia Rombley op het komende Eurozangfestival haar bijdrage in het Engels zal zingen, zo meldt de NOS-nieuwsdienst. Volgens dat bericht vindt Edsilia 'Nooit meer zonder jou' nog steeds prachtig in het Nederlands, maar is ze nu van mening dat de rest van Europa de tekst ook moet kunnen verstaan. Edsilia zal in mei in Helsinki voor de dag komen met 'On top of the world'.


Netherlands innoveren

23 februari 2007 - Het nieuwe kabinet wil investeren in nieuwe kennis. Om Nederland als kennisland in Brussel beter zichtbaar te maken is op 21 februari in Brussel het Netherlands house for Education and Research (Nether) geopend, zo meldt NRC Handelsblad. Nether moet meer invloed voor de Nederlandse onderzoek- en hogeronderwijsinstellingen in Brussel bewerkstelligen. Ook moet Nether een rol spelen bij het opzetten van een European Institute of Technology.
Bron: NRC Handelsblad


Octrooi niet meer in het Nederlands

23 februari 2007 - Eťn van de laatste daden van Balkenende III kan de doodsteek zijn voor het Nederlands als verplichte octrooitaal. Het demissionaire kabinet heeft een voorstel naar de Kamer gestuurd waarin de verplichting is geschrapt een octrooi dat in Nederland geldt ook in het Nederlands te stellen. Er dient nog wel een Nederlandse samenvatting te zijn. Nederland is daarmee het eerste land in Europa dat die vertaalplicht laat vallen. Al jaren wordt er in de EU gesteggeld over die vertaalplicht die een Gemeenschapsoctrooi erg duur zou maken. De meeste andere EU-landen voelen er niets voor die vertaalplicht te schrappen.


Sofprijs naar EZ

12 februari 2007 - De Sofprijs der Nederlandse taal 2006 gaat naar het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie kreeg de als aanmoediging bedoelde prijs voor de grote indivning die het zich getroost om zo Engels mogelijk over te komen. EZ dirkt zijn persberichten op met veel onnodig Engels, organiseert technologiebijeenkomsten voor Nederlandse ondernemers die, gezien de programma's, geheel in het Engels zijn, bedenkt Engelstalige namen voor campagnes enzovoort. Minister Brinkhorst is er niet meer en inmiddels opgevolgd door Joop Wijn (die ook al weer zijn afscheid heeft aangekondigd). Wijn viel bij de uitverkiezing door de sN-schrijfgroep tot de Sof van Juli nog niet veel te verwijten, maar sedert zijn aantreden is er naar buiten niets te merken geweest van een ander taalbeleid van EZ. Het vorig jaar ging de Sofprijs naar Karla Peijs (die overigens dit keer kandidaat voor de Lofprijs was) . Eerdere winnaars van de Sofprijs waren Philips (2004), Neelie Kroes (2005). Behalve Philips hebben tot nu toe alle Sofprijswinnaars geweigerd de prijs, in de vorm van een oorkonde en een plastiek van de Vlaamse kunstenaar Puk de Hondt, in ontvangst te nemen.


B IV wil Nederlands in grondwet

5 februari 2007 - Het ziet er naar uit dat Balkenende IV de positie van het Nederlands als bestuurstaal en als cultuur- en omgangstaal in de grondwet gaat verankeren. Blijkens het recent overeengekomen nieuwe (concept)regeerakkoord moet de overheid het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van de eigen taal gaan bevorderen, zo meldt de Volkskrant. Het CDA en de ChristenUnie hebben al enkele jaren geleden op een congres van het ANV te Dordrecht te kennen gegeven om de positie van het Nederlands in de grondwet te willen verankeren. Later sloot de PvdA zich daar bij aan. Tot nu toe is er van die voornemens nog niets terecht gekomen.


Thank you wel

4 februari 2007 - Kleuters van openbare basisschool De Branding in Brielle krijgen volgens het Algemeen Dagblad sedert kort Engelse les van de Amerikaanse gastdocent Marty Yost. Voortaan komt de sinds vijf jaar in Nederland wonende Amerikaan twee keer per week een half uurtje langs. "We gaan het Engels erin pompen", verduidelijkt directrice Caroline Stenneken. Nee, Engelse les aan kleuters is niet overdreven, stelt zij. "Juist op die leeftijd zijn kinderen ontzettend taalgevoelig. Tot hun zevende, achtste jaar pikken zij een taal zo goed op dat ze die accentloos kunnen leren spreken." , aldus Stenneken in het Algemeen Dagblad. Wanneer een klein mannetje aan het eind van de les een kleurplaat krijgt, laat hij horen dat hij de taal al aardig onder de knie heeft: " Thank you wel."
Bron: AD/Taalpost


Ampzing blaast kraaienmars

Khing2 februari 2007 - Op 31 januari heeft Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem en genootschapslid, in de deftige Gravenzaal van het Haarlemmer stadhuis, het eerste exemplaar van de Kind noch Cry-doos van het Ampzing-genootschap overhandigd aan de directeur van de VVV Haarlem, Peer Sips. De doos bevat naast een aantal prenten van bekende en minder bekende tekenaars, waaronder Joost Veerkamp, ook een lijst met nieuwe Engelse tegenhangers voor Nederlandse woorden en een cd met 21 nummers. Het is al weer de vijfde productie in drie jaar van dit vrolijke Haarlemse genootschap, dat de strijd voor het Nederlands voortzet die zijn naamgever in de zeventiende eeuw is begonnen. De doos is te bestellen via de stek van het Ampzing-genootschap.


"Taalkundigen te tolerant"

24 januari 2007 - Scheidend hoogleraar lexicologie ('woordenboekkunde') Piet van Sterkenburg is zich steeds meer gaan ergeren aan de gedoogcultuur ten aanzien van het Nederlands. In een vraaggesprek met de Nieuwsbrief van de Universiteit Leiden zegt de Leidse hoogleraar: "Wij taalkundigen beschrijven de taalverandering zoals we die horen, maar wat we vergeten is dat we de nieuwkomers in een taal ook moeten corrigeren. De neerlandicus gebruikt zijn rode potlood te weinig. En de lexicograaf, de woordenboekenmaker, is veel te tolerant. In plaats van dat hij bij bepaalde nieuwe woorden zegt: 'dat is nonsica, dat komt niet in mijn woordenboek', neemt hij het keurig op."
Van Sterkenburg vindt het flauwekul dat allerlei nieuwe Engelstalige leenwoorden zoals saven, updaten en downloaden zo'n prominente krijgen in het Groene Boekje en dat er zelfs een aparte paragraaf is om uit te leggen hoe die geschreven moeten worden. "Wat is er mis met bewaren, actualiseren en binnenhalen?"
Het Groene Boekje wordt gemaakt door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, waar Van Sterkenburg de afgelopen dertig jaar directeur van was. Hij heeft de stortvloed aan nieuwe Engelse woorden niet uit de woordenboeken kunnen houden en dat wijt Van Sterkenburg mede aan de slappe houding van de taalkundigen. Die houden zich vooral bezig met beschrijven en zijn wars van normering, stelt Van Sterkenburg. Volgens hem een overblijfsel uit de jaren '60 en '70, toen voorschrijven als uiterst betuttelend werd ervaren. Overigens is de scheidende hoogleraar niet bang dat het Nederlands met zijn ruim 22 miljoen moedertaalsprekers zal verdwijnen. "Het Nederlands is dus helemaal zo klein niet. Daar komt bij dat de wetgeving, het onderwijs en het parlementaire debat allemaal plaatsvinden in het Nederlands. Ik ben niet bang dat het Nederlands zal uitsterven. Een veel groter gevaar vormt de bedreiging van binnenuit, dat het Nederlands verloedert doordat we te veel bťschrijven en te weinig voorschrijven.", aldus Van Sterkenburg.
Bron: KennisLink (0vergenomen uit Nieuwsbrief Universiteit Leiden)


Edsilia zingt Nederlands

4 januari 2007 - Zangeres Edsilia Rombley vertegenwoordigt Nederland in mei op het Eurovisie Songfestival in de Finse hoofdstad Helsinki. Rombley (28) vertelde in het tv-programma Mooi! Weer de Leeuw in het Nederlands te gaan zingen omdat ze vindt dat alle deelnemers in hun eigen taal zouden moeten meedoen.

Balkenende wil Sofprijs niet
Engels wordt de lestaal

8 november 2007 -Driekwart van de door het onderzoekbureau Qrius ondervraagde basisschoolleerlingen verwacht dat in de toekomst op de basisschool in het Engels wordt gesproken en lesgegeven. Een kwart denkt zelfs dat er in de klas een mengeling van verschillende talen wordt gesproken, zo blijkt uit het onderzoek dat gedaan is in opdracht van de KPN. Daarnaast denkt 26% van de kinderen dat er in de toekomst ook lessen zijn in msnÔŅĹen en sms'en. Een derde van de meisjes zou in de toekomst graag koken op het lesprogramma zien, terwijl 30% van de jongens het liefst lessen in gamen krijgt. Onderwijzers hoeven wat de kinderen betreft trouwens niet voor hun baan te vrezen: 99% van de kinderen vindt het contact met hun meester of juf en hun klasgenoten het allerbelangrijkst op school.


Nieuwsbrief 19 is uit

8 oktober 2007 - De nieuwe nieuwsbrief van sN is uit. Daarin staat onder meer een artikel van prof.Wim Couwenberg, oud-hoogleraar staats- en bestuursrecht en directeur/hoofdredacteur van Civis Mundi over de achteloze houding van de Nederlanders tegenover hun taal. De nieuwsbrief is binnen te halen als pdf-bestand (ongeveer 340 kB).


Universiteiten sterk verengelst

23 september 2007 -De Nederlandse universiteiten zijn de laatste jaren sterk 'verengelst', zo meldt De Standaard . Terwijl het Engels in 2000 als onderwijstaal maar beperkt aanwezig was, is de taal in de meeste Nederlandse universiteiten nu dominant. Meer dan de helft van de mastersopleidingen (vroegere doctoraalopleidingen) wordt er in het Engels gegeven. Het Vlaamse dagblad verwijst in het artikel naar een rapport van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN).
Het rapport vergelijkt de situatie van dit jaar met de toestand in 2000, zo stelt het dagblad. Aan de Technische Universiteit Delft, bijvoorbeeld, wordt, net als in Wageningen, geen enkele tweedefase-opleiding nog in het Nederlands gegeven. De universiteit schrijft in haar gedragscode dat het Engels de instructietaal voor de mastersopleidingen is. In de eerste fase is het Nederlands wel nog dominant. De Delftse universiteit staat niet alleen. Zowel de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit Amsterdam is de voorbije zeven jaar geÔŅĹvolueerd van minder dan tien procent Engels naar zo'n zeventig procent van de mastersopleidingen. Ook aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Maastricht, Universiteit Tilburg, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven is de helft of meer van de masters Engelstalig. Zeven jaar geleden was dat lang nog niet het geval, zo meldt De Standaard. De verengelsing woekert voort ondanks de taalclausule in de Nederlandse wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs die stelt dat het Nederlands de voertaal is in het tertiair onderwijs. De onderwijscommissie van de Tweede Kamer, daarop attent gemaakt, doet of haar neus bloedt.
Aan de Vlaamse universiteiten is de positie van het Engels de voorbije zeven jaar min of meer ongewijzigd gebleven, maar ook hier bestaat de neiging om meer Engels te gebruiken, aldus de Standaard.
Reageer via Standaard-forum


Balkenende opent academisch jaar Wageningen in het Engels

5 september 2007 - Minister-president Balkenende hekelde gister bij de opening van het academisch jaar aan de Wageningen Universiteit de 'zesjescultuur' bij studenten. De premier hield zijn rede, die (vertaald) 'Bouwen aan de toekomst met kennis, innovatie en ondernemerschap' was getiteld, in het Engels, aldus de webversie van NRC Handelsblad. In het regeerprogramma van het vierde kabinet Balkenende is, op voorspraak van de ChristenUnie, het voornemen opgenomen de positie van het Nederlands in Nederland te verankeren in de grondwet. Het is onbekend waarom Neerlands eerste minister het nodig vond zijn toespraak in het Engels te houden.
Bron: NRC Handelsblad
Reageer in Reactor


Van der Hoeven pakt Sofprijs goed op

Maria van der Hoeven in gesprek met 'Wat heet'
14 juni 2007 - De minister van economische zaken, Maria van der Hoeven, heeft op donderdag 14 juni in haar eigen ministerie aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag de Sofprijs der Nederlandse Taal 2006 in ontvangst genomen. De bewindsvrouw stemde van harte in met de opmerking van sN-voorzitter Arno Schrauwers dat het Nederlands het waard is gekoesterd te worden. De sN-voorzitter benadrukte in zijn toespraakje dat de prijs als aanmoediging is bedoeld en sprak de verwachting uit dat het signaal door Ez wordt opgepakt. Hij prees Van der Hoeven dat ze zo sportief was de prijs in ontvangst te nemen, met de kanttekening dat ze zelf part noch deel heeft gehad aan het winnen van de prijs. Eerdere Sofprijswinnaars als Neelie Kroes (2005) en Karla Peijs (2006) weigerden de prijs in ontvangst te nemen.
De Sofprijs 2006 is toegevallen aan Ez vanwege het overmatige en onnodige gebruik van het Engels in zijn persberichten, manifestaties en naamgevingen. De stichting Nederlands reikte de Sofprijs in 2004 voor het eerst uit aan Philips voor de aankondiging van het bedrijf in 2003 zijn jaarverslag niet langer in het Nederlands uit te geven.
(fotoverslag Michel Didier)


TV voert actie in Tilburg

25 mei 2007 - Vrijdag 25 mei 2007 - De stichting Taalverdediging heeft op 24 mei actie gevoerd tegen de verengelsing van de universiteit van Tilburg, zo meldt het Brabants Dagblad. De betogers vonden weinig steun voor hun opvatting dat als buitenlanders in Nederland komen studeren, ze maar Nederlands moeten leren. Koos van de Linde, voorzitter van de studentenorganisatie Vite International, denkt dat Nederland internationaal de boot mist als het in het tertiair onderwijs niet overschakelt op het Engels. Hij heeft er geen moeite mee dat dat de ondergang van het Nederlands als volwassen cultuurtaal zou betekenen, aldus het Brabants Dagblad.


Kabinet laat borden Schiphol onberoerd

5 mei 2007 - De regering is niet van plan de luchthaven Schiphol te dwingen informatieborden in het Engels te vervangen door borden in het Nederlands. Dat laten de ministers van FinanciÔŅĹn Wouter Bos (PvdA) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk (PvdA) vrijdag 4 mei weten in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt Trouw. De ministers schrijven dat functionaliteit van de aanduidingen het belangrijkst is. Gezien het internationale karakter van Schiphol zien zij daarom geen reden om in te grijpen. Ze stellen dat het niet de taak is van aandeelhouders om een discussie te voeren over 'de operationele uitvoering van de bewegwijzering' op de luchthaven. De Nederlandse Staat heeft een meerderheidsbelang in Schiphol.


6 april 2007 - Informatieborden op Schiphol moeten altijd aanwijzingen in het Nederlands bevatten. Dat vindt een Kamermeerderheid, zo meldt De Telegraaf. Op de luchthaven verschijnen steeds meer borden met alleen Engelse teksten. Het CDA maakt zich zorgen over het groeiend aantal Engelstalige informatieborden op de luchthaven. "Het is verwarrend voor Nederlanders die de Engelse taal niet goed beheersen", aldus CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp in De Telegraaf." Nederlanders mogen bovendien best trots zijn op hun eigen taal." Een Kamermeerderheid wil dat de regering er bij de directie van Schiphol op aandringt de borden tweetalig te maken. De overheid is de grootste aandeelhouder van Schiphol. Schiphol heeft laten weten geen aanleiding te zien de informatieborden te wijzigen. Volgens een woordvoerster van Schiphol beoordelen reizigers de bewegwijzering als goed tot uitstekend en hebben andere luchthavens het systeem overgenomen.


Arie Slob neemt Lofprijs in ontvangst

Overhandiging van de Lofprijs 200628 maart 2007 - Arie Slob (rechts op de foto), fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, heeft in het gebouw van de Tweede Kamer de Lofprijs der Nederlandse Taal 2006 in ontvangst genomen uit handen van sN-voorzitter Arno Schrauwers. Slob nam de prijs in ontvangst als fractievoorziitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, die als enige partij in Nederland in haar partijprogramma heeft opgenomen dat de positie van het Nederlands als landstaal in de grondwet dient te worden verankerd. Ook in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Balkenende is dit voornemen vastgelegd, mede door toedoen van de ChristenUnie-onderhandelaar Andrť Rouvoet. Slob herinnerde er bij de uitreiking aan dat de grondwetswijziging een proces van de lange adem is en onderschreef de stelling dat die grondwetswijziging slechts een begin is en geen doel op zich. Hij beloofde er op toe te zien dat het besluit uit het kabinetsakkoord geen dode letter zal blijven.
(foto Michel Didier)


Edsilia on top of the world

5 maart 2007 - In tegenstelling tot wat ze eind vorig jaar bij Paul de Leeuw in zijn programma stelde, lijkt het er op dat Edsilia Rombley op het komende Eurozangfestival haar bijdrage in het Engels zal zingen, zo meldt de NOS-nieuwsdienst. Volgens dat bericht vindt Edsilia 'Nooit meer zonder jou' nog steeds prachtig in het Nederlands, maar is ze nu van mening dat de rest van Europa de tekst ook moet kunnen verstaan. Edsilia zal in mei in Helsinki voor de dag komen met 'On top of the world'.


Netherlands innoveren

23 februari 2007 - Het nieuwe kabinet wil investeren in nieuwe kennis. Om Nederland als kennisland in Brussel beter zichtbaar te maken is op 21 februari in Brussel het Netherlands house for Education and Research (Nether) geopend, zo meldt NRC Handelsblad. Nether moet meer invloed voor de Nederlandse onderzoek- en hogeronderwijsinstellingen in Brussel bewerkstelligen. Ook moet Nether een rol spelen bij het opzetten van een European Institute of Technology.
Bron: NRC Handelsblad


Octrooi niet meer in het Nederlands

23 februari 2007 - Eťn van de laatste daden van Balkenende III kan de doodsteek zijn voor het Nederlands als verplichte octrooitaal. Het demissionaire kabinet heeft een voorstel naar de Kamer gestuurd waarin de verplichting is geschrapt een octrooi dat in Nederland geldt ook in het Nederlands te stellen. Er dient nog wel een Nederlandse samenvatting te zijn. Nederland is daarmee het eerste land in Europa dat die vertaalplicht laat vallen. Al jaren wordt er in de EU gesteggeld over die vertaalplicht die een Gemeenschapsoctrooi erg duur zou maken. De meeste andere EU-landen voelen er niets voor die vertaalplicht te schrappen.


Sofprijs naar EZ

12 februari 2007 - De Sofprijs der Nederlandse taal 2006 gaat naar het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie kreeg de als aanmoediging bedoelde prijs voor de grote indivning die het zich getroost om zo Engels mogelijk over te komen. EZ dirkt zijn persberichten op met veel onnodig Engels, organiseert technologiebijeenkomsten voor Nederlandse ondernemers die, gezien de programma's, geheel in het Engels zijn, bedenkt Engelstalige namen voor campagnes enzovoort. Minister Brinkhorst is er niet meer en inmiddels opgevolgd door Joop Wijn (die ook al weer zijn afscheid heeft aangekondigd). Wijn viel bij de uitverkiezing door de sN-schrijfgroep tot de Sof van Juli nog niet veel te verwijten, maar sedert zijn aantreden is er naar buiten niets te merken geweest van een ander taalbeleid van EZ. Het vorig jaar ging de Sofprijs naar Karla Peijs (die overigens dit keer kandidaat voor de Lofprijs was) . Eerdere winnaars van de Sofprijs waren Philips (2004), Neelie Kroes (2005). Behalve Philips hebben tot nu toe alle Sofprijswinnaars geweigerd de prijs, in de vorm van een oorkonde en een plastiek van de Vlaamse kunstenaar Puk de Hondt, in ontvangst te nemen.


B IV wil Nederlands in grondwet

5 februari 2007 - Het ziet er naar uit dat Balkenende IV de positie van het Nederlands als bestuurstaal en als cultuur- en omgangstaal in de grondwet gaat verankeren. Blijkens het recent overeengekomen nieuwe (concept)regeerakkoord moet de overheid het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van de eigen taal gaan bevorderen, zo meldt de Volkskrant. Het CDA en de ChristenUnie hebben al enkele jaren geleden op een congres van het ANV te Dordrecht te kennen gegeven om de positie van het Nederlands in de grondwet te willen verankeren. Later sloot de PvdA zich daar bij aan. Tot nu toe is er van die voornemens nog niets terecht gekomen.


Thank you wel

4 februari 2007 - Kleuters van openbare basisschool De Branding in Brielle krijgen volgens het Algemeen Dagblad sedert kort Engelse les van de Amerikaanse gastdocent Marty Yost. Voortaan komt de sinds vijf jaar in Nederland wonende Amerikaan twee keer per week een half uurtje langs. "We gaan het Engels erin pompen", verduidelijkt directrice Caroline Stenneken. Nee, Engelse les aan kleuters is niet overdreven, stelt zij. "Juist op die leeftijd zijn kinderen ontzettend taalgevoelig. Tot hun zevende, achtste jaar pikken zij een taal zo goed op dat ze die accentloos kunnen leren spreken" , aldus Stenneken in het Algemeen Dagblad. Wanneer een klein mannetje aan het eind van de les een kleurplaat krijgt, laat hij horen dat hij de taal al aardig onder de knie heeft: " Thank you wel."
Bron: AD/Taalpost


Ampzing blaast kraaienmars

Khing2 februari 2007 - Op 31 januari heeft Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem en genootschapslid, in de deftige Gravenzaal van het Haarlemmer stadhuis, het eerste exemplaar van de Kind noch Cry-doos van het Ampzing-genootschap overhandigd aan de directeur van de VVV Haarlem, Peer Sips. De doos bevat naast een aantal prenten van bekende en minder bekende tekenaars, waaronder Joost Veerkamp, ook een lijst met nieuwe Engelse tegenhangers voor Nederlandse woorden en een cd met 21 nummers. Het is al weer de vijfde productie in drie jaar van dit vrolijke Haarlemse genootschap, dat de strijd voor het Nederlands voortzet die zijn naamgever in de zeventiende eeuw is begonnen. De doos is te bestellen via de stek van het Ampzing-genootschap.


"Taalkundigen te tolerant"

24 januari 2007 - Scheidend hoogleraar lexicologie ('woordenboekkunde') Piet van Sterkenburg is zich steeds meer gaan ergeren aan de gedoogcultuur ten aanzien van het Nederlands. In een vraaggesprek met de Nieuwsbrief van de Universiteit Leiden zegt de Leidse hoogleraar: "Wij taalkundigen beschrijven de taalverandering zoals we die horen, maar wat we vergeten is dat we de nieuwkomers in een taal ook moeten corrigeren. De neerlandicus gebruikt zijn rode potlood te weinig. En de lexicograaf, de woordenboekenmaker, is veel te tolerant. In plaats van dat hij bij bepaalde nieuwe woorden zegt: 'dat is nonsica, dat komt niet in mijn woordenboek', neemt hij het keurig op."
Van Sterkenburg vindt het flauwekul dat allerlei nieuwe Engelstalige leenwoorden zoals saven, updaten en downloaden zo'n prominente krijgen in het Groene Boekje en dat er zelfs een aparte paragraaf is om uit te leggen hoe die geschreven moeten worden. "Wat is er mis met bewaren, actualiseren en binnenhalen?"
Het Groene Boekje wordt gemaakt door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, waar Van Sterkenburg de afgelopen dertig jaar directeur van was. Hij heeft de stortvloed aan nieuwe Engelse woorden niet uit de woordenboeken kunnen houden en dat wijt Van Sterkenburg mede aan de slappe houding van de taalkundigen. Die houden zich vooral bezig met beschrijven en zijn wars van normering, stelt Van Sterkenburg. Volgens hem een overblijfsel uit de jaren '60 en '70, toen voorschrijven als uiterst betuttelend werd ervaren. Overigens is de scheidende hoogleraar niet bang dat het Nederlands met zijn ruim 22 miljoen moedertaalsprekers zal verdwijnen. "Het Nederlands is dus helemaal zo klein niet. Daar komt bij dat de wetgeving, het onderwijs en het parlementaire debat allemaal plaatsvinden in het Nederlands. Ik ben niet bang dat het Nederlands zal uitsterven. Een veel groter gevaar vormt de bedreiging van binnenuit, dat het Nederlands verloedert doordat we te veel bťschrijven en te weinig voorschrijven", aldus Van Sterkenburg.
Bron: KennisLink (0vergenomen uit Nieuwsbrief Universiteit Leiden)


Edsilia zingt Nederlands

4 januari 2007 - Zangeres Edsilia Rombley vertegenwoordigt Nederland in mei op het Eurovisie Songfestival in de Finse hoofdstad Helsinki. Rombley (28) vertelde in het tv-programma Mooi! Weer de Leeuw in het Nederlands te gaan zingen omdat ze vindt dat alle deelnemers in hun eigen taal zouden moeten meedoen.
Bron: AD

Ampzingbeeld onthuld

Onthulling Ampzingbeeld12 december 2006 -Eind vorige maand is de Haarlemse dominee Samuel Ampzing (1590 - 1632) in Haarlem teruggekeerd. Deze fervente voorvechter was tot aan zijn dood predikant in de Grote of Sint Bavo-kerk aan de Grote Markt in de Noord-Hollandse hoofdstad. Zijn beeltenis staat dan ook aan de boorden van deze kerk. Dat de Haarlemse dominee, geschiedschrijver en taalvoorvechter weer in Haarlem mocht plaatsnemen is vooral te danken aan de creativiteit en het doorzettingsvermogen van het Ampzing-genootschap, een Haarlemse actiegroep, muziekbent en cultureel genootschap dat zich sterk maakt voor het Nederlands. Een beeldverslag van de onthulling door Henk Soetens, koster van de Grote Kerk, is nog tot eind december te bekijken in de Grote Kerk aan de Grote Markt te Haarlem (ingang Oude Groenmarkt).


SP en CU 'taligste' partijen
18 november 2006 - Van de partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd (afgezien van de afsplitsingen) zijn, blijken alleen de SP en de VVD geen voorstander van de verankering van het Nederlands in de Grondwet. Dat blijkt uit een enquÍte die gehouden is door de stichting Taalverdediging onder 24 partijen die deelnemen aan de verkiezingen op 22 november. De SP is overigens met een score van 15 wťl de partij die, op de ChristenUnie (16) na, de meeste van de 20 vragen met ja heeft beantwoord. De stichting heeft de vragen zů gesteld dat, grofweg, hoe meer vragen met ja beantwoord zijn, des te warmer hart draagt de betreffende partij het Nederlands toe. D66 heeft de vragen niet beantwoord en heeft slechts in algemene zin gereageerd.
Opmerkelijk is dat een grote meerderheid van de nu nog zittende Kamer er geen voorstander van is dat Nederlandse studenten het recht hebben elke universitaire opleiding in het Nederlands te kunnen volgen. Slechts SP en de ChristenUnie stemmen daarmee in. Het CDA tekent hierbij aan dat de ja/nee/gm-enquÍte geen ruimte laat voor nuance en stelt dat je niet kunt eisen dat alle studierichtingen in het Nederlands gevolgd moeten kunnen worden, maar dat het wel van belang is dat er nog voldoende keuzemogelijkheden zijn om te kiezen voor een Nederlandstalige opleiding. Ook stelt het CDA, dat slechts met een magere score van 9 uit de bus komt, dat tweetalig onderwijs op de basisschool vooral voor kinderen met een achterstand in het Nederlands contraproductief werkt. De PvdA (12x nee), LPF (9x nee) en GroenLinks (15x nee) vinden, in tegenstelling tot de rest van de Kamer, dat Engels niet als lestaal op de basisschool moet worden verboden. Op het CDA en GroenLinks na vinden alle nu in de Kamer vertegenwoordigde partijen dat de Nederlandse overheid zich meer moet indivnen voor de positie van het Nederlands in de EU, maar vreemd genoeg vinden alleen de SP en de ChristenUnie dat Nederland er naar moet streven dat het Nederlands ook daadwerkelijk werktaal is bij alle EU-instellingen en diensten. Tenslotte vinden, op de SGP na, alle nu in de Kamer vertegenwoordigde fracties dat ook Engelstalige nieuwkomers moeten inburgeren.
(bron: TV)

Vraag een Kamerlid
5 november 2006 - Als vervolg op de brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer nodigt de stichting Nederlands kiezers uit hun favoriete Kamerlid te vragen hoe het zit met de aandacht voor het Nederlands in het verkiezingsprogramma van zijn/haar partij. Op de brief van 4 oktober heeft alleen het CDA gereageerd met het verzoek door te gaan met ons lobbywerk. Vorige week is er een elektronische 'aanmaning' overheen gegaan en daarvan was de respons wat groter. De VVD en D66 lieten weten dat het bericht was doorgestuurd naar het terzake bevoegde Kamerlid. GroenLinks meldde dat zij/hij niks ziet in de verankering van het Nederlands in de grondwet. Dat zou niks voorstellen. Dat klopt natuurlijk ook als je niet ook mikt op een stevig taalbeleid, maar daar is bij GroenLinks in geen velden of wegen iets te bekennen in het partijprogramma.
De ChristenUnie wil graag een nieuwe poging doen, zo meldt Swannet Westland van de ChristenUnie. "Er ligt inmiddels al heel wat bruikbaar materiaal, maar het is tot op heden nog niet gelukt om het voorstel daadwerkelijk in te dienen." Ook nu nog zwijgen de socialistische partijen SP en de PvdA in alle talen (inclusief het Nederlands).
De Kamerleden zijn hier te vinden.

Taalbeleid in partijprogramma's onvindbaar
7 oktober 2006 - In de (concept)partijprogramma's van de verschillende partijen wordt nauwelijks aandacht besteed aan deVergaderzaal Tweede Kamer Nederlandse taal, laat staan aan taalbeleid. Alleen de ChristenUnie wijdt warme woorden aan de Nederlandse taal en spreekt over de verankering in de Grondwet. Het CDA heeft het daar niet over, maar spreekt wel in zijn partijprogramma over "..,het bewaken en versterken van het culturele erfgoed. waaronder de Nederlandse taal". Bij de VVD en D66 is helemaal niets te vinden over de Nederlandse taal en/of taalbeleid. De andere partijen (SP, GroenLinks en LPF (het oude verkiezingsprogramma van 2003; het nieuwe was op het web onvindbaar)) hebben het alleen over het al of niet verplicht leren van het Nederlands door oud- en nieuwkomers. Geen van de partijen bezigt het woord 'taalbeleid' in het verkiezingsprogramma zoals dat op internet is te vinden.
Al weer bijna twee jaar geleden hebben drie Kamerleden (Slob van de ChristenUnie, De Vries van het CDA en Hamer van de PvdA) aangekondigd de positie van het Nederlands in de Nederlandse Grondwet te verankeren. Dat blijkt niet zo eenvoudig want nog steeds wacht het Nederlands op grondwettelijke 'erkenning'. De stichting Nederlands en de werkgroep Taal en Taalbeleid van het Algemeen-Nederlands Verbond menen dat er wel wat meer vaart gezet mag worden achter de 'erkenning' van het Nederlands als landstaal. Ook vinden beide organisaties dat de Nederlandse overheid zich in woord en daad meer aan de positie van het Nederlands gelegen zou moeten laten liggen. De ANV-werkgroep en de stichting Nederlands hebben daarover een brief geschreven aan de voorzitters van de Tweede-Kamerfracties. Ze wijzen er op dat Kamer en regering lijdzaam toezien hoe het hoger en wetenschappelijk onderwijs in hoog tempo verengelst en dat ook in lagere schooltypes het Engels steeds vaker als lestaal wordt gehanteerd. De ondertekenaars van de brief vinden dat in diverse opzichten de Nederlandse taal een rijk bezit is dat het meer dan waard is gekoesterd te worden. Ze hopen dat politiek Den Haag zich nu eindelijk eens gaat bezinnen op een actief en deugdelijk taalbeleid dat niet ophoudt bij de subsidiŽring van de Taalunie en het organiseren van inburgeringscursussen.

Steeds meer Engels in Nederland
25 september 2006 - Jonge kinderen, middelbare scholieren en studenten krijgen steeds vaker les in het Engels in plaats van in het Nederlands. Zo zijn er inmiddels 1150 Engelstalige hbo- en universitaire opleidingen. Dat waren er eind jaren negentig nog maar 500. Ook het aantal Engelse mbo-opleidingen rukt op. Begin jaren negentig was er nog maar een enkele handelsopleiding, nu zijn er Engelse studies voor bijvoorbeeld horeca, administratie, zee- en luchtvaart. De tweetalige middelbare scholen, waar leerlingen een deel van de lessen in het Engels krijgen, schieten ook uit de grond. Eind jaren tachtig was er 1, nu zijn er 90. Veel kinderen op de basisschool krijgen bovendien eerder Engels dan in de verplichte groep 7 en 8. Zo'n 89 scholen bieden het zogenaamde 'vroeg vreemdetalenonderwijs' aan, waar kleuters al Engelse woordjes krijgen. In 1999 waren dat er nog maar 20.

Bron: Taalunieversum/Algemeen Dagblad (reageer via Reactor)

Deelstaatpremier Oettinger Duitse 'Sof' 2006
31 augustus 2006 -De rond 27 000 leden van de Duitse taalvereniging VDS hebben GŁnther Oettinger, de ministerpresident van de Duitse deelstaat Baden-WŁrttemberg, tot taalknoeier van 2006 gekozen. Oettinger zei in de tv-reportage 'Wer rettet die deutsche Sprache' : "Engels wordt de werktaal, Duits blijft de taal voor thuis, de taal waarin men leest." Volgens VDS-voorzitter Kršmer bestempelt hij daarmee het Duits tot 'vrijtijdstaal'.
Met de jaarlijkse uitverkiezing tot Sprachpanscher wil de Duitse zusterorganisatie van de stichting Nederlands ernstige wandaden tegenover de Duitse taal aan de kaak stellen. Vorig jaar was de directeur van het Stšdel-Museum in Frankfurt de grootste taalknoeier, vanwege zijn Goethe-Jump op de Family Day om tot een Art Talk for Families te komen.
Bron: Taalpost

Komrij krijgt Loftrofee op Boekenmarkt
4 augustus 2006 - Komrij ontvangt Lofprijs 2005 Gerrit Komrij, de winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal 2005 , zal de stoffelijke blijk van dat eerbetoon in ontvangst nemen tijdens de Deventer Boekenmarkt op zondag 6 augustus. De summiere plechtigheid van de overdracht zal plaatsvinden in de hal van het stadhuis van Deventer (Oude Kerkhof) rond 13.00 u tijdens een presentatie van jonge Deventer schrijftalenten, die wordt georganiseerd door Stentor/Deventer Dagblad. De Deventer Boekenmarkt wordt dit jaar voor de achttiende maal gehouden en trok vorig jaar 125 000 bezoekers.
(Zie verslag op S/Lofpagina 2005)

Peijs weigert Sofprijs
3 juli 2006- Via haar hoofd protocol laat minister Karla Peijs weten geen prijs te stellen op de Sofprijs der Nederlandse taal 2005. De minister is van mening dat de I-love-campagne deze prijs niet heeft verdiend als "...men kijkt naar het bereik van de doelgroep en de bekendheid van de campagne." De bewindsvrouw houdt er kennelijk geen rekening mee dat de campagne vooral bekendheid heeft gekregen door de naam en de heisa die daarover ontstond en minder door het thema van die campagne. Overigens zal Peijs de haar toekomende aanmoedigingsprijs niet kunnen ontlopen.

"Nederlands, let op uw zaak!"
6 juli 2006 -"De EU omarmt tegenwoordig opnieuw haar veeltaligheid. Dit veeltalenbeleid bevestigt voor de Nederlandse en andere taalgemeenschappen de gelijkwaardigheid van hun talen in de EU. Het streven naar de culturele eenheidsworst in Europa is niet meer. De Europese Unie is geen natiestaat. Wij spreken Nederlands en met anderen spreken wij een taal naar keuze." Dit stel Jan Roukens, oud-medewerker van de Europese commissie en tot dit jaar voorzitter van de Vereniging van Nederlandstaligeterminologie in een bijdrage aan de discussiepagina van Taalschrift. Volgens Roukens is die conclusie gerechtvaardigd na een decennium van angst dat het Nederlands onder het Europese gewicht zou verdwijnen. Daarmee is de strijd niet gestreden. "Het is belangrijk dat we de Europese Unie er aan blijven herinneren dat ze zŤlf met de burgers in hun eigen talen moet communiceren! Ook en vooral via het web."

Bron: Taalschtrift

Politie werft in het Engels
25 juni 2006 - Op de Roze Zaterdag in Zwolle liet de politie weten niks tegen potten en flikkers in het corps te hebben. Integendeel. Hermandad vond het nodig deze doelgroep in het Engels aan te spreken.
Politie out the cast

Steeds meer kleuters krijgen Engels
21 juni 2006- Basisschool Prins Bernhard begint na de zomervakantie met lessen Engels voor alle leerlingen, inclusief de kleuters. Het is, na basisschool Prins Floris, de tweede Zoetermeerse basisschool die in korte tijd hiermee van start gaat. Directeur Willy van Riet-Roel van de Prins Bernhardschool verwacht dat het hier niet bij blijft."De Engelse taal speelt een steeds grotere rol in de wereld. Ik denk dat het Engels op de basisschool een grote vlucht gaat nemen"
Engels wordt op de meeste basisscholen alleen in de groepen zeven en acht gegeven. Prins Floris en Prins Bernhard vinden echter dat de taal veel te belangrijk is om er dan pas mee te beginnen. Prins Floris is in april gestart met een uur Engels voor onder meer de kleuters, Prins Bernhard volgt dus binnenkort. Volgens Van Riet van deze school krijgen kinderen op jonge leeftijd een taal sneller onder de knie dan wanneer ze ouder zijn. De lessen worden gegeven door een moedertaalspreker. Ook de eigen leerkrachten besteden in de groepen aandacht aan de taal. De eerste ervaringen op basisschool Prins Floris zijn positief. Al eerder besloot, onder meer, een Rotterdamse schoolstichting al aan kleuters Engelse les te gaan geven.
Bron: Taalunieversum/Algemeen Dagblad

Minister Peijs krijgt Sofprijs voor I-love-campagne
22 mei 2006 - Niet de gemeente Noordwijk maar minister Karla Peijs van Verkeer & Waterstaat Karla Peijsheeft de Sofprijs der Nederlandse taal 2005 gekregen. Peijs kreeg de als aanmoediging bedoelde Sofprijs voor de onder haar verantwoordelijkheid opgezette I-love-campagne herfst vorig jaar. De minister werd als Sof van 2005 gekozen door de bezoekers van deze webstek, mede na een oproep in Taalpost. Die konden kiezen uit de Sofs van de maand die leden van de sN-schrijfgroep elke maand kiezen. De Sofprijs, bestaand uit een plastiek vervaardigd door de Vlaamse kunstenaar Puk de Hondt, is dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Eerdere winnaars van de Sofprijs waren Philips (2004) en Neelie Kroes (2005).

Lofprijs: het spiegelbeeld
Gerrit Komrij
De winnaar van de Lofprijs der Nederlandse Taal is de man die zich publiekelijk kwaad heeft gemaakt over de I-love-campagne van minister Peijs: Gerrit Komrij. Komrij moest voor die prijs strijden met, onder meer, de universiteit Gent en de Tweedekamerleden Slob en De Vries, die aankondigden de positie van het Nederlands in de Grondwet te verankeren. Het vorig jaar ging de Lofprijs naar het dagblad Trouw. In het eerste jaar dat de prijs werd uitgereikt was die voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Zing Nederlands!
70 Procent van de Nederlanders vindt het Eurovisie Songfestival niet leuk, blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond. De meeste mensen willen dat de artiesten in de eigen taal gaan zingen, zo meldt de NOS-nieuwsdienst op gezag van De Hond..

Platform onschuldig aan misvorming badmeester
15 mei 2006 - De aanstichter van de nieuwe functieaanduiding van de badmeester is niet, zoals het Dagblad van het Noorden schreef, het Nationale Platform Zwembaden, maar de nieuwe badmeesteropleiding. Die school heette tot 1 januari de Nationale beroepsopleiding voor zwemonderwijzer (NBZ), maar gaat sedertdien samen met Opleidingen 2000 en Aquatraining verder onder de nieuwe naam Aqua & Leisure College. Eric Mangť, beheerder van het Platform, laat weten dat hij badmeester een prima naam vindt, maar dat het Platform de opleiding niet kan gebieden van haar dwaalwegen terug te keren. "Wij zijn zeer benieuwd hoe lang de voormalige NBZ in deze trend doorgaat, maar wanneer we zelf in een zwembad zijn zullen we de toezichthouder blijven aanspreken met badmeester, ongeacht wat er vanaf nu op zijn diploma staat", stelt Mangť ."Het is overigens niet onmogelijk dat een naamsverandering vrij snel wordt teruggedraaid", besluit hij. De webstek van de school schijnt door die rare naam veel slechter te worden bezocht dan die van de NBZ.

Noordwijk niet blij met nominatie
Noordwijk
3 mei 2006 - Noordwijk is volgens het Leids Dagblad niet blij met de nominatie voor de Sofprijs 2005. De gemeente maakt evenals Noordwijks 'ingezetene' Achmea/Zilveren Kruis kans op de sof van het jaar 2005, zo meldt de krant op zijn webstek. Noordwijk werd vorig jaar augustus utverkoren tot Sof van de Maand door borden te plaatsen op de Koningin Astridboulevard met de tekst 'Participant non-stop neighbourhood security surveillance'. Achmea won de maandprijs van januari omdat de verzekeraar het woord gezondheid niet kent en zich veelvuldig bedient van de Engelse tegenhanger.
Je kunt niet meer stemmen op jouw Sof en Lof. Zaterdag 20 mei wordt de uitslag bekend gemaakt.
3de Jaardag afgeblazen
24 april 2006 -De derde Jaardag van de stichting Nederlands zal geen doorgang vinden. Reden is dat, buiten oud-wethouder van Rotterdam Marco Pastors, er geen verantwoordelijke politici bereid of in staat waren deel te nemen aan de discussie over de rol van de overheid als hoedster voor het Nederlands. Mensen die reeds een kaartje gekocht hebben zullen hun bijdrage krijgen teruggestort.
De verkiezing van de Lof en de Sof van 2005 gaat overigens gewoon door. Die prijzen zullen persoonlijk aan de uitverkorenen worden overhandigd. Je kunt nog stemmen tot 13 mei.

Volkskrant bekeert zich tot 2400x
4 april 2006 -De Volkskrant wil iets tegen het oprukkende Engels in zijn kolommen doen. De Stijlgroep van de Volkskrant, verantwoordelijk voor het Stijlboek, neemt een deel van de 2400x-woordenlijst van de stichting Nederlands op in de nieuwe uitgave van het Stijlboek die in augustus zal verschijnen. In aanloop daarheen hebben alle redacteuren reeds een 'uitgelezen', sterk verkorte versie van de lijst op hun bureau gekregen. In die lijst staan enkele honderden woorden zoals, air marshall, database', prepaid en wetland met hun Nederlandse tegenhangers. "We hopen dat de Stichting Nederlands dit kan waarderen", zo schrijft Anneke Teunissen van de Stijlgroep.

Nuon Duitsland praat Nederlands
Lekker Nuon
10 maart 2006 - De Duitse tak van het Nederlandse energiebedrijf Nuon probeert voet aan grond te krijgen bij de oosterburen. Opmerkelijk is dat Nuon dat doet door gebruik te maken van Nederlands in de wervingscampagne. Niet alleen in het tijdschrift Zitty, met informatie over het uitgaansleven en televisieaambod voor Groot-Berlijn, maar ook op straat adverteert Nuon met spreuken als 50 Ä Zakgeld, lekker Strom en zorgzaam Strom. Kennelijk verkoopt Nederlands in Duitsland..

Onderwijsraad wil beperkte openstelling IB-onderwijs
1 maart 2006 - De Onderwijsraad adviseert onderwijsminister Maria van der Hoeven het, voornamelijk Engelstalige, Internationale Baccalaureaat in Nederland beperkt open te stellen. Tegelijk vindt de raad dat het ministerie van onderwijs eigen internationale onderwijsvarianten voor het voortgezet onderwijs moet onwikkelen. Dat staat te lezen in het advies Internationale leerwegen en het Internationale Baccalaureaat dat de raad uitbrengt op verzoek van Van der Hoeven. Van der Hoeven werd vorig jaar in de Kamer geconfronteerd met een Kamerbrede wens het IB in Nederland open te stellen voor alle leerlingen. De minister keerde zich tegen die motie, deels vanwege de kosten, maar ook met het argument dat brede openstelling slecht zou zijn voor het Nederlands van de leerlingen en het Nederlands in het algemeen. Volgens de raad zouden analyses hebben laten zien dat er geen overwegende praktische bezwaren bestaan tegen het gebruik van Engels als lestaal. In het advies staat niet te lezen op welke analyses hij zich baseert. Wel worden twee informanten genoemd bij de aangehaalde passage. De raad stelt dat gebruik van het Engels niet per se problematisch is. Volgens de raad mist de angst van taalijveraars dat meer Engels onderwijs slecht is voor het Nederlands een wetenschappelijke basis.

Verdonk pleit voor gebruik Nederlands
Rita Verdonk
30 januari 2006 - Rita Verdonk, minister van integratie, heeft in navolging van het Rotterdamse gemeentebestuur, gepleit voor het gebruik van het Nederlands in het openbaar. Dat pleidooi van de bewindsvrouw heeft nogal wat heftige reacties opgeleverd. Vind je het een goed plan van de minister of zet ze de toch al broze verhoudingen tussen diverse bevolkingsgroepen in Nederland nog eens extra onder druk met haar pleidooi? Geef je mening in Reactor
.
Nuon houdt ccc
19 januari 2006 - In weerwil van wat er in de jongste nieuwsbrief ( nummer 15) staat overweegt energiebedrijf Nuon niet de afdeling CCC van naam te veranderen. De naam, die staat voor Customer Care Service, blijft gehandhaafd, zo deelt een woordvoerder van het bedrijf mee. Tegenover klanten zal echter zo veel mogelijk de term klantenservice worden gehanteerd, zo meldt het bedrijf.

Nederlands in onbruik
3 januari 2006 - Sinds de invoering van het aanvraag-en-vertaalsysteem in mei 2004 in de EU-instellingen is het aantal tolkendagen in het Nederlands bijna gehalveerd. Dat systeem houdt in dat de lidstaten jaarlijks 2 miljoen euro naar eigen inzicht kunnen besteden. Dat geld kan voor tolken gebruikt worden, maar ook voor de reiskosten van delegaties. Sinds de invoering van dat systeem blijkt dat de Nederlandstalige EU-vertegenwoordigers in vergaderingen minder gebruik maken van hun recht het Nederlands te gebruiken. De EU-tolken vrezen dat het huidige beleid de doodsteek kan beteken voor de 'kleinere' talen in de EU, waaronder ook het 'middelgrote' Nederlands, aldus de nieuwsbrief van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland.

Kraam op Onze Taal-congres druk bezocht
12 november 2005 - De kraam van de stichting Nederlands op het congres van het genootschap Onze Taal op zaterdag 12 november in het Beatrixtheater in Utrecht werd tijdens de pauzes van het congres driftig bezocht. Inmiddels is sN door zijn voorraad papieren woordenlijsten 2400x-liever heen en wordt een nieuwe druk voorbereid. De kraam was gratis door het genootschap ter beschikking gesteld van sN. Zo'n 800 mensen bezochten het congres dat als thema taalverandering had.

Duitse taalprijs naar ex-ministerkandidaat
29 oktober 2005 - Zaterdag heeft prof.dr.Paul Kirchhof in het Hessische Kassel de Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ontvangen. Kirchhof, die enige tijd kandidaat was voor een ministerspost in het kabinet-Merkel, kreeg de prijs voor zijn streven de Duitse rechtstaal begrijpelijk te maken. De Jacob-Grimm-prijs is een onderdeel van de Kulturpreis Deutsche Sprache en bedraagt 35 000 euro. Eerder kreeg, onder meer, de Duitse schrijver Rolf Hochhuth de Jacob-Grimm-prijs, die voor het eerst in 2001 werd uitgereikt.

De met 5.000 euro gedoteerde Initiativpreis Deutsche Sprache is naar Axel Gedaschko gegaan, vanwege zijn indivningen de overheid in het Noordduitse district Harburg (bij Hamburg) in woord en geschrift begrijpelijke taal te laten gebruiken. Daartoe zijn, onder meer, honderden formulieren omgetaald.

Het derde onderdeel van de de Duitse taalprijs, de Institutionenpreis Deutsche Sprache, is gegaan naar den radiozender DasDing van de SŁdwestrundfunk in Baden-Baden voor het programma Heimatmelodie waarin de nadruk ligt op Duitstalige muziek. De Duitse prijs is mede een initiatief van de Verein Deutsche Sprache.


Rutte laakt universiteiten
28 oktober 2005 - Staatssecretaris Rutte van onderwijs vindt het geen goede zaak dat opleidingen zonder inhoudelijke argumenten overstappen op Engels als voertaal, zo schrijft De Telegraaf van 20 oktober jl. Volgens Rutte is internationalisering goed, maar is het overbodig en overdreven als opleidingen helemaal overstappen op het Engels. Volgens de staatssecretaris moet het mogelijk blijven elke opleiding in het Nederlands te volgen. De uitspraak van Rutte was een reactie op de stelling van de rector magnificus van de universiteit van Brabant om in principe alle eerste en tweedefaseopleidingen in het Engels te geven. De rector, de heer F.van der Duyn Schouten, solliciteert daarmee naar de SOF van 2005, zo kunnen wij daar aan toevoegen.

Verkeerscampagne VWS is taalcatastrofe
5 oktober 2005 - Twee Turkse culturele organisaties uit Den Haag en Leidschendam vegen de vloer aan met de I love-verkeerscampagne van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Hasan Sahin, voorzitter van beide stichtingen, vindt dat de overheid de campagne in het Nederlands moet voeren. "Waarom staat er niet gewoon 'Ik hou van richting aangeven' op die borden?". Met een protestactie hoopt hij minister Peijs te overtuigen. Hasan Sahin vindt het prima dat er actie wordt gevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen, maar dat die campagne in het Engels wordt gevoerd, staat hem niet aan. "Een commercieel bedrijf moet zelf weten hoe het reclame maakt, want dat moet geld verdienen. De overheid moet informatiespotjes in het Nederlands uitzenden. Zij moet borg staan voor onze taal. Die borden moeten dus onmiddellijk worden aangepast." Sahin stoorde zich al weken aan de verkeerscampagne. Omdat universiteiten en taalkundigen bleven zwijgen, nam hij de handschoen op en stuurde hij ongeveer tweehonderd brieven en e-berichten naar kennissen en betrokkenen bij de stichtingen Turkse Kunst en Kultuur Den Haag in Voorburg en Turks Cultureel Centrum Leidschendam. Hij roept iedereen op protestmailtjes te sturen naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat en alle politieke partijen. Hij zegt al veel steunbetuigingen te hebben ontvangen. "Niet alleen van Nederlanders, maar ook van allochtonen. Iedereen vindt het belachelijk. Er moet een einde komen aan deze taalcatastrofe. (...) De Nederlandse overheid mag geen belastinggeld gebruiken om Engelstalige campagnes te voeren. Op deze manier wordt het Nederlands verkracht."

Engels op basisschool aangevochten
De stichting Taalverdediging heeft begin dit jaar het gebruik van Engels als lestaal op openbare basisscholen in Rotterdam bij de bestuursrechter aangevochten. De rechter oordeelde op verzoek van BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) dat de stichting als niet belanghebbende niet ontvankelijk was. Zij protesteert daar met succes tegen. Begin september stelt de rechtbank dat BOOR binnen zes weken een besluit op het bezwaar van Taalverdediging kenbaar moet maken. Wordt vervolgd.

Elsevier voorziet redactie van '2400 x'
24 augustus 2005 - De redacteuren van Elsevier krijgen begin september de nieuwe Woordenlijst van de stichting Nederlands op hun bureau. Elsevier heeft daartoe 50 papieren exemplaren van de nieuwe lijst besteld. De lijsten worden verspreid onder de redacteuren van zowel het weekblad als Elsevier Thema als de webstek van Elsevier.


ģ Uitgave van de stichting Nederlands